BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kierowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 57-70, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Samorząd terytorialny
Enterprises, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorczość w Polsce napotyka szereg barier rozwojowych. Do najbardziej znaczących barier zalicza się: ograniczenia w dostępie do poszczególnych rodzajów zasobów; mało przejrzysty system podatkowy; intelektualny potencjał przedsiębiorców; brak kapitału własnego na założenie przedsiębiorstwa, jego rozwój i wdrażanie systemów jakości i zarządzania; problemy z uzyskaniem zewnętrznego finansowania; niskie nakłady inwestycyjne; ograniczony dostęp do badań i innowacji, wysoko zamortyzowany majątek trwały przy braku środków na modernizację techniczną; niski stan rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz szarą strefę. W regionach zmarginalizowanych dodatkowo występują bariery związane ze specyfiką tych regionów, tzn. niski poziom rozwoju ekonomicznego, niskie dochody społeczeństwa przekładające się na niski popyt, zły stan infrastruktury (komunikacyjnej i edukacyjnej i in.), patologie społeczne, nasilone procesy migracji oraz brak skłonności do przedsiębiorczości społeczności lokalnych. Dlatego też szczególnie ważna jest rola władz samorządowych w tworzeniu sprzyjającego klimatu dla biznesu funkcjonującego w tych regionach. Kreowanie przedsiębiorczości wymaga obecności sprawnie funkcjonujących instytucji wspierających rozwój działalności gospodarczej oraz właściwie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej. (fragment tekstu)

The creation of entrepreneurship in marginalized regions is particularly important due to the necessity to stimulate development in these regions. However, it is also difficult due to additional obstacles connected with the regions` specific features, i.e. the low level of economic development, low income of the inhabitants which is reflected in low demand, poor infrastructure (transport, educational, etc.), social pathologies, increased migration processes and the lack of entrepreneurship in the local communities. Hence, local authorities play a significant role in creating the environment that supports businesses which function in these regions. The creation of entrepreneurship requires the existence of effectively functioning institutions that facilitate business development as well as a properly conducted information and publicity campaign. This paper aims to present factors that impact on the development of regional entrepreneurship and the range of actual support provided to entrepreneurs by local authorities. The presented conclusions are based on the author's own case-study research carried out among the owners of SMEs functioning in marginalized regions. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Regionalnych http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks
 2. Bończak Kucharczyk E., Herbst K., Chmura K., Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 1998.
 3. Helwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4, Warszawa 1968. http://www.forum.lodzkie.pl/export/sites/forum/prezentacje/Krzysztoszek_Konkurencyjnos c_MSP.pdf
 4. Kogut-Jaworska M., Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2008
 5. Łuczka T., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Szkice o współczesnej przedsiębiorczości, Politechnika Poznańska, Poznań 2007
 6. Makieła Z., Przedsiębiorczość regionalna, Difin, Warszawa 2008
 7. Malinowska E., Misiąg W., Niedzielski A., Pancewicz J., Zakres sektora publicznego w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa 1999
 8. Młodak A., Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa 2006
 9. Nowak E. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990
 10. Rocznik Statystyczny Województw 2008, GUS, Warszawa 2009
 11. Skowronek-Milczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Beck C. H., Warszawa 2003
 12. Słomińska B., Gmina w procesach stymulowania przedsiębiorczości, "Samorząd Terytorialny", 2007, nr 3
 13. Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP 2008, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
 14. Stawasz D., Rozwój regionalny ujęcie teoretyczne, [w:] Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, Skłodowski H., Stawasz E. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu