BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatarczuk Cezary (Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni)
Tytuł
Udział samorządu lokalnego we wspieraniu policji w zarządzaniu bezpieczeństwem na przykładzie powiatu wejherowskiego w latach 2003-2006
The Local Government Participation in the Police Supporting in the Management of Safety on the Example of Wejherowo District 2003-2006
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 45-59, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Samorządność, Policja, Zarządzanie bezpieczeństwem
Self-government, Police, Safety management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań działalności policji w zakresie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, ich relacji i osiągniętych rezultatów, ilustrując to przykładem powiatu wejherowskiego w latach 2003-2006.(fragment tekstu)

Political transformation from the late 80s and 90s introduced the decentralization of public authority. It consisted in the creation of local government units at all fundamental levels of the country territorial division and in determining the dependence degree and defining subordination level of certain public organizations (eg. Police) to those entities. Within the framework of changes the local government participates in exercising the public power. The range of its activities in the area of public safety and public order has been varied at different levels of government (municipality, district and province). The author of the article presents the results of his research, by discussing the action of the Police in cooperation with local government units. He describes their relations and achieved results, illustrating them with the example of Wejherowo district in 2003-2006. Police, being a special part of government administration, created to ensure public safety and order, are working in the country areas managed by local authorities. They are charged with many tasks by the law, and on the other hand they need to meet difficult requirements expressed by the media, public opinion polls and local authorities. That is why, it is so vital in here the topic of effectiveness of safety management, efficiency, consistency and the ability to win the favour of allies, by the manager of public safety within their own organization and among local government managers(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bania R., Wyzwania i zagrożenia polityczno-militarne bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, w: Bezpieczeństwo człowieka i zbiorowości społecznych, W.J. Maliszewski (red.), Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2005, s. 35-42.
 2. Bezpieczeństwo zewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, T. Jemioła i K. Malak (red.), Wyd. AON, Warszawa 2002.
 3. Blim M., Profesjonalizm w zarządzaniu bezpieczeństwem firmy, 27.04.2009, http://www. zabezpieczenia.com.pl/20090427905/artykuly/publicystyka/profesjonalizm_w_zarzadzaniu _bezpieczenstwem_firmy.
 4. Chełchowski R., Bezpieczeństwo obywateli jako zadanie samorządu, w: Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego. K. Rajchel (red.), Wyd.WSIZ A, Warszawa 20-21 IX 2007, s. 11-18.
 5. Czermiński A., Czerska M., Nogalski B., Rutka R., J. Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TN OiK, Toruń 2001.
 6. Dawidczyk A., Gryz J., Koziej S., Zarządzanie strategiczne bezpieczeństwem. Teoria, praktyka, dydaktyka, Wyd. WS H-E, Łódź 2006
 7. Drucker P.F., Menedżer skuteczny, Nowoczesność AE, Kraków 1994.
 8. http://www.wejherowo.policja.gov.pl/index.php?go=20.
 9. Kołecki H., Pojęcie i rodzaje bezpieczeństwa na poziomie społeczności lokalnych z punktu widzenia straży miejskich i gminnych, w: Przemiany i perspektywy.... K. Rajchel (red.), Wyd. WSIZ A, Warszawa 20-21 IX 2007, s. 85-90.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; DzU 1997, nr 78, poz. 483.
 11. Leszczyński Z., Bezpieczeństwo i porządek publiczny na poziomie administracji samorządowej, w: Przemiany i perspektywy straży miejskich i gminnych w ochronie bezpieczeństwa publicznego. Materiały konferencyjne, red. K. Rajchel, Wyd.WSIZ A, Warszawa 20-21 IX 2007, s. 115-119.
 12. Lisiecki M., Diagnoza i prognoza rozwiązań systemowych w zakresie organizacji i zarządzania bezpieczeństwem obywateli, w: Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku, M. Lisiecki (red.), Wyd.WSZ iP, Warszawa 2008, s. 273-291.
 13. Moczuk E., Rola policji w tworzeniu bezpieczeństwa lokalnego, w: Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w Unii Europejskiej, red. B. Nogalski i J. Tomaszewski, WS AiB, Gdynia 2005, s. 119-128.
 14. Olszewski R., Bezpieczeństwo współczesnego świata, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2006.
 15. Pieprzny S., Policja. Organizacja i funkcjonowanie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2007.
 16. Porawski A., Bezpieczeństwo publiczne jako zadanie własne samorządu terytorialnego, w: Przemiany i perspektywy.... K. Rajchel (red.), Wyd. WSIZ A, Warszawa 20-21 IX 2007, s. 241 - 244.
 17. Sarnecki P., Właściwość organów terenowych w sprawach porządku i bezpieczeństwa publicznego w nowej strukturze lokalnej władz publicznych, w: Zapobieganie przestępczości w społecznościach lokalnych, J. Czapska i W. Krupiarz (red.), Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s. 36.
 18. Serafin S., Szmulik B., Organy ochrony prawnej RP, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 19. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2003; załącznik do Uchwały nr II /XVI/177/04 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 26 marca 2004 r.
 20. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2004; załącznik do Uchwały nr II /XXVII /303/05 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 marca 2005 r.
 21. Sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu wejherowskiego w roku 2005; załącznik do Uchwały nr II /XXXVIII /399/06 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 marca 2006 r.
 22. Sprengel B., Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego. Zarys problematyki, TN OiK, Toruń 2008
 23. Uchwała nr IVk/XI/114/2003 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie pomocy dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
 24. Uchwała nr XIX/195/2004 Rady Miejskiej Redy w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
 25. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity) DzU 2001.142.1591 z późn. zm.).
 26. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji DzU 2007.43.277 i 57.390.).
 27. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych DzU1997.123.779 z późn.zm.).
 28. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej DzU 1997.141.943).
 29. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym DzU 2001.142.1592 z póżn. zm.).
 30. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa DzU2001.142.1590 z późn. zm.).
 31. Wojtaszczyk K.A., Bezpieczeństwo państwa - konceptualizacja pojęć, w: Bezpieczeństwo państwa. Wybrane problemy, K.A. Wojtaszczyk i A. Materska-Sosnowska (red.), Wyd. ASPRA-JR,Warszawa 2009, s. 11-16.
 32. Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, PWN , Warszawa 1978.
 33. Zięba R., Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego. Koncepcje, struktury, funkcjonowanie, Wyd. Naukowe SC HOLAR, Warszawa 2004.
 34. 85 lat Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie - zeszyt okolicznościowy, Wejherowo 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu