BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysocki Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kompetencje przedsiębiorstwa a innowacje
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 71-82, bibliogr. 34 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Kreatywność, Innowacje, Przedsiębiorstwo
Creativity, Innovations, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zmiany zachodzące w sposobie pojmowania i zarządzania przedsiębiorstwem będące następstwem nowych uwarunkowań konkurencyjnych sprawiły, że powstające na przestrzeni ostatnich lat teorie z dziedziny nauk o zarządzaniu nie pomijają zagadnień związanych z kompetencjami przedsiębiorstwa. Jeśli dodamy do tego, że warunkiem pomyślnego rozwoju przedsiębiorstwa jest dysponowanie przez nie zbiorem określonych kompetencji, najlepiej o charakterze kluczowym, to zasadne staje się przeanalizowanie zakresu, w jakim posiadane kompetencje stymulują działania innowacyjne w firmie. Innowacje, podobnie jak kompetencje, odgrywają szczególną rolę, gdyż są najskuteczniejszym źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesu rynkowego. Nadal też obowiązujące jest stwierdzenie, że zdolność przedsiębiorstw do tworzenia oraz absorpcji innowacji stanowi zarówno wyzwanie, jak i reakcję na istniejącą na przełomie wieków sytuację gospodarczą na świecie1. Jednakże, aby innowacje mogły zaistnieć i stanowić źródło przewagi konkurencyjnej, muszą przede wszystkim opierać się na wiedzy i wykreowanych w firmie kluczowych kompetencjach. Z tego względu za podstawowy cel niniejszego artykułu uznano zweryfikowanie istnienia współzależności pomiędzy kompetencjami przedsiębiorstwa a jego innowacyjnością. (fragment tekstu)

Innovations such as launching a new product on the market, implementing a new technology, process or organizational improvement in an enterprise play a particular role in development of enterprises. In other words, these innovations are the most effective source of the growth of a firm's value and its market success. However, innovations should draw on knowledge and core competences created in a firm in order that they could appear in the firm and then become the source of its competitive advantage. Under the above-mentioned conditions, the fast development of new sectors and markets as well as creation of a new value for clients is really possible and efficient in the competitive environment. Therefore, the core competences seem to be the powerful enablers stimulating innovations which result in a company's growth on the particular market, thereby proving existence of the interdependence between enterprise's competences and its innovative activities. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney J. B., Zając E. J., Competitive Organizational Behavior: Toward an Organizationally- Based Theory of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal" Vol. 15/1994
 2. Bartnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000
 3. Bogdanienko J., Zarządzanie innowacjami, SGH, Warszawa 1998
 4. Bossak J. W., Bieńkowski W., Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, SGH, Warszawa 2004
 5. de Wit B., Meyer R., Strategy: Process, Content, Context, An International Perspective, International Thomson Business Press, London 1998.
 6. Drucker P. F., Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa 1999
 7. Fabiańska K., Rokita J., Zarządzanie. Strategia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, PETEX, Katowice 1995
 8. Godziszewski B., Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu im. M. Kopernika, Toruń 2001
 9. Hall R., A Framework for Identifying the Intangible Sources of Sustainable Competitive Advantage, Competence-Based Strategic Management, ed. A. Heene, R. Sanchez, J. Wiley& Sons, Chichester 1997
 10. Hamel G., Prahalad C. K., Przewaga konkurencyjna jutra, Business Press, Warszawa 1999
 11. Hill Ch. W., Jones G. R., Strategic Management Theory. An Integrated Approach, Houghton Mifflin, Boston 1992
 12. Kałowski A., Sprawność organizacji źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujecie mezoekonomiczne, M. Juchniewicz (red.), Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2009
 13. Kay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996
 14. Lei D., Hitt A., Bettis R., Dynamic Core Competencies Through Meta-Learning and Strategic Context, "Journal of Management" Vol. 22, 1996
 15. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000
 16. Moszkowicz K., Zasobowy model formułowania strategii przedsiębiorstwa a  procesy innowacyjne, [w:] Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Pr. nauk. nr 1025, Wydawnictwo AE im. O. Langego, Wrocław 2004
 17. Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, WNUS, Szczecin 2005
 18. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 1999
 19. Oslo Manual, OECD/Eurostat 2005
 20. Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998
 21. Penrose E., The Theory of growth of the firm, Resources, firms and strategies, Oxford University Press, Oxford 1997
 22. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna, PWN, Warszawa - Łódź 2001
 23. Poznańska K., Zachowania strategiczne przedsiębiorstw wobec wyzwań globalizacyjnych, [w:] Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, P. Niedzielski (red.), Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, WNUS, Szczecin 2009
 24. Prahalad C. K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, Harvard Business Review, May-June 1990
 25. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005
 26. Schumpeter J. A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960
 27. Senge P., The Fifth Discipline, The Art. and Practice of the Learning Organization, Doubleday Currency, New York 1990
 28. Stankiewicz J., Konkurencyjność przedsiębiorstw. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002
 29. Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1999
 30. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, tendencje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999
 31. Teece D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic Capabilities and Strategic Management. "Strategic Management Journal" Vol. 18, 1997
 32. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004
 33. Wysocki J., Innowacje jako warunek rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Kapitał ludzki - innowacje - przedsiębiorczość. SOOIPP Annual 2008, Niedzielski P. (red.), Zeszyty Naukowe 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, WNUS, Szczecin 2009
 34. Zarządzanie wartością firmy, Herman A., Szablewski A. (red.), POLTEXT, Warszawa 1999
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu