BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński), Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Działalność sfery badawczo-rozwojowej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw w województwie lubuskim
The Activities of Research and Development in the Functioning of Enterprises in Lubuskie Voivodeship
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 565-576, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Region, Innowacje, Przemysł, Badania i rozwój (B+R)
Region, Innovations, Industry, Research & Development (R+D)
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Województwo lubuskie
Lubuskie Voivodeship
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest próba prezentacji specyfiki i ewolucji działalności B + R w województwie lubuskim oraz identyfikacja i ocena wpływu wybranych uwarunkowań na sferę badawczo-rozwojową w przedsiębiorstwach przemysłowych tam zlokalizowanych. Metodologia badania - Część metodyczna zbudowana została na podstawie materiału pierwotnego zebranego w grupie 545 przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego w latach 2007-2011. Analizy przeprowadzono w oparciu o modelowanie probitowe, które bazuje na rachunku prawdopodobieństwa. Prezentacja, interpretacja oraz ocena zachodzących zjawisk została ograniczona do wskazania znaku ujemnego lub dodatniego w poszczególnych (postaci strukturalnej) modelach. Przy czym znak dodatni występujący przy parametrze głównym interpretujemy jako statystycznie istotnie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia danego zjawiska w danej grupie podmiotów niż w pozostałej grupie łącznie, natomiast znak ujemny będzie zjawiskiem przeciwnym. Wynik - Działalność badawczo-rozwojowa w województwie lubuskim jest silnie zdeterminowana czynnikami egzogenicznymi, czyli zlokalizowanymi poza regionem, a nawet krajem. Im częściej przemysł wchodzi w interakcje z podmiotami funkcjonującymi na rynku międzynarodowym, tym zainteresowanie sferą B + R w województwie jest silniejsze. Jednocześnie obserwujemy ewolucję systemy przemysłowego w kierunku średnich i małych przedsiębiorstw oraz tych z mieszaną strukturą własności. Dodatkowo ożywienie gospodarcze sprzyja angażowaniu się przedsiębiorstw w działalność B + R w przeciwieństwie do fazy stagnacji. Oryginalność/wartość - Zaprezentowane wyniki badań wskazują na stopniową ewolucję systemu przemysłowego w województwie lubuskim w kontekście prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Zastosowanie modelowania probitowego pozwala zrozumieć specyfikę regionalną w tym zakresie i nakreślić zbiór czynników odpowiedzialnych za jej prowadzenie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - This article attempts to present the characteristics and the evolution of R & D in Lubuskie and the identification and assessment of the impact of selected conditions on the sphere of research and development in industrial enterprises located there. Design/methodology/approach - Methodical part was built on the basis of the original the material collected from 545 industrial enterprises of Lubusz region in the years 2007-2011. Analyses have been performed based on probit modeling using the theory of probability. Presentation, interpretation and evaluation of the phenomena has been limited to indicate positive or negative sign in the particular (structural form) models. Positive sign occurring when the main parameter is interpreted as statistically and significantly higher probability of occurrence of a given phenomenon in a group of entities than in the rest of the group together, while the negative sign is the opposite phenomenon. Findings - Research and development activities in Lubusz region are strongly determined by exogenous factors, i.e. located outside the region and even outside the country. The more often the industry interacts with entities operating in the international market, the stronger the interest in R & D in the region is. At the same time we observe the evolution of industrial systems towards medium and small enterprises and those of mixed ownership structure. In addition, the economic recovery encourages companies to engage in R & D in contrast to the phase of stagnation. Originality/value - Presented results indicate a gradual evolution of the industrial system in Lubuskie in the context of research and development activities. The use of the probit model allows us to understand the regional characteristics in this area and outline a set of factors responsible for its conduct. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Audretsch D. (1995), Innovation and Industry Evolution, MIT Press, Cambridge MA, s. 175.
  2. Drucker P. (1999), Społeczeństwo prokapitalistyczne, PWN, Warszawa.
  3. Jasiński A. (1995), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, "Marketing i Rynek", nr 3, s. 2.
  4. Nonaka I., Takeuchi H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York.
  5. OECD (2002), Podręcznik Frascati. Proponowane procedury standardowe dla badań statystycznych w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, Paryż, s. 34.
  6. Saxenian A. (1994), Lessons from Silicon Valley, "Technology Review", nr 5 (97), s. 492.
  7. Sosnowska A. (2001), Formy powiązań sfery B + R ze sferą produkcji, w: Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, red. nauk. K. Poznańska, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 18.
  8. Szopik-Depczyńska K. (2009), Uwarunkowania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, w: Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, red. W. Janasz, Difin, Warszawa, s. 170-191.
  9. Szopik-Depczyńska K. (2013), Powiązania kooperacyjne w obszarze B + R w regionie Pomorza Zachodniego, w: Rola funduszy unijnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu, red. J. Buko, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 753, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 103, Szczecin, s. 225-236.
  10. Szopik-Depczyńska K., Świadek A. (2012), Sfera B + R w działalności przedsiębiorstw, "Optimum. Studia ekonomiczne", nr 2 (56), s. 55-75.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu