BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Systematyka metod pomiaru wartości w ramach zarządzania wartością przedsiębiorstwa
Systematics of Value Measurement Tools Used in Value-Based Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 589-599, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Metody wyceny przedsiębiorstwa
Value creation, Enterprise valuation, Enterprise value, Value Based Management (VBM), Business valuation method
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest określenie relacji pomiędzy różnymi metodami pomiaru wartości w ramach koncepcji zarządzania przez wartość, jak również usystematyzowanie używanych zarówno w teorii, jak i praktyce gospodarczej metod pomiaru wartości przedsiębiorstwa. Za główny cel autor stawia sobie określenie relacji między metodami wyceny przedsiębiorstwa a miernikami wartości kreowanej, szczególnie w odniesieniu do trójfazowego procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo oraz kategorii wartości podlegających pomiarowi. Opracowanie ma spełniać funkcję porządkującą i systematyzującą. Metodologia badania - Opracowanie ma charakter metodyczny, gdyż skupia się na właściwym zrozumieniu metod pomiaru wartości stosowanych w ramach koncepcji zarządzania przez wartość. W opracowaniu wykorzystano krytyczną analizę literatury oraz metody analizy, syntezy i porównań, jak również wnioskowania przez analogię. Wynik - Wynikiem opracowania jest określenie relacji, jakie zachodzą pomiędzy poszczególnymi narzędziami pomiaru wartości z perspektywy właścicielskiej, w odniesieniu do trójfazowego procesu tworzenia wartości oraz różnych kategorii wartości poddawanych pomiarowi. Wynik analiz schematycznie zaprezentowano na rysunku 1. Oryginalność/wartość - Oryginalność opracowania polega na usystematyzowaniu metod pomiaru wartości używanych dla różnych celów w ramach zarządzania przez wartość, w odniesieniu do poszczególnych faz procesu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo oraz kategorii wartości podlegających pomiarowi. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the study is to determine the relationship between the different value measurement tools used in value-based management, as well as to systematize different methods. In particular, the aim of the author is to determine the relationship between corporate valuation methods and value creation metrics, such as economic profit, EVA, SVA or CVA, especially in relation to the three-phase process of value creation as well as to exact category of value to be measured. The study is supposed to fulfill the organizing and systematizing function. Design/methodology/approach - The study has rather a methodical character, as it focuses on the proper understanding of the value measurement methods used in value-based management. The study uses methods of analysis, synthesis and comparisons (including critical analysis of literature), as well as reasoning by analogy. Findings - The result of the study is determining the relationship between the various value measurement tools used for different reasons from the owners' perspective, with respect to a three-phase value creation process and the various categories of value being measured. The result of analysis is presented schematically in Figure 1. Originality/value - The originality of the study lies in the systematization of value measurement methods used for different purposes in value-based management in relation to the different phases of the value creation process as well as to various categories of value to be measured. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davies J. (2000), W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Copeland T., Koller T., Murrin J. (1997), Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa.
 3. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 4. Ehrbar A. (2000), EVA - strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa.
 5. Fernandez P. (2001), Definition of Shareholder Value Creation, SSRN Working Paper, http://papers.ssrn.com (27.03.2014).
 6. Fernandez P., Reinoso L. (2001), Shareholder Value Creators and Shareholder Value Destroyers in USA. Year 2001, Research Paper nr 485, http://papers.ssrn.com (27.03.2014).
 7. Jaki A. (2006), Wycena przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Jaki A., Rojek T. (2000), Zorientowanie na wartość jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa, "Materiały, Konferencje", nr 49, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 9. Kamela-Sowińska A. (2006), Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań.
 10. Kaplan R.S., Norton D.P. (2002), Strategiczna karta wyników, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Knight J.A. (1998), Value Based Management: Developing a Systematic Approach to Creating Shareholder Value, McGraw-Hill, New York.
 12. Kossecki P. (2008), Wycena i budowanie wartości przedsiębiorstw internetowych, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 13. Madden B.J. (1999), CFROI™ Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm, Butterworth Heinemann, Oxford.
 14. Marcinkowska M. (2000), Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Martin J.D., Petty J.W. (2000), Value-Based Management. The Corporate Response to the Shareholder Revolution, Harvard Business School Press, Boston.
 16. Michalski M. (2001), Zarządzanie przez wartość, WIG-Press, Warszawa.
 17. Morin R.A., Jarrell S.L. (2001), Driving Shareholder Value: Value-Building Techniques for Creating Shareholder Wealth, McGraw-Hill, New York.
 18. Myers R. (1996), Metric Wars, CFO - The Magazine for Senior Financial Executives, October (vol. 12).
 19. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 20. Nowicki J. (2007), Ekonomiczna wartość dodana i "granie" kapitałem zainwestowanym, w: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 21. Nowicki J. (2008), Wartość dodana dla akcjonariuszy (SVA) jako miernik w nurcie zarządzania przez wartość (VBM), w: Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, red. S. Wrzosek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Ottosson E., Weissenrieder F. (1996), Cash Value Added - a New Method for Measuring Financial Performance, Working Paper, Study No. 1996: 1, http://papers.ssrn.com (27.03.2014).
 23. Pluta W. (2009), Zarządzanie wartością w małych i średnich przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa.
 24. Rappaport A. (1999), Wartość dla akcjonariuszy: poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa.
 25. Stewart G.B. (1991), The Quest for Value. A Guide for Senior Managers, HarperBusiness, New York.
 26. Szablewski A. (2000), Zarządzanie wartością firmy. Istota i kierunki ewolucji, w: Strategie wzrostu wartości firmy. Studium przypadków, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa.
 27. Szczepankowski P. (2007), Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 28. Young S.D., O'Byrne S.F. (2001), EVA and Value-Based Management. A Practical Guide to Implementation, McGraw-Hill.
 29. Zarzecki D. (1999), Metody wyceny przedsiębiorstw, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu