BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszelaki Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przedsiębiorstwo na rynku alternatywnym GPW - NewConnect
Enterprise on the Alternative Market Stock Exchange - NewConnect
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 703-711, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Rynek równoległy, Rynek NewConnect, Spółki giełdowe
Parallel market, NewConnect market, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Przedsiębiorstwa, które decydują się na funkcjonowanie na rynku alternatywnym NewConnect liczą na dynamiczny rozwój prowadzonej przez siebie działalności, głównie poprzez pozyskanie inwestorów. Fakt posiadania statusu spółki publicznej sprawia, że przedsiębiorstwo zwiększa swoją renomę oraz wiarygodność, co umacnia jego pozycję na rynku, a dzięki przejrzystej polityce informacyjnej pozytywnie kształtuje swój wizerunek. Z obecnością papierów wartościowych w obrocie publicznym wiąże się również bezpłatna promocja przedsiębiorstwa w środkach masowego przekazu. Odrębną kwestią jest ryzyko związane z rozszerzeniem grona współwłaścicieli przedsiębiorstwa, gdyż w zależności od pakietu posiadanych akcji mają oni większy lub mniejszy wpływ na dalszy rozwój spółki. Celem artykułu jest wskazanie na różnice między rynkiem alternatywnym NewConnect a rynkiem regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz na korzyści i obowiązki płynące z obecności na rynku NewConnect. Metodologia badania - W artykule wykorzystano literaturę krajową z tego zakresu oraz akty prawne. Wykorzystano metodę analizy. Wynik - Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie, jakie obowiązki spoczywają na przedsiębiorstwie z racji uczestnictwa na alternatywnym rynku NewConnect, jakie korzyści przedsiębiorstwo uzyskuje dzięki temu oraz jakie mogą być zagrożenia z tego tytułu. Oryginalność/wartość - Wskazanie w artykule możliwości uczestnictwa przedsiębiorstwa na alternatywnym rynku NewConnect, co skutkuje zapewnieniem źródeł finansowania mniej lub bardziej ryzykownych, jest cenną wskazówką. Niewiele bowiem małych przedsiębiorstw zna możliwości uczestnictwa w obrocie publicznym i wie o korzyściach i obowiązkach z tego płynących. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Enterprises that choose to operate on the alternative market NewConnect count on the dynamic development of its business, mainly by attracting investors. The fact that the status of a public company that makes the enterprise enhances its reputation and credibility, which strengthens its position in the market, and thanks to a transparent information policy, positively shaping their image. With the presence of the securities to the public is also related to the promotion of free enterprise in the media. A separate issue is the risk associated with the extension of the group of co-owners of the company, because depending on the package of shares, they have a greater or lesser impact on the further development of the enetrprise. The purpose of this article is to identify the differences between alternative market NewConnect a regulated market of Warsaw Stock Exchange in Warsaw and the benefits and obligations arising from the presence on NewConnect. Design/methodology/approach - The article uses a national literature in this field and acts. Method of analysis used. Findings - This article is an attempt to answer the question of what responsibilities the enterprise by virtue of participation in the alternative market NewConnect what benefits you gain by this, and what can be danger in this respect. Originality/value - The indication in the article the possibility of participating enterprises in the alternative market NewConnect, resulting in the provision of funding sources more or less risky, is a valuable clue. Few know because small enterprises to participate in the public and know about the benefits and obligations flowing from this. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banasiński C., Gronkiewicz-Waltz H., Szafrański D., Wierzbowski M., Wyrzkowski M. (2005), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, LexisNexis, Warszawa, s. 262.
  2. Banaszczak-Soroka U. (2008), Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 46, 106.
  3. Dębski W. (2010), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 143.
  4. Jagielnicki A. (2009), NewConnect nowa szansa na duże zyski, Helion, Warszawa, s. 45, 48-49, 71, 82-83.
  5. Nawrot W. (2008), Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu, Warszawa, s. 14-15.
  6. Ostrowska E. (2003), Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 50-51, 64.
  7. Thiel S., Zwoliński T. (2004), Akcje i obligacje korporacyjne w publicznym obrocie papierami wartościowymi, Wydawnictwo Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Warszawa, s. 85.
  8. Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, DzU 2005, nr 184, art. 69, poz. 1539 z późn. zm. oraz art. 70.
  9. www2.gpw.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu