BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ganc Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Potencjalne wpływy do budżetu państwa z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie
The Potential to Influence the State Budget Arising from the Introduction of Income Tax in Agriculture
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 775-784, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
System podatkowy, Podatek dochodowy, Rolnictwo, Budżet państwa, Finanse publiczne
Tax system, Income tax, Agriculture, State budget, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Określenie wysokości potencjalnych wpływów do budżetu państwa w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie. Metodologia badania - Źródłowe dane empiryczne będą pochodziły z gospodarstw indywidualnych funkcjonujących w ramach systemu Farm Accountancy Data Network (FADN). Liczba gospodarstw objętych FADN w Polsce obejmuje 12 000 obiektów. Dokonano obliczenia obciążeń podatkowych z tytułu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, PIT oraz CIT w gospodarstwach przynależnych do określonego typu gminy, a następnie przeprowadzono badania dotyczące wysokości potencjalnych wpływów z tytułu podatku dochodowego do budżetu państwa. Wynik - Najkorzystniejszym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby opodatkowanie gospodarstw na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sytuacja taka wynika z faktu, iż w tym rodzaju opodatkowania nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, a te w rolnictwie są bardzo istotne. Opodatkowanie gospodarstw rolniczych w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększyłoby wpływy budżetowe z tego tytułu pod warunkiem wprowadzenia tego podatku w formie liniowej (19%). Uwzględniając skalę podatkową, wpłaty do krajowego budżetu istotnie by się zmniejszyły. Oryginalność/wartość - Określenie potencjalnych korzyści bądź strat dla budżetu państwa z tytułu wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie jest zagadnieniem jak najbardziej na czasie. Wdrożenie tego typu rozwiązań pozostaje tylko kwestią czasu. Opracowanie może być odpowiedzią na pytanie (zarówno dla rolników, jak i państwa) jakie zasady opodatkowania dochodów rolniczych będą korzystne (lub nie) dla podatników oraz budżetu państwa. Należy zaznaczyć, iż korzyści dla budżetu państwa stanowią zasadniczo niekorzyść dla potencjalnych podatników - rolników. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Determination of potential impacts to the State budget in a situation the introduction of income tax in agriculture. Design/methodology/approach - Source empirical data will be drawn from individual farms operating under the Farm Accountancy Data Network (FADN). The number of farms under observations in Poland involves 12,000 objects. Calculation of tax burden was made a lump sum from the revenue that are carried, the PIT and CIT farms belonging to the specified type, and then conducted a study on the amount of potential revenue from income tax to the State budget. Findings - The result is the most economical solution in this respect would be the taxation of holdings on the basis of a lump sum from the revenue that are carried. This situation stems from the fact that in this kind of taxation shall not be deductible expenses, and those in agriculture are very important. Taxation of agricultural farms within the framework of the corporate income tax from individuals would increase the influence of the budget subject to this tax in the form of a linear (19%). Given the scale of tax payment to the national budget would be significantly reduced. Originality/value - Specify the potential benefits or losses for the State budget in respect of the introduction of income tax in agriculture is the issue as most of the time. The implementation of this type of solution is just a matter of time. The development may be the answer to the question for both farmers and what are the rules relating to the taxation of income of agricultural land will be beneficial (or not) for the taxpayer and the State budget. It should be noted that the benefits to the State budget are essentially disadvantage for potential taxpayers. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B. (1996), Prawo podatkowe, Wydawnictwo ,,Dom Organizatora", Toruń.
  2. Gill H.L., Haurin D.R. (2001), The choice of tax base by local authorities: voter preferences, special interest groups, and tax base diversification, "Regional Science and Urban Economics", no. 31.
  3. Gomułowicz A., Małecki J. (2004), Podatki i prawo podatkowe, Wydanie 3, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
  4. Goraj L., Mańko S., Sass R., Wyszkowska Z. (2004), Rachunkowość rolnicza, Wydawca Centrum Doradztwa i Informacji. Wydawnictwo, Difin Sp. z o.o., Warszawa.
  5. Gos W. (2006), Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstw, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa.
  6. Gruziel K. (2008), Opodatkowanie jako czynnik konkurencyjności rolnictwa w opinii rolników indywidualnych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Lublin, t. X, z. 1, Warszawa.
  7. Mastalski R. (2007), Prawo podatkowe, Studia prawnicze, Wydanie 4, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  8. Majchrzycka-Guzowska A. (2002), Finanse i prawo finansowe, Wydanie V zmienione, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
  9. Wasilewski M., Gruziel K. (2007), Koncepcja i skutki finansowe wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 62, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu