BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janik Bogna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Determinanty zmienności cen zielonych certyfikatów
Determinants of Price Volatility Green Certificates
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 785-791, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Energetyka, Energia odnawialna, Odnawialne źródła energii, Ochrona środowiska
Energetics, Renewable energy, Renewable energy sources, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem opracowania jest analiza determinant zmienności cen zielonych certyfikatów. Metodologia badania - Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem analizy treści zawartych w oficjalnych dokumentach oraz przeprowadzono analizę zmienności cen zielonych certyfikatów z wykorzystaniem średnich logarytmicznych stóp zwrotu zielonych certyfikatów notowanych w ramach indeksów OZEX_A, OZEX_A_TP i OZEX_A_POLPX. Wynik - Ceny zielonych certyfikatów uzależnione są od wielu czynników z tym, że polityka państwa przejawiająca się między innymi wsparciem dla procesu współspalania, sprzyja ich nadpodaży. Oryginalność/wartość - System subsydiowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii powinien sprzyjać rozwojowi takich źródeł, a w obecnym kształcie nie zachęca do tworzenia nowych instalacji. Prace nad kształtem nowej ustawy trwają, z tym, że efekty tych prac powinny równoważyć zarówno interesy przedsiębiorców, jak i interes społeczny. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this paper is to analyze the determinants of volatility green certificates. Design/methodology/approach - T he s tudy w as c onducted u sing c ontent a nalysis o f o fficial d ocuments and an analysis of price volatility green certificates using the mean logarithmic returns prices of green certificates traded within OZEX_A, OZEX_A_TP and OZEX_A_POLPX indexes. Findings - The prices of green certificates are dependent on many factors. The most important is state policy as reflected in support for co-firing process, which contributes to their oversupply. Originality/value - The subsidization of energy from renewable energy sources should encourage the development of such sources. In its current form does not encourage the creation of new installations. The work on the shape of the new law going with this, that the results of this work should balance the interests of both business and social interest. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Główny Urząd statystyczny (2012), Energia ze źródeł odnawialnych w 2012 roku: 13-14, Warszawa, www.stat.gov. pl/cps/rde/xbcr/gus/se_energia_zrodla_odnawialne_2012.pdf (14.01.2014).
  2. Janik B., Kołodziejczyk K., Understanding the Conditions for the Development of the Polish Biomass Energy Sector - Learning from Small and Medium-Sized Enterprise Experience, materiał konferencyjny.
  3. Krajowy plan działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010), www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_ RM.pdf (2.04.2014).
  4. Polityka energetyczna Polski do roku 2030 (2009), www.mg.gov.pl/files/upload/8134/Polityka%20energetyczna% 20ost.pdf (2.04.2014).
  5. Program dla elektroenergetyki (2006), www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/C4426470-DFF1-4687-A203-E94FAD770 BF8/18485/Programdlael2.pdf (2.04.2014).
  6. Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (2000), www.pga.org.pl/prawo/strategia-OZE.pdf (2.04.2014).
  7. Ustawa Prawo Energetyczne, ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 54, poz. 348).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu