BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Akademia Morska w Szczecinie)
Tytuł
Aktywa niematerialne w świetle obowiązującego systemu rachunkowości
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 93-99, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Aktywa
Accounting, Assets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Aktywa niematerialne (intelektualne) w literaturze ekonomicznej są rożnie definiowane. W ujęciu księgowym za aktywa niematerialne i prawne uważa się nabyte przez jednostkę, zaliczone do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania w przewidywanym okresie ich gospodarczego wykorzystania na potrzeby jednostki przekraczającym jeden rok. Aktywa te to zwłaszcza: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, koncesje, licencje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz know-how, nabytą wartość firmy oraz koszty zakończonych prac rozwojowych. Definicja ta, chociaż precyzyjna, jest jednak zbyt wąska. Nie bierze ona pod uwagę trudniejszych do zmierzenia, a przede wszystkim subiektywnych w ocenie wartości, takich jak np. zdolność organizacji do uczenia się i adaptacji, zaufania klientów, potencjału intelektualnego pracowników. (fragment tekstu)

The article presents the concept of intangible assets in the context of an accounting system. Financial reporting is one of the main sources of information. From the standpoint of investors, information for assessing future earnings and cash flows is particularly useful. That raises the peculiar gap between the information presented by the contemporary accounting and the needs of stakeholders of a particular company. The above-mentioned "gap" between the value of the company and its book value is, in accordance with many definitions, the value of intellectual capital. The article emphasizes the need to continue work on developing a reporting system to be much more useful for all stakeholders of each organization. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andre Helin, Rachunkowość musi spełniać oczekiwania inwestorów, "Gazeta Prawna" 91/2005 z dnia 2005-05-11
 2. Błaszczak A., Zysk z inwestycji w pracownika, "Rzeczpospolita" z dnia 10-11 listopada 2009
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003
 4. Dobija M., Bilans i sprawozdanie o wartości dodanej w rachunkowości społecznoekonomicznej. "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce", Warszawa 1997, Nr 40
 5. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001
 6. Fijałkowska J., Sprawozdawczość kapitału intelektualnego wyzwaniem dla rachunkowości, http://www.innowacyjnosc.gpw.pl/kapital-intelektualny/publikacje/7-Sprawozdawczosckapitalu- intelektualnego.html, stan na listopad 2009
 7. Gmytrasiewicz M., Teoria rachunkowości a MSSF, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007
 8. Ignatowski R., Dokąd zmierzamy, czyli wizja rozwoju rachunkowości jako nauki i zawodu, [w:] Rachunkowość wczoraj, dziś i jutro, SKwP, Warszawa 2007
 9. Jaruga A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk 2002
 10. Ustawa o rachunkowości z dnia 9 listopada 2000r, Dz. U. Nr 113 poz. 1186, z późn. zm.
 11. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, Materiały Konferencji Naukowej współorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Uniwersytetu Gdańskiego i Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej, Gdynia - Karlskrona, 27-29 wrzesień 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu