BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Stanisław M. (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Offshoring usług badawczych a innowacyjność gospodarki
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 101-114, tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Drenaż mózgów, Usługi, Innowacje, Gospodarka
Brain exchange, Services, Innovations, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Budowa przez korporacje transnarodowe (KTN) centrów badawczych w krajach słabiej rozwiniętych z jednej strony tworzy globalne sieci badawcze tych organizacji, z drugiej zaś, otwiera możliwości dla transferu technologii do mniej rozwiniętych gospodarek. Tworzone są nowe miejsca pracy dla wysoko kwalifikowanych naukowców i inżynierów, co ogranicza drenaż mózgów (naukowcy mają szansę pracować dla filii badawczej w kraju). Proces ten stwarza także okazję dla firm i instytucji w krajach mniej zaawansowanych technologicznie do nabywania doświadczeń i umiejętności w dziedzinie badań. Warunkiem procesu delokalizacji potencjału badawczego jest podaż kwalifikowanych zasobów pracy, możliwych do pozyskania po relatywnie niższych kosztach w porównaniu do kraju macierzystego. (fragment tekstu)

The article discusses the problem of organization of research carried out by transnational corporations in global economy, the main directions of delocalisation of research services, the characteristics of the centres of research services located in Poland and their influence on innovativeness of Polish economy. In the article the following hypothesis is verified: location of research services in Poland will contribute in the long run to the growth of innovativeness and competitiveness of economy on the condition that: a/ the value of investment is growing, b/ the share of research on frontier innovation is growing; c/ strong research structures combining the business and science spheres will emerge; d/ these processes will contribute to a significant growth of exports of research services. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aghion P. Howitt P., The Economics of Growth, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, Cloth / January 2009
 2. Angel D. P., Savage L. A., , Global localization? Japanese research and development laboratories in the USA. "Environment and Planning" A 28(5) 1996, s. 819-833
 3. BusinessWeek, R&D Offshoring: Is It Working? May 10, 2006
 4. Cirisuolo P., Internationalisation of Corporate R&D, cyt. za: OECD, The Internationalisation of Business R&D, Evidence, Impacts and Implications, 2008
 5. Deutsche Bank Research, Offshoring work, not jobs, April 12, 200
 6. European Commission, Monitoring Industrial Research: The 2007 UE Industrial R&D Investment, Scoreboard 2007
 7. European Commission, Science, Technology and Competitiveness - key figures report 2008/2009, Bruksela, 2008
 8. Global Offshoring Markets Review, Executive Summary 2007/2008, s. 15, www.cbre.com
 9. Górzyński M., Zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze zlokalizowane w Polsce - analiza potencjału i oddziaływania, materiał niepublikowany, zaprezentowany w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN, październik 2008
 10. Gulati R., Optimal location choice for R&D offshoring - a quantitative analysis, www.watsonwyatt.com/.../2009_EU_12723_Visions_03_Richa_web.pdf
 11. GUS, Nauka i technika w 2007 r., Warszawa 2009, s. 32-33
 12. http://cordis.europa.eu/fp7/regional_pl.html, 1.07.2009
 13. Johansson B., Lóóf H., Global Location Patterns o R&D Investments, Royal Institute of Technology CESIS (Centre of Excellence for Science and Innovation Studies), Paper No 60
 14. Komisja Wspólnot Europejskich Zielona Księga, Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy Bruksela, dnia 4.4.2007 KOM(2007) 161 wersja ostateczna
 15. Narodowy Program Foresight Polska 2020, PAN, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", Materiały Konferencyjne, Warszawa 2008
 16. OECD, Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics
 17. OECD, Reviews of Innovation Policy CHINA, Synthesis Report, 2007
 18. OECD, Science, Technology and Industry: Scoreboard 2007 Edition
 19. OECD, The Internationalisation of Business R&D, Evidence, Impacts and Implications, 2008
 20. Pro Inno Europe, European Innovation Scoreboard 2008, Comparative analysis of innovation performance, January 2009
 21. Romer P. M., Increasing Returns and Long-Run Growth, "The Journal of Political Economy", Vol. 94, No. 5. (Oct., 1986), pp. 1002-1037
 22. Sakakibara K., Westney E., (1992), Japan's management of global innovation: technology management crossing borders, [w:] Rosenberg N., Landau R., Mowery D. (Eds), Technology and the Wealth of Nations, Stanford University Press, Stanford, CA.
 23. Schumacher P, Olsson E., European IT Companies in India, Value-Leadership Group, www.value-leadership.com
 24. Strategic Guide on Indian R&D Centers 2008 Unveiling the R&D Offshoring Scenario in India, Industry Report Zinnov LLC 2008
 25. Szukalski S. M., Chiny i Indie na globalnym rynku usług. Stan i perspektywy, [w:] Chiny- Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Kłosiński K. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2008
 26. Szukalski S. M., Zagraniczne centra usług badawczych a innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki, Materiały Konferencyjne Katedry Makroekonomii UŁ, Łódź 2009 (w druku)
 27. The Boston Consulting Group, Globalizing R&D: Building a Pathway to Profits, 5/05 www.bcg.com
 28. UNCTAD, World Investment Report 2005: Transnational Corporations and the Internationalization of R&D
 29. UNCTAD, World Investment Report 2008, Transnational Corporations, and the Infrastructure Challenge, New York, Geneva 2008
 30. von Zedtwitz M., Gassman, Market versus Technology Driver in R&D Internationalization, [w:] Khalil T. M., Lefebvre L. A., McSpadden Mason R., Management of technology: The Key to Prosperity in the Third Millennium, Amsterdam [u.a.]: Pergamon, 2001, fragment opublikowany w: http://books.google.pl
 31. Westney D. E., Research on the Global Management of Technology Development, "Business Review" 1988, vol. 46, n. 1
 32. Wierzbicki A. P., Finansowanie nauki w krajach rozwiniętych na progu gospodarki opartej na wiedzy a sytuacja nauki w Polsce. "Przyszłość Świat - Europa - Polska" nr 2(18) 2008
 33. Zorska A., Outsourcing i przenoszenie usług w dobie globalizacji oraz informatyzacji, [w:] Szymaniak A., Globalizacja usług. Outsourcing, Offshoring i Shared Services Centers, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu