BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koza Iwona (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie)
Tytuł
Wpływ uwarunkowań funkcjonowania powiatów ziemskich na ich możliwości wydatkowe
Impact of Determinants of Rural Districts on their Expense
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 803-822, bibliogr. 46 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Finanse publiczne, Samorząd terytorialny, Powiat, Metody statystyczne, Wydatki publiczne
Public finance, Local government, County, Statistical methods, Public expenditures
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest charakterystyka przestrzennego zróżnicowania wydatków polskich powiatów ziemskich oraz uwarunkowań, które implikują opisywaną sytuację. Metodologia badania -Narzędziem, przy pomocy którego ukazane zostanie nadmienione wyżej zróżnicowanie będzie badanie wskaźnikowe wyników finansowych osiągniętych przez te jednostki samorządowe w założonym okresie badawczym. Poprowadzi ono do wyciągnięcia szczegółowych wniosków odnoszących się do sytuacji polskich powiatów ziemskich. W dalszej kolejności przedstawione zostaną wnioski z badania strumieniowego. Wynik - Badanie strumieniowe pozwoli zarówno na pozyskanie wiedzy o tym, co w analizowanej problematyce funkcjonuje nieprawidłowo i powinno być naprawione, zreformowane, jak i na budowę programu naprawczego, mającego na celu przezwyciężenie zidentyfikowanych trudności i poprawę sytuacji oraz na ocenę wprowadzonych zmian. Oryginalność/wartość - Funkcjonowanie samorządów w Polsce jest w centrum zainteresowania ekonomistów, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Znane są opracowania dotyczące oceny funkcjonowania samorządu terytorialnego metodami kwestionariuszowymi i statystycznymi. Natomiast nigdy w tym zakresie nie posługiwano się metodami strumieniowymi. W rezultacie niewiele jest wypracowanych standardów w zakresie badań tej sfery finansów publicznych. Poniższy artykuł jest próbą zmniejszenia tej luki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article is a description of the spatial differentiation of Polish rural districts expenditure and conditions that imply their situation. Research methodology, which help to show above mentioned diversity will be indicative financial results achieved by the municipalities in a given period. It'll help draw specific conclusions relating to the situation of Polish counties. Subsequently, there'll be presented the conclusions of the stream analysis. Design/Methodology/approach - Steam test will allow you both to gain knowledge of what in the issues is functioning incorrectly and should be reformed, and to build a recovery program designed to overcome the identified problems and improve the situation and to assess the changes. Originality/value - The functioning of the local governments in Poland is focus of economists, both in Poland and in the world. Are known for their elaborate concerning the assessment of the functioning of local government with surveys methods and statistics. But never in all streaming methods were usedt. As a result, there is little elaborated standards in the research sphere of public finances. The following article is an attempt to reduce this vulnerability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualne problemy finansów lokalnych i regionalnych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej (2006), red. E. Chojna-Duch, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego, Warszawa.
 2. Arendarski R.(2010), Możliwości wykorzystania analiz finansowych w jednostkach samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny", nr 7-8.
 3. Betkiewicz W., Demokratyczna i samorządowa reforma powiatów - porażka czy sukces nowej instytucji?, w: Powiatowa elita polityczna, red. J. Wasilewski, Warszawa 2006, s. 124.
 4. Bober J., Hausner J., Izdebski H., Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, www.msap.uek.krakow.pl/doki/publ/raport_dysfunkcje.pdf, s. 14-15 (29.01.2013).
 5. Brol R. (2005), Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Wydawnictwo AE, Wrocław.
 6. Brol R. (2012), Układ terytorialny powiatów - propozycje zmian, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 243.
 7. Budżet i finanse 2007: poradnik dla samorządów (2007), red. M. Mackiewicz, Municipium, Warszawa.
 8. Cieślak M. (1997), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. D'amelio V., Chmarra M.K., Tomiyam T. (2013), A method to reduce ambiguities of qualitative reasoning for conceptual design applications, Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, nr 27/01, luty.
 10. Dylewski M., Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M. (2004), Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa.
 11. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, DzU 1994.124.607 z późn. zm.
 12. Gębska K. (2011), Jeśli nie powiat, to kto to wykona?, "Wspólnota", nr 21.
 13. Gęsicki Ł., Gęsicki M. (1999), Słownik terminów ekonomiczno-prawnych, InterFart, Łódź.
 14. Gołębiowski G., Tłaczała A. (2005), Analiza ekonomiczno- finansowa w ujęciu praktycznym, Difin, Warszawa.
 15. Gorzym-Wilkowski W.A. (2008), Polityka przestrzenna powiatu - możliwości i ograniczenia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 3 (1203).
 16. Hadrowicz E. (2010), Reprezentacja powiatu - czyżby instytucja wymagająca zmian, "Samorząd Terytorialny", nr 10.
 17. Heller J. (2006), Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w Polsce, Studia Regionalne i Lokalne/Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW, Sekcja Polska Regional Studies Association, nr 2.
 18. Jęczmionka P., Rząd powiatom odbiera, o likwidacji głośno nie mówi, www.gloswielkopolski.pl/artykul- /548631,rzad-powiatom-odbiera-o-likwidacji-glosno-nie-mowi,id,t.html (12.04.2012).
 19. Kendall M.G., Buckland W.R. (1986), Słownik terminów statystycznych, PWE, Warszawa.
 20. Koza I. (2013), "Aspekty ekonomiczne funkcjonowania powiatów ziemskich w Polsce", niepublikowana rozprawa doktorska obroniona w Instytucie Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie w dniu 26.09.2013 r.
 21. Kulesza M. (2005), Blisko i daleko, "Wspólnota", nr 6.
 22. Lipowicz I. (2005), Reforma samorządowa - ustrój powiatu a ustrój gminy, Warszawa.
 23. Metody badań socjologicznych (1970), red. S. Nowak, PWN, Warszawa.
 24. Ocena sytuacji samorządów lokalnych, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, http://mac.gov.pl/wp-content/uploads/ 2011/12/Ocena-sytuacji-samorz%C4%85d%C3%B3w-lokalnych.pdf (19.01.2013).
 25. Od przeszłości do przyszłości ustroju samorządu powiatowego, Warto wiedzieć - Serwis główny Związku Powiatów Polskich, http://zpp.pl/index.php?path=main/glowna/newsview&id=5542 (19.02.2013).
 26. Ostrom E. (1998), A Behavioral Approach to the Rational Choice. Theory of Collective Action, "The American Political Science Review", nr 1.
 27. Ostrom E. (2008), Governing the commons: the evolution of institutions for collective action, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 28. Porras J.I. (1987), Stream analysis. A powerful way to diagnose and manage organizational changes, Addison - Wesley, Don Mills.
 29. Powiat wyzwanie ustrojowe cywilizacyjne i administracyjne (1998), Wyższa Szkoła Biznesu w Tarnowie, Tarnów.
 30. Rewolucja prawa samorządowego?, Warto wiedzieć - Serwis główny Związku Powiatów Polskich, http://wartowiedziec. org/index.php/start/aktualnosci/13085-rewolucja-prawa-samorzadowego (20.01.2013).
 31. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, DzU 2010, nr 20, poz. 103.
 32. Rząd samorządom mówi nie, www.samorzad.pap.pl/palio/html.run? _Instance=cms_samorzad.pap.pl&_ Page- ID=2&s=depesza&dz=temat_dnia&dep=122715& data=&_CheckSum=1593797107 (18.04.2013).
 33. Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie (2009), red. B. Filipiak, A. Szewczuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 34. Słownik języka polskiego (1995), red. M. Szymczak, t. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 35. Słownik socjologii i nauk społecznych (2004), red. M. Tabin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 36. Sobczyński M., Kulesza M. (2006), Miejsce i rola powiatu w tradycji podziału terytorialnego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 37. Swianiewicz P. (1997), Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej, Municipium, Warszawa.
 38. Swianiewicz P. (2011), Finanse samorządowe - koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa.
 39. Timofiejuk I., Lasek M., Pęczkowski M. (1997), Miary statystyczne, GUS, Warszawa.
 40. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU 2009, nr 157, poz. 1240.
 41. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, DzU 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.
 42. Wieteska S., Wypych M. (2009), W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 43. www.ekonometria.4me.pl/statystyka3.htm (11.04.2013).
 44. www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks (25.11.2013).
 45. Wyganowski J. (2007), Samowystarczalny powiat, "Nowe Życie Gospodarcze", nr 1.
 46. Zeliaś A. (2000), Metody statystyczne, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 12 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu