BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łukomska-Szarek Justyna (Politechnika Częstochowska), Włóka Marta (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Partnerstwo publiczno-prywatne w procesie rozwoju samorządów lokalnych
Public-Private Partnerships in the Process of Development of Local Self-Governments
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 67, s. 823-836, tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Narzędzia zarządzania finansami
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Finanse samorządu terytorialnego
Local government, Public-Private Partnerships (PPP), Local government finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Cel niniejszej publikacji sprowadza się do ukazania roli partnerstwa publiczno- -prywatnego w procesie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, rozważanego w kontekście lokalnym. Zgodnie z odgórnie przyjętymi założeniami, partnerstwo publiczno-prywatne jest rozumiane jako alternatywna forma finansowania inwestycji publicznych, dokonująca się na drodze maksymalizacji ekonomicznej efektywności. Istotną jej determinantą jest fakt, iż polega na takim kształtowaniu stosunków pomiędzy stronami, w ramach których ryzyko przypada na ten podmiot, który najlepiej potrafi je kontrolować. Treści zawarte w ramach niniejszej publikacji, poza zagadnieniami teoretycznymi, w zasadniczej mierze koncentrują się również na ocenie progresji rynku PPP w aspekcie praktycznym, w tym zarówno w skali międzynarodowej, jak i krajowej, gdzie podstawę stanowią analiza specyfiki oraz trendów rozwoju europejskiego i polskiego rynku PPP. Metodologia badania - Część teoretyczna niniejszej publikacji została opracowana na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz obowiązujących aktów prawnych. Część praktyczną z kolei, w pierwszej fazie przygotowano na podstawie badań "Market Update Review of the European PPP Market in 2012", przeprowadzonych przez Europejskie Centrum Ekspertyz PPP (European PPP Expertise Centre - EPEC), a na dalszym etapie na bazie "Raportu ryku PPP". Wynik - Konkluzja, będąca wynikiem jednocześnie teoretycznych, jak i praktycznych rozważań niniejszej publikacji wnosi, iż zarówno z międzynarodowego, jak i krajowego punktu widzenia, rozwój rynku PPP podlega ciągłej stagnacji, za którą w zasadniczej mierze odpowiedzialny jest szereg barier pojawiających się zarówno przed partnerem publicznym, jak i prywatnym. Kwintesencję podsumowania stanowi zagadnienie intensyfikacji projektów PPP, którego istota, zdaniem badanych podmiotów, winna zostać oparta na uporządkowaniu reglamentacji prawnej. Oryginalność/wartość - Rozważania zawarte w ramach niniejszej publikacji prezentujące niski poziom zaangażowania poszczególnych podmiotów w rozwój rynku PPP, stanowią istotny problem zarówno z punktu widzenia wykorzystania nowatorskich form finansowania działalności inwestycyjnej podmiotów publicznych, jak i efektywności ich funkcjonowania. Partnerstwo pomiędzy samorządem terytorialnym a podmiotami komercyjnymi stwarza bowiem możliwości efektywnego i racjonalnego zarządzania środkami publicznymi, traktując tę tematykę jako niezwykle ważną, szczególnie z uwagi na poprawę skuteczności procesu ich zarządzania. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of this publication comes down to present a role of public-private partnerships in process of local self-government units development, considered in local terms. According to preconceived assumptions, public-private partnerships is understood as alternative way of financing of public investments, which take place on the way to economical efficiency maximizing. Its essential determinant is fact that it consists in that kind of relationships creating between partners, within which a risk affects this subject, which can control it in the best way. The contents contained in this publication, besides theoretical questions, centre massively on assessment of PPP market progression in practical terms, therein both at the international as well as national scale, where the basis comprise analysis of specificity and development trends of European and Polish PPP market. Design/Methodology/approach - The theoretical part of this publication was developed on the basis of literature on the subject analysis and obligatory legislation. The first phase of the practical part by contrast was prepared on the grounds of "Market Update Review of the European PPP Market in 2012", performed by European PPP Expertise Centre - EPEC), and at a later stage on the basis of "Raport ryku PPP". Findings - Conclusion which comprises at the same time result of theoretical as well as practical considerations of this publication, treats that both from an international as well as national point of view, a PPP market development is subject to continuous stagnation, which results from a number of occurring barriers both facing a private as well as public partner. Quintessence of this summary comprises question of PPP projects intensification, essence of which (as per studied subjects) should be based on regulation sorting. Originality/value - The investigations concluded in this publication, which present low level of specific subjects involvement in the area of PPP market development, comprise essential problem, both from using of an innovative form of investment activity financing as well as efficiency of its functioning point of view. Partnership between local government and commercial units creates opportunities of effective and rational management of public resources within which treats this thematic as exceedingly important, especially in view of improvement of effectiveness of their management process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aneks I. Definicje z trzech głównych nurtów badań (2012), w: Organizacje uczące się. Model dla administracji publicznej, red. K. Olejniczak, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 2. Delmon J. (2011), Public-Private Partnership Projects in Infrastructure. An Essential Guide for Policy Makers, Cambridge University Press, Cambridge.
 3. Grzebyk M., Filip E. (2012), Rola zarządzania w funkcjonowaniu samorządu gminnego, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Rozwój zrównoważony i problemy obszarów wiejskich, nr 29, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Guidelines for Successful Public-Private Partnership (2013), European Commission, Directorate-General Regional Politycy, Bruxelles, March.
 5. Hajdys D.M. (2013), Uwarunkowania partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytety Łódzkiego, Łódź.
 6. Hodge G.A., Greve C., Boardman A. (2010), Introduction: the PPP Phenomenon and its Evaluation, w: International Handbook on Public Private Partnership, red. G.A. Hodge, C. Greve, A. Boardman, Edward Elgar Published Limited, Glos (MA).
 7. Korbus B., Strawiński M. (2009), Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych, Lexis Nexis, Warszawa.
 8. Kulesza M., Bitner M., Kozłowska A. (2006), Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 9. Market Update. Review of the European PPP Market in 2012 (2012), European PPP Expertise Centre.
 10. Moszoro M. (2005), Partnerstwo publiczno-prywatne w monopolach naturalnych w sferze użyteczności publicznej, SGH, Warszawa.
 11. Nieszporska S. (2010), Partnerstwo publiczno-prywatne szansą dla polskiego systemu ochrony zdrowia, w: Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. Problematyka zasobów i przekształceń, red. R. Walkowiak, R. Lewandowski, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, Olsztyn.
 12. Ongaro E. (2009), Introduction, w: Public Management Reform and Modernization. Trajectories of Administrative Change in Italy, France, Greece, Portugal and Spain, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham.
 13. Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Rynek partnerstwa publiczno-prywatnego 2009-30.IX.2013 (2013), Fundacja Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak i Kordasiewicz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Urio P. (2010), Introduction - Origins, Objectives, and Methodology of the Research, w: Public-Private Partnership. Success and Failure Factors for In-Transition Countries, red. P. Urio, University Press of America INC, Lanham (MD).
 16. Yescombe E.R. (2007), Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance, Yescombe Consulting Ltd. Published by Elsevier Ltd, Oxford.
 17. Zysnarski J. (2007), Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych, ODDiK, Gdańsk.
 18. Ustawa z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2005, nr 169, poz. 1420.
 19. Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19, poz. 100.
 20. Ustawa z 9 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2007, nr 223, poz. 1655, z późn. zm.
 21. Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi, DzU 2009, nr 19, poz. 101, nr 157, poz. 1241.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu