BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 129-144, tab., bibliogr. 47 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Innowacje, Rozwój regionalny
Innovations, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W latach 90. XX w. nastąpiło przekształcenie wcześniejszego zainteresowania aglomeracją i nowymi przestrzeniami przemysłowymi w stronę zagadnień oscylujących wokół problematyki skupisk (klastrów), sieci i procesów wiedzy i innowacji. Jest to konsekwencją przesunięcia akcentu z badań relacji input-output i powiązań materialnych w kierunku zagadnień poświęconych społecznym i instytucjonalnym aspektom wzrostu. Ta orientacja badań eksponuje pozaekonomiczny charakter relacji gospodarczych w globalnej i opartej na wiedzy gospodarce. Podkreśla istotne znaczenie czynników terytorialnych, zakorzenionych lokalnie w rozwoju gospodarczym. Nauki regionalne podkreślają że innowacja jest zlokalizowanym i osadzonym terytorialnie procesem. Region jest miejscem interakcji potrzebnych dla zaistnienia procesów innowacji, inaczej mówiąc, innowacja jest procesem geograficznie zakorzenionym. Szczególną rolę w wyjaśnianiu terytorialnego kontekstu procesów innowacji odgrywa koncepcja środowiska innowacji, regionu uczącego się, regionalnego systemu innowacji oraz klastra innowacyjnego. (fragment tekstu)

This paper describes the regional (territorial) context of innovation presented in the literature. The author presents four key concepts: learning regions, 'milieu innovater', regional innovation systems and innovative clusters. These theories emphasize that innovation processes are territorial, cultural and systemic in their nature. Innovation is a locally embedded process. In this context regions are considered not only as a physical space, but also as a self-sustaining "machinery of knowledge" and an incubator for innovative processes. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B., Learning regions as development coalitions: partnerships as governance in European workfare states? "Concepts and transformation", 6(10)/2003
 2. Asheim B., Differentiated knowledge bases and varieties of regional innovation systems, [w:] Innovation. "The European Journal of Social Sciences", September 2007, Vol. 20, Issue 3
 3. Bąkowski A., Klaster badawczy, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. B. Matusiak (red.), PARP, Warszawa 2008
 4. Braczyk H. J., Cooke Ph., Heidenreich M., Regional innovation systems. The role of governances in a globalized world, University College, London 2008
 5. Brodzicki T., Szulika S., Tamowicz T., Wojnicka E., Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004
 6. Bunnell, N. Coe, Spaces and scales of innovation. "Progress in Human Geography" 25/2001
 7. Competitive European Regions through research and innovation, COM 474/2007
 8. Cooke Ph, Uranga M. G., Etxebaria G., Regional system of innovation: an evolutionary perspectives, "Environment and Planning", Vol. 30/1998
 9. Crevoisier O., L'approche par les milieux innovateurs : etat des lieux et perspectives, [w:] Camagni R., Maillat D., Milieux innovateurs. Theorie et politiques. Oconomica Anthropos, Paris 2006
 10. Cruz S. C., Teixeira A. C., A new look onto the evolution of cluster literature. A. Bibliometric exercise, Working Papers Universide do Porto, Issue 164/2007
 11. Doloreux D., Dione S., Evolution d'un systeme local d'innovation en region rural, Collection Cahiers du GRIDEQ, Universite du Quebec, 2007
 12. Florida R. Toward the learning region. "Futures", vol. 27 no. 5, 1995
 13. Florida R., Cities and the creative class, Routledge, New York 2005
 14. Gaczek W. M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, Studia KPZK PAN, Tom CXVIII, Warszawa 2009
 15. Golińska-Pieszyńska M., Polityka wiedzy a współczesne procesy innowacyjne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009
 16. Gordon I. R., McCanna P., Industrial cluster: complexes, agglomeration and/or social networks, Urban Studies, Vol. 37/2000
 17. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i  internacjonalizacja przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2008
 18. Góra J., Innowacje organizacyjne w strukturach klastrowych modelu gospodarki wiedzy, [w:] Innowacyjność w budowaniu gospodarki wiedzy w Polsce, Okoń-Horodyńska E., Pangsy-Kania S. (red.), Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2007
 19. Innovation clusters in Europe. A statistical analysis and overview of current policy support, European Commission 2008 www.proinno-europe.eu/admin/uploaded_documents
 20. Innovative clusters: drivers of national innovation systems, OECD Publication, Paris 2001
 21. Innowacje w rozwoju regionu, Gaczek W. M. (red.), Zeszyty Naukowe nr 57, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 22. Jewtuchowicz A., Region uczący się, [w:] Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Matusiak K. B. (red.), PARP, Warszawa 2008
 23. Jewtuchowicz A., Rozwój, środowisko, sieci innowacyjne i lokalne systemy produkcyjne, [w:] Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Matusiak K. B., Stawasz E., Jewtuchowicz A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001
 24. Jewtuchowicz A., Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005
 25. Klasik A., Kuźnik F., Region uczący się w teorii i praktyce polityki rozwoju regionalnego, [w:] Tarajkowski J., Wojtasiewicz L., Przestrzeń w polityce gospodarczej, Wydawnictwo Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2008
 26. Kurhanek L., Theory of learning regions from an subjective view, [w:] Learning regions in theory and practice, Kern J., Malinovski J., Suchacek J. (red.), Technical University of Ostrava, Ostrava 2007
 27. Learning regions in theory and practice, Kern J., Malinovski J., Suchacek J. (red.), Technical University of Ostrava, Ostrava 2007
 28. Maillat D., Comportements spatiaux et milieux innovateurs, [w:] Camagni R., Maillat D., Milieux innovateurs. Theorie et politiques. Oconomica Anthropos, Paris 2006
 29. Maillat D., Globalizacja, terytorialne systemy produkcyjne i środowiska innowacyjne, Rector's Lectures, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2002
 30. Markowski T, Regionalne systemy innowacji w aspekcie Strategii Rozwoju Regionalnego Polski 2000-2005, [w:] Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego, J. Szlachta (red.), Biuletyn KPZK PAN, z. 191/2000
 31. Massard N., Torre A., Crevoisier O., Proximite geographique et innovation, [w:] Economie de proximites, Pecqueur B., Zimmermann J.B. (red.), Hermes Science Publications, Paris 2004
 32. Matusiak K. B. (red), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008
 33. Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Stan rozwoju klastrów w Polsce w ujęciu regionalnym, [w:] Kapitał ludzki - Innowacje - Przedsiębiorczość, Niedzielski P., Poznańska K., Matusiak K. B. (red.), Zeszyty Naukowe nr 525, Ekonomiczne Problemy Usług nr 28, WNUS, Szczecin 2009
 34. Nowakowska A., Region w tworzeniu zasobów wiedzy i innowacji, [w:] Nauka - Innowacje - Gospodarka, Niedzielski P., Guliński J., Stawasz E. (red.), Zeszyty Naukowe nr 480, Ekonomiczne Problemy Usług nr 13, WNUS, Szczecin 2007
 35. Nowakowska A., Regionalne i narodowe systemy innowacji - istota, modele, dylematy, [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009
 36. Nowakowska A., Regionalny kontekst procesów innowacji, [w:] Budowanie zdolności innowacyjnych regionów, Wydawnictwo Biblioteka, Łódź 2009
 37. Nowakowska A., Regionalny system innowacji, [w:] Matusiak K. B. (red), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2008
 38. Oerlemans L., Meeus M., Boekman F., Innovation, proximity and learning. A. case study of patterns of learning, [w:] Learning regions in theory and practice, Kern J., Malinovsky J., Suchacek J. (red.), Technical University of Ostrawa, Ostrava 2007
 39. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2003
 40. Plago B., Klimczuk M., Wpływ inicjatyw klastrowych na innowacyjność regionu, [w:] Innowacyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy, Nowakowska A. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009
 41. Porter M., Clusters and the New Economic Competition, Harvard Business Review, November- December 1998
 42. Postęp techniczny i innowacje przemysłowe w rozwoju regionalnym, Gruchman B., (red.), PWN, Warszawa 1989
 43. Regional research intensive clusters and science parks, European Commission 2007, www.ec.europa.eu/research/regions
 44. Sokołowicz M., Region wobec procesów globalizacji - terytorializacja przedsiębiorstw międzynarodowych (na przykładzie regionu łódzkiego), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008
 45. Stawasz E., Uwarunkowania i przesłanki wspierania innowacji i  przedsiębiorczości, [w:] Przedsiębiorczość i transfer technologii. Polska perspektywa, Matusiak K. B., Stawasz E. (red.), Łódź 1998
 46. Sternberg R., Entrepreneurship, proximity and regional innovation systems, "Journal of Economic and Social Geography", November 2007, Vol. 98, Issue 5
 47. Stryjakiewicz T., Rozwój sektora kreatywnego w regionach metropolitalnych, [w:] Region społeczno-ekonomiczny i rozwój regionalny, Parysek J., Stryjakiewicz T. (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu