BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bożek Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych
Non-Application or Misapplication by the Manager of General Government Sector the Duties in the Field of Management Control in Public Sector Entity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 37-48, bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Kontrola zarządcza, Naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Finanse publiczne
Management control, Breaches of public finance discipline, Public finance
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel: ukazanie roli kierownika jednostki sektora finansów publicznych w systemie skutecznego funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce i zapewnienia ładu w jej finansach publicznych, a nadto ukazanie zasadności piętnowania przez ustawodawcę zachowań polegających na niewykonywaniu lub niewłaściwym wykonywaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Metodologia badania - analiza tekstów aktów prawnych z odniesieniem się do doktryny oraz orzecznictwa Głównej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynik - kontrola zarządcza z perspektywy zadań nałożonych na kierownika jednostki sektora finansów publicznych to przede wszystkim nakaz implementacji wysokich standardów zarządzania kierowaną jednostką, w tym związanych z systemem wyznaczania celów i zadań oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Efektywność funkcjonowania kontroli zarządczej uzależniona jest od postawy kierownika danej jednostki, a nadto, wszystkich osób na stanowiskach kierowniczych, które biorą udział w zarządzaniu tą jednostką. Utrudnieniem w pociągnięciu kierownika do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ustalenie, co składa się na obowiązki kierownika w zakresie kontroli zarządczej. Obowiązujące w powyższym zakresie w polskim systemie finansowoprawnym uregulowania są niewystarczające. Oryginalność/wartość - podjęta problematyka dotyka ważkich i trudnych z merytorycznego punktu widzenia zagadnień praktycznych. Treści merytoryczne opracowania mają znaczenie dla nauki, jak i praktyki. Wynik może być wykorzystany przez innych badaczy w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)

Purpose: To examine the role of manager of general government sector in the system of the effective functioning of the operational control in the entity and ensuring governance in its public finances, and also to show the validity of denouncing by the legislature the fact of non-application or misapplication of duties in the field of operational control. Design/Methodology/approach - analysis of legal texts with reference to the doctrine and jurisprudence of the Główna Komisja Orzekająca (Main Adjudicating Committee) in cases of violation of public finance discipline. Findings - operational control from the perspective of the tasks imposed on the manager of general government sector entities is primarily a warrant of implementation of high standards of managed entity, including targets and objectives setting system and monitoring the extent of their implementation. Effectiveness of the operational control depends on the attitude of the manager of the entity, and of all other people in managerial positions who are involved in managing the entity. Difficulty in pulling the manager to liability for violation of public finances discipline is to determine what constitutes the responsibilities of a manager in the field of operational control. The regulations existing in this regard in Polish financial system are insufficient. Originality/value - the assortment of ideas discussed in the article handles significant and cerebral from the basis of merit point of view issues. Substantive content is important for the development of science and practice. The result can be used by other researchers in the field. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojna-Duch E. (2010), Próba systematyzacji pojęć i zadań z dziedziny kontroli i audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych, "Kontrola Państwowa" nr 1 (330), s. 50.
 2. Dubisz S. (2003), Uniwersalny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 94.
 3. Filipiak B., Dylewski M. (2011), Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego i w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu zaniedbania lub niewykonania obowiązków w zakresie kontroli zarządczej, w: Dyscyplina finansów publicznych - stan obecny i kierunki zmian, red. M. Smaga, M. Winiarz, Wydawnictwo Grupa Ergo Sp. z o.o., Kraków, s. 58-62.
 4. Godoń R. (2012), Odpowiedzialność kierownika jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w: Dyscyplina finansów publicznych. Zasady odpowiedzialności, problemy orzecznicze i aspekty praktyczne, red. T. Bojkowski, J. Przybylska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa, s. 27.
 5. Gryska P., Robaczyński T. (2006), Dyscyplina finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 81.
 6. Kałużny S. (1997), Nadzór i kontrola w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Kwantum, Warszawa, s. 59.
 7. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF 2009, nr 15, poz. 84.
 8. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz.Urz. MF 2011, nr 2, poz. 11.
 9. Kosikowski C. (2011), Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, Lex Polonica.
 10. Kościńska-Paszkowska A. (2012), autor komentarza do art. 18c uondfp, w: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, K. Borkowska, A. Kościńska-Paszkowska, T. Bolek, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, s. 170-173.
 11. Kot J. (2013), Kontrola zarządcza jako narzędzie utrzymania dyscypliny finansów publicznych, w: Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, red. M. Smaga, M. Winiarz, Wydawnictwo Publicus, Kraków, s. 184-185.
 12. Kowalczyk E. (2012), Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk, s. 69-70.
 13. Kowalczyk E. (2011), Procedury kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław, s. 18.
 14. Lipiec-Warzecha L. (2007), Kierownik jednostki sektora finansów publicznych. Prawa, obowiązki, odpowiedzialność cz. I, "Finanse Publiczne", nr 11, s. 1-2.
 15. Lipiec-Warzecha L. (2008), Kierownik jednostki sektora finansów publicznych. Prawa i obowiązki, odpowiedzialność, cz. II., "Finanse publiczne", nr 1, s. 1.
 16. Lipiec-Warzecha L. (2012), Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz, Wydawnictwo Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 298-299.
 17. Łęgowik-Świącik S. (2012), Polemika z uwagami ministerstwa finansów w sprawie wdrażania kontroli zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 718, Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, nr 53, s. 106.
 18. Motowilczuk I. (2012), Dyscyplina finansów publicznych po zmianach, Wydawnictwo Infor Ekspert, Warszawa, s. 17.
 19. Ofiarski Z. (2010), Autor komentarza do art. 68 ufp, w: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz M. Karlikowska, W. Miemiec, Z. Ofiarski, K. Sawicka, Wydawnictwo Presscom Sp. z o.o., Wrocław, s. 192.
 20. Orzeczenie GKO z dnia 19 czerwca 2006 r., DF/GKO-4900-47/60/06/1353, niepublikowane.
 21. Orzeczenie GKO z dnia 15 września 2011 r., BDF1/4900/28/32/11/1348, LexisNexis nr 2790874, www.mf.gov.pl (26.01.2014).
 22. Orzeczenie GKO z dnia 13 stycznia 2011 r., BDF1/4900/109/119/10/3244, www.mf.gov.pl (22.01.2014).
 23. Orzeczenie Resortowej Komisji Orzekającej z dnia 22 grudnia 2009 r. RKO-38/2008, Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2010/2, poz. 5.
 24. Orzeczenie GKO z dnia 19 marca 2007 r. DF/GKO-4900-92/112/06/3214, Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2007/2 poz. 17.
 25. Orzeczenie GKO z dnia 18 kwietnia 2011 r. BDF1/4900/17/20/11/937, Biuletyn Orzecznictwa w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych 2011/3 poz. 3.
 26. Puchacz K. (2012), Nowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Praktyczny komentarz do zmian w ustawie, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk, s. 17-18.
 27. Puchacz K. (2012), Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych a powierzenie obowiązków pracownikom jednostki, Wydawnictwo ODDK, Gdańsk, s. 11-12.
 28. Salachna J.M. (2010), Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 177-178.
 29. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, DzU 2010, nr 238, poz. 1581.
 30. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 roku w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania, DzU 2010, nr 187, poz. 1254.
 31. Salachna J.M., Trykozko R. (2012), Co stanowi przesłankę odpowiedzialności kierownika za nieprawidłowości w zorganizowaniu kontroli zarządczej w jednostce, w: Finanse samorządowe 580 pytań i odpowiedzi. Wzory uchwał deklaracji decyzji umów, red. C. Kosikowski, J.M. Salachna, Wydawnictwo Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 798-799.
 32. Sawicka K. (2013), Kontrola zarządcza a kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych, w: Dyscyplina finansów publicznych. Narzędzie prawidłowej gospodarki sektora publicznego, red. M. Smaga, M. Winiarz, Wydawnictwo Publicus, Kraków, s. 269.
 33. Sawicki K. (2010), Istota i funkcjonowanie kontroli zarządczej jednostkach gospodarczych i budżetowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, s. 92-93.
 34. Sawicka K. (2010), Kontrola zarządcza jako element kontroli wewnętrznej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 30, s. 71.
 35. Sołtyk P. (2013), Kontrola zarządcza i audyt w jednostkach samorządowych. Projektowanie oraz metody oceny systemu zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 57, 60.
 36. Szymczak M. (1989), Słownik języka polskiego, t. III, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 756.
 37. Trykozko R. (2009), Finansowa (zarządcza) kontrola wewnętrzna - rola, wymogi, organizacja, w: Finanse w zarządzaniu rozwojem lokalnym, red. J.M. Salachna, Wydawnictwo Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr w Białymstoku, Białystok, s. 214.
 38. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. DzU 2013, poz. 330.
 39. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych tekst jedn. DzU 2013, poz. 168.
 40. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tekst jedn. DzU 2013, poz. 885 ze zm.
 41. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 240, poz. 1429.
 42. Uzasadnienie projektu ustawy o finansach publicznych druk sejmowy nr 1181, www.orga.sej.gov.pl, s. 25 (22.01.2014).
 43. Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 4465), http://orka.sejm.gov.pl (22.01.2014).
 44. Winiarska K., Postuła M. (2012), Kontrola zarządcza w systemie kontroli finansów publicznych, w: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych, red. K. Winiarska, Wydawnictwo Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa, s. 42-45.
 45. Wodyńska M. (2010), Rola audytu wewnętrznego w procesie wdrażania kontroli zarządczej w izbie skarbowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 621, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 30, s. 81-888.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu