BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawasz Edward (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Innowacyjność MSP a możliwość tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 217-230, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Praca, Szara strefa, Innowacyjność
Labour, Informal economy, Innovative character
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jedną z najważniejszych funkcji gospodarczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest jego zdolność do tworzenia nowych miejsc pracy, a uwarunkowania wzrostu MSP są przedmiotem zainteresowania zarówno badaczy, jak polityki rządowej wspierającej ten sektor. Jednym z uwarunkowań wzrostu MSP jest ich innowacyjność. Według J. Schumpetera, przedsiębiorca to zarazem innowator, który dzięki innowacjom kreuje dochód, tworzy nowe miejsca pracy. Schumpeter przyznał tę rolę dużym firmom ze względu na posiadane przez nie zasoby i możliwości. Rolę MSP w procesie schumpeteriańskiej "kreatywnej destrukcji" przedstawił B. A. Kirchhoff1. W jego ujęciu przedsiębiorczość i innowacje nie muszą być procesami tożsamymi, jak twierdził Schumpeter. Jest przecież wiele innowacji, które nie są z powodzeniem wykorzystywane przez swoich przedsiębiorców, podobnie jak jest wiele czynności przedsiębiorczych realizowanych bez ciągłej eksploatacji innowacji. Kirchhoff podkreśla, że "kreatywna destrukcja" może być realizowana także przez MSP, o czym świadczy rosnący udział MSP w generowaniu nowych miejsc pracy i inwencji oraz tworzeniu produkcji i dochodów oraz eksportu2. Kirchhoff wyróżnia w swojej analizie dwa wymiary: innowacyjność MSP oraz ich stopę wzrostu (zatrudnienia) i twierdzi, iż oba te wymiary są od siebie niezależnie, tzn. że mogą istnieć niezależnie od siebie firmy wyróżnione ze względu na stopę wzrostu zatrudnienia (od obniżonej stopy do podwyższonej) oraz stopień innowacyjności (od firm nisko do wysoko innowacyjnych). Niezależność ta oznacza, że innowacyjność firm nie gwarantuje wzrostu zatrudnienia, jak również, że firmy słabo innowacyjne mogą być firmami szybko rosnącymi, przyczyniającymi się do tworzenia znacznego wzrostu zatrudnienia. (fragment tekstu)

Abstract: The presented paper deals with the ability of creating new jobs by innovative SMEs in Poland in the period of a deep transformation of the Polish economy. The Author attempts to verify the B. A. Kirchoff's concept of the relationship between innovation and enterprise growth. Some sectorial and market determinants of how the innovative SMEs function are also analyzed in the paper. Research conducted in 81 Polish SMEs from Lodz region confirms that there is a significant independence between enterprise's innovativeness and its ability to create jobs. On the one hand, about 14% of the analyzed enterprises were highly innovative and fast growing. On the other hand, low innovative and slowly growing enterprises represented a very high percentage. The research pointed to an important factor of the ability of job creation - sectorial and market determinants, management problems (such as lack of experience, problems with gathering the initial capital) and the poor public support. The shadow economy has a positive impact on growth rather than on innovation. However, it does not have a positive influence on expansion, innovation and new jobs creation undertaken simultaneously, which are the most desirable activities of an enterprise. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baldwin R. E., The Effect of Trade and Foreign Direct Investment and Relative Wages, OECD Economic Studies, vol. 23/1995
 2. Calof J., The Relationship Between Firm Size and Export Behavior Revisited, Journal of International Business Studies, 2/1994
 3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w latach 2002-2004, GUS, Warszawa 2006
 4. Kirchoff B. A., Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Firm Formation and Growth, PRAGER, Wesport, London 1994
 5. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstw przemysłowych w województwie łódzkim, WUS w Łodzi, Łódź 2005
 6. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009
 7. Schreyer P., High-Growth firms and employment, STI Working Paper 2000/3; Technology, Productivity and Job Creation, Vol. 2, Analitycal Report, The OECD JOBS STRATEGY, Paris 1998
 8. Sheikh S., Oberholzner T., Innovative Small and Medium Sized and the Creation of Employment, Final Report, Inno-Studies 99 -Lot 9, Vienna, October 2001
 9. Shneider F., Enste D., Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, Journal of Economic Literature vol. 38/ 2000
 10. Stawasz E., Głodek P., Stos D., Wojtas J., Raport z badania potrzeb innowacyjnych przedsiębiorstw z sektora MSP w województwie łódzkim, maszynopis powielony, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004
 11. Wojnicka E., Klimczak P., Procesy innowacyjne w sektorze MŚP w Polsce i  regionach, [w:] Innowacyjność 2008, Żołnierski A. (red.), PARP, Warszawa 2008
 12. Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Stawasz E. (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu