BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kornecki Janusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Świadomość ekologiczna i respektowanie środowiskowych wymogów prawnych w praktyce polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 257-268, wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Świadomość ekologiczna, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Ecological awareness, Small business
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Dostępne dane statystyczne potwierdzają istotną rolę, jaką pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) w większości gospodarek świata, w tym także Polski. Liczba aktywnych przedsiębiorstw sektora MSP, które stanowią prawie 99% wszystkich funkcjonujących na rynku polskich firm, kształtowała się w 2006 roku na poziomie ok. 1,7 mln. Pomimo iż stanowią one siłę napędową polskiej gospodarki, ich oddziaływanie na środowisko jest w ogólnej problematyce ochrony środowiska pomijane. Niniejszy rozdział przedstawia wybrane aspekty badania przeprowadzonego na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach którego analizowano m.in. świadomość małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie istniejących wymogów środowiskowych oraz podejmowane przez nie dostosowania do spełnienia tych wymogów. W szczególności opisano wyniki badania ilościowego przeprowadzonych metodą CATI (Computer Aided Telephone Interview - ankiety telefonicznej wspomaganej komputerowo) na ogólnopolskiej próbie 1005 MSP w okresie listopad - grudzień 2008 roku. Niemal 50% badanych firm stanowiły przedsiębiorstwa mikro zatrudniające do 9 pracowników, 34% - firmy małe, zatrudniające od 10 do 49 pracowników. Pozostałe 16% badanej populacji stanowiły firmy średnie (50-249 pracowników). Badane podmioty reprezentowały następujące branże: 50% produkcja, 35% usługi, 15% budownictwo. (fragment tekstu)

The chapter outlines a diagnosis of the present awareness level among the Polish small and medium-sized enterprises (SMEs) concerning environmental requirements. The undertaken research shows that the awareness level of the Polish SMEs in the area of environmental requirements remains low, although it has increased over the last years. Smaller-scale enterprises do not possess adequate knowledge of environmental hazards resulting from their operations, possible methods to reduce the negative environmental impact, as well as knowledge about existing legal requirements. More than half of the Polish SMEs encounter problems to meet the existing legal requirements and do not cope with frequent changes in regulations and their incomprehensibility. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska: Przyczyny podejmowania działań prośrodowiskowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, 2004http://www.czystybiznes.pl/badania_msp_2004.pdf
  2. Hutchinson A., Hutchinson F., Environmental Business Management: Sustainable Development in the New Millennium, Mc Graw Hill, London 1997, cyt. za: Spence L. J., Rutherford R., Blackburn R. A., Small Business and Environmental Issues in the UK and the Netherlands: A Literature Review and Research Agenda, Kingston University, London 1998
  3. Informacja o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 r., Główny Inspektor Ochrony Środowiska, czerwiec 2008
  4. Komisja Europejska: Komunikat Komisji Europejskiej dotyczący planu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju konsumpcji i produkcji oraz zrównoważonej polityki przemysłowej, COM(2008)397, Bruksela 2008
  5. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Małe, czyste i konkurencyjne. Program pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska. Podsumowanie oceny wpływu, SEC(2007) 906, SEC(2007) 908.
  6. Kornecki J. i in, Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w kreowaniu nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne, raport z badań, PARP, Warszawa 2008
  7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, Żołnierski A., Zadura-Lichota P. (red.), PARP, Warszawa 2008
  8. Zintegrowane Zarządzanie Środowiskiem Dla Polskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw poprzez narzędzie internetowe "Menadżer Środowiska" (LIFE 04 ENV/PL/000673), Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Multimedia Communications, Regionalna Inicjatywa Biznesu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej, kwiecień 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu