BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Patorska Julia (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
PPP mieszane - innowacyjne podejście do finansowania inwestycji infrastrukturalnych z wykorzystaniem funduszy unijnych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 47, s. 345-355, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość
Słowa kluczowe
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Innowacyjność, Fundusze unijne
Public-Private Partnerships (PPP), Innovative character, EU funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Sytuacja, którą możemy obecnie obserwować na rynku finansowym, nie sprzyja szybkiemu rozwojowi infrastruktury transportowej i komunalnej. Z jednej strony banki ograniczają finansowanie inwestycji, z drugiej strony w budżecie centralnym, jak i w budżetach samorządów, niebezpiecznie zwiększa się deficyt. Ponieważ sztywne wydatki budżetów wciąż pochłaniają ich znaczną część, w czasie spowolnienia gospodarczego środki pozostałe na rozwój i inwestycje dramatycznie się kurczą. W Polsce dużym jednak wsparciem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych i komunalnych pozostają środki pochodzące z funduszy europejskich. Polska jest obecnie największym beneficjentem polityki spójności wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. W obecnej perspektywie finansowej obejmującej lata budżetowe 2007-2013 dostępne fundusze zostały pogrupowane tematycznie w pięć programów operacyjnych oraz regionalnie w siedemnaście programów obejmujących poszczególne województwa oraz rejon wschodniej Polski. Łączna wielkość zaangażowanych środków wspólnotowych w realizację tych programów w latach 2007-2013 wyniesie 67,3 mld EUR. Tym niemniej, aby moc wykorzystać te środki, konieczne jest zaangażowanie również środków krajowych. Szacuje się, iż wielkość krajowych środków publicznych niezbędnych do tzw. montażu finansowego wyniesie prawie 12 mld EUR, podczas gdy kolejne 6,4 mld EUR będą musiały przeznaczyć podmioty prywatne, aby przeprowadzić założone inwestycje. Problemy związane z dofinansowaniem inwestycji z budżetów centralnego i samorządowego mogą być częściowo rozwiązane poprzez stosowanie innowacyjnych technik finansowania łączących fundusze europejskie z partnerstwem publiczno-prywatnym. (fragment tekstu)

The current situation on the financial market does not support the fast development of the transport and communal infrastructure. The financial institutions limit the project financing and, at the same time, the deficits in communal and central budgets are growing. During the slowdown, the funds available for development and investments are shrinking due to the vast amount of fixed expenditures that eat up most of the available money. However Poland can benefit from the European structural funds and still allocate large amounts for investments. Poland is now the biggest beneficiary of the Cohesion Policy among the EU member states. Furthermore, the problems with financing from central and communal budgets can be partially solved by using innovative techniques of funding that combine the European structural funds with public-private partnerships. The article shows the benefits that can be obtained from using the combined PPP forms as well as the barriers that limit usage of this technique. Several examples are given for a better understanding of the topic.(fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Application of the PPP Principle on the Economic and Social Cohesion Policy, Deloitte, maj 2006 r.
  2. Green paper on public-private partnerships and community law on public contracts and concessions, Bruksela 2004 r.
  3. Hybrid PPPs: Levering EU funds and private capital. Public-Private Infrastructure Advisory Facility, styczeń 2006 r.
  4. Partnerstwo publiczno-prywatne, A. Gajewskiej-Jedwabny (red.). Warszawa 2007
  5. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
  6. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2009.19.100
  7. Ustawa z dnia 27 października 1997 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, Dz. U. 2004.256.2571
  8. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U. 2005.169.1420.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu