BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuska Ewa (Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku)
Tytuł
Mobilność na unijnym rynku pracy w dobie kryzysu ekonomicznego-szansa czy zagrożenie dla kapitału ludzkiego w Polsce?
Mobility on European Labour Market during Time of Crisis- Chance of Fear for Human Capital in Poland?
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 48, s. 329-338, tab.,rys., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, Rynek pracy, Kapitał ludzki, Kryzys finansowy
European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET), Labour market, Human capital, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma na celu zasygnalizowanie aktualnych związków pomiędzy mobilnością na unijnym rynku pracy a zarządzaniem potencjałem umiejętności i kwalifikacji kapitału ludzkiego z perspektywy konkurencyjności Polski jako regionu we wspólnocie europejskiej. Składa się z czterech części: pierwsza przedstawia mobilność na wewnątrzunijnym rynku pracy jako aktywną strategię zaradczą w dobie kryzysu ekonomicznego, druga wskazuje na analogie niedostatków kadrowych w tzw. starych (UE -15) i nowych (UE -12) krajach unijnych oraz ryzyko zagrożenia konkurencyjności nowych regionów w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej Unii Europejskiej, trzecia opisuje zapotrzebowanie na wysoko wykwalifikowane kadry w gospodarce opartej na wiedzy w oparciu o długoterminowe projekcje instytucji europejskich, czwarta specyfikuje cele Europejskich Ram Kwalifikacyjnych ( EQF) oraz Europejskiego Systemu Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (EC VET ) jako instrumentów ułatwiających mobilność na unijnym rynku pracy. Treść zamyka podsumowanie.(fragment tekstu)

The aim of article is to add some points to the discussion about the results of mobility on internal European labour market, existing continuously - even during times of economical crisis, in context of competiveness of Poland as a region. The article takes a look at the issue if mobility represents a chance or rather a fear for human capital in Poland in short and long-term perspective. The question arise: how to protect and develop human capital in Poland and to mitigate the negative impacts of brain drain and labour shortages, at the same time. The paper is structured as follows: after introduction, first section focuses on problems and challenges facing on labour markets in connection with economical crisis and tries to see internal UE mobility as a logic, active strategy for copying with stress of unemployment. Next part describes the similarities in area of current labour shortages represented by 'old' (EU -15) and 'new' ( EU -12) European member countries. The third section shows expected indicators for high skills demands in Europe based on long-term perspective till 2020 year, done by European institutions ( New Skills for New Jobs). The fourth and last section indicates selected EU mobility strategies and policy responses to current migration challenges. The attention is put into new tools for unification and standardization of job skills: European Qualification Frame ( EQF) and European Credit System for Vocational Education and Training (EC VET ). The last part of the section covers conclusions and implications about double - positive and negative - result of mobility on internal European labour market for competiveness of Poland as a region(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CEFOP ; Skills needs in Europe. Focus on 2020. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2008.
  2. Cegielski R., Emerling A., Frąckiewicz A.P., Wicher A., Elastyczność na rynku pracy - wybór czy konieczność? Badanie - edycja 2009 rok, Raport KPMG Lewiatan 2009.
  3. New Skills for New Jobs Anticipating and matching labour market and skills needs, Commission of the European Communities; Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2009
  4. Iglicka K., Powroty Polaków w okresie kryzysu gospodarczego. W pętli pułapki migracyjnej. Raport z badań, CS M, Raporty i Analizy, 1/2009, Warszawa 2009.
  5. Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, K.B. Matusiak, J. Kuciński, A. Gryzik (red.), PARP, Warszawa 2009, s.117-129.
  6. Bartak K. Komisja Europejska, Edukacja i Kultura, Magazyn nr 30, Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2008.
  7. Accession Monitoring Report, May 2004 - December 2008, A8 Countries: http://www. ukba.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/accession_monito ring report/report18/may04-dec08?view=Binary (odczyt 15.09.2009).
  8. European Council; European Qualifications Framework - Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 , Official Journal C 111, 6.5.2008.http:// europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/index_ en.htm ( odczyt. 29.11.2009)
  9. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY _PUBLIC /3-30102009-AP/EN /3-30102009- AP-EN .PDF - Eurostat news release indicators 153/2009, 30 Oct.
  10. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY _PUBLIC /3-30102009-AP/EN /330102009- AP-EN .PDF (odczyt 25.11.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu