BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lepczyński Błażej (Uniwersytet Gdański), Penczar Marta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku depozytowo-kredytowym
Changes in the Position of the Polish Banking Sector on the European Deposit and Credit Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 523-537, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Bankowość, Banki, Taksonomia
Banking, Banks, Taxonomy
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest ocena zmian w pozycji polskiego sektora bankowego na europejskim rynku bankowym ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników obrazujących rozwój polskiego rynku depozytowo-kredytowego. W badaniach obok wskaźników obrazujących stopień rozwoju polskiej bankowości wykorzystano również metody hierarchicznego grupowania, które posłużyły do zidentyfikowania homogenicznych klas (grup) państw. Zaproponowany przez autorów zestaw wskaźników pozwala w sposób kompleksowy oceniać pozycję polskiego sektora bankowego na tle innych krajów. Efektem przeprowadzonych badań jest ocena pozycji polskiego sektora bankowego na tle innych sektorów unijnych. Ogólna konkluzja z przeprowadzonych badań sprowadza się do stwierdzenia, że polski sektor bankowy zbliżył się pod względem poziomu rozwoju do sektorów bankowych krajów wysoko rozwiniętych. Zadecydowało o tym relatywnie wysokie tempo rozwoju polskiego sektora bankowego oraz kryzys na rynku bankowym krajów strefy euro. Trzeba jednak przyznać, że dystans jest nadal znaczny. Artykuł pogłębia wiedzę na temat pozycji polskiego sektora bankowego w Europie. Oryginalnym wkładem zawartym w artykule jest taksonomiczna analiza poszczególnych sektorów bankowych, która pozwoliła wyspecyfikować osiem homogenicznych grup krajów o podobnych sektorach bankowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the changes in the position of the Polish banking sector in the European banking market, with particular emphasis on indicators showing the development of deposit and credit market in Poland. In studies, beside indicators showing the degree of development of the Polish banking sector, were also used methods of hierarchical clustering that were used to identify homogeneous classes (groups) of countries. Proposed by the authors a set of indicators allows comprehensively evaluate the position of the Polish banking sector to other countries. The result of the study is to assess the position of the Polish banking sector. The overall conclusion of the study comes to the conclusion that the Polish banking sector approached in terms of the level of development in the banking sectors of developed countries. This was the result of a relatively high rate of growth of the Polish banking sector and the crisis in the banking sector of the euro area countries. We must admit, however, that the gap is still significant. Article broadens the knowledge of the position of the Polish banking sector in Europe. Original contribution contained in the article is taxonomic analysis of individual banking sectors, which allowed to specify eight homogeneous groups of countries with similar banking sectors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen F., Bartiloro L., Kowalewski O. (2005), The Financial System of the EU 25, The Wharton School, University of Pennsylvania.
 2. Banking structures report (2013), European Central Bank.
 3. Bijlsma M. J., Gijsbert T., Zwart J. (2013), The changing landscape of financial markets in Europe, The United States and Japan, Bruegel Working Paper nr 2.
 4. Biuletyn Miesięczny. Streszczenie (2013), Europejski Bank Centralny.
 5. European banking sector. Facts and Figures (2012), European Banking Federation.
 6. European Commission (2013), European Financial Stability and Integration, Bruksela.
 7. Kil K., Baraniecki B. (2013), Analiza bezpieczeństwa finansowego banków w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem indeksu Z-score, "Journal of Management and Finance", rok 11, nr 2, cz. 1, Gdańsk, s. 268-282.
 8. Lepczyński B., Penczar M. (2012), Wpływ globalnego kryzysu zaufania na pozycję polskiego sektora bankowego w Unii Europejskiej, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", nr 4/1 , Gdańsk, s. 401-418.
 9. Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych (cz. I), Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 10. Stefański M. (2010), Sektory bankowe nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, "Współczesna ekonomia" nr 1, s. 21-46.
 11. Śledzik K. (2013), Wykorzystanie macierzy generatorów wartości do oceny pozycji konkurencyjnej krajowych banków giełdowych w latach 2006-2011, "Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance", rok 11, nr 2, cz. 1, Gdańsk, s. 613-629.
 12. The Banking Sector in Central Europe. Performance Overview (2012), Deloitte.
 13. Walesiak M. (1996), Metody analizy danych marketingowych, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu