BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomykalski Przemysław (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na wyniki polskich przedsiębiorstw
Impact of Global Economic Crisis on Business Performance in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 20-34, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorstwo, Kryzys gospodarczy, Wskaźniki finansowe, Płynność finansowa, Struktura finansowania przedsiębiorstw
Enterprises, Economic crisis, Financial indicators, Financial liquidity, Structure of corporate financing
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Pięć lat po umownym terminie wybuchu kryzysu gospodarczego możemy zbadać jego skutki dla przedsiębiorstw. Część z nich wynikała ze zmian w otoczeniu, część jest efektem decyzji podejmowanych przez zarządzających przedsiębiorstwami. W artykule analizuję przychody, marżę zysków, wskaźniki płynności oraz rotacji i rentowności aktywów. Wyniki wskazują na to, że kryzys miał wpływ na sytuację finansową, wyniki oraz decyzje polskich przedsiębiorstw. Z niektórymi ze skutków kryzysu polskie przedsiębiorstwa borykają się do dziś. Wnikliwa analiza efektów kryzysu nie pozwoli nam uniknąć kolejnego, ale może pomóc zarządzającym w przygotowaniu na jego skutki. (abstrakt oryginalny)

Five years after the outbreak of the financial crisis we can research its impact on business performance. Some of its effects resulted from changes in business environment, some resulted from decisions taken by managers. In this article I analyse changes in revenues, net profit margin, liquidity ratios and asset turnover and return on assets. Results indicate that the crisis had an impact on financial standing, results and decisions made by Polish companies. Some of the effects are still felt until this day. Detailed analysis of the crisis effects will not enable us to avoid the next crisis but may help managers to prepare for its impact. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska, M. (red. prow.) (2004). Leksykon Zarządzania. Warszawa: Difin.
 2. Campello, M., Graham, J. R., & Harvey, C. R. (2010). The real effects of financial constraints: Evidence from a financial crisis. Journal of Financial Economics, 97(3), 470-487.
 3. Chodorek, M. (2010). Przejawy globalnej recesji gospodarczej w polskich przedsiębiorstwach. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów/Szkoła Główna Handlowa, (99), 26-34.
 4. Gabrusewicz W. (2014). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2009). Analiza finansowa. W teorii i w praktyce. Warszawa: Difin.
 6. Grądzki, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 3(2), 11-23.
 7. Greenspan, A. (2007). The Age of Turbulence. New York: The Penguin Press.
 8. Higgins, R. (2011). Analysis for financial management. 10th edition. McGraw-Hill/Irwin.
 9. Merriam-Webster Dictionary. http://www.merriam-webster.com/dictionary/crisis (20.01.2015).
 10. Narodowy Bank Polski (2009). Sytuacja na rynku kredytowym, IV kwartał 2009. http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rynek_kredytowy_2009_4.pdf, (20.01.2015).
 11. Oxford Dictionaries. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/crisis (20.01.2015).
 12. Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 13. Paździor, A. (2012). Impact of crisis on financial standing of polish companies. International Journal Of Innovations In Business, 1(6), 430-452. http://www.cibmp.org/journals/index.php/ijib/article/view/27/38
 14. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Pomykalski, P. (2010). Strategia finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego. W: Andrzej Kaleta, Krystyna Moszkowicz (red.) (2010). Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii. Prace Naukowe 116. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 334-340.
 16. Pomykalski, P. (2013). Assessing the impact of the Current Financial and Economic Downturn on the Textile and apparel Industry in Poland, Fibres & Textiles in Eastern Europe, Vol. 21 Issue 5, Sept.-Oct., 13-18.
 17. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Stabryła A. (2010). Analiza decyzyjna w projektowaniu strategii zarządzania przedsiębiorstwem. W: Kaleta A., Moszkowicz K. , Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 407-417.
 19. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, www.sjp.pwn.pl, (20.01.2015).
 20. Waśniewski T., Skoczylas W. (2002). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu