BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gutowski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Podstawowe cechy, funkcje i determinanty kreujące społeczeństwo informacyjne w nowoczesnej gospodarce
Basic Features, Functions and Determinants Creating Information Society in Modern Economy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 93-106, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Społeczeństwo informacyjne, Gospodarka
Information society, Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano identyfikacji podstawowych funkcji, jakie pełni, pełnić będzie i pełnić powinna cywilizacja wiedzy w nowoczesnej gospodarce. Określono podstawowe cechy SI. Ponadto wskazano najbardziej istotne determinanty wpływające na kształt i szybkość kreowania SI. (abstrakt autora)

In this article introduced basic features and functions of information society in modern economy. Also identified most important factors in process of creating and development of IS. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Gutowski, Proponowany model funkcjonalny społeczeństwa informacyjnego, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne. Możliwości, zagrożenia, wyzwania, red. Z. Szyjewski i M. Borawski, PPH ZAPOL, Szczecin 2009, s.  13-26.
 2. J. Morbitzer, Internet - nowe szanse i zagrożenia dydaktyczne, [w:] Internet w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Grzywak, TRIADA, Dąbrowa Górnicza 2003, s. 165.
 3. M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru, [w:] Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno- kulturowe [materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 28 września 2001 r.], red. L.H. Haber, Kraków 2002, s. 107
 4. http://winntbg.bg.agh.edu. pl/skrypty/0037/spis.html (13.04.2008).
 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze %C5%84stwo_informacyjne (15.06.2008).
 6. http://isi.com.pl/fundacja/terminologia.php (15.06.2008).
 7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wstęp do formułowania założeń polityki państwa, Warszawa 1996 , materiały dostępne w  Internecie pod adresem: http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html (15.06.2008).
 8. J.S. Nowak, Społeczeństwo informacyjne - geneza i definicje, [w:] Społeczeństwo informacyjne 2005, red. G. Bliźniuk i J.S. Nowak, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Katowice 2005, s. 47-48.
 9. http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/spo.html (15.06.2008).
 10. R. Kupczyk, Gospodarczo-polityczne uwarunkowania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, Wydaw. Akademii Polonijnej w Częstochowie "Educator", Częstochowa 2006, s. 66.
 11. http://pl.wikipedia.org/wiki/Alvin_Toffler (6.06.2008).
 12. Z. Dobrowolski, Koncepcja społeczeństwa informacyjnego Daniela Bella, [w:] Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, red. B. Sosińska-Kalata, M. Przastek- -Samokowa, A. Skrzypczak, Wydaw. SBP, Warszawa 2005, s. 95.
 13. L.W. Zacher, Transformacje społeczeństw od informacji do wiedzy, C.H. Beck, Warszawa 2007, s. 32.
 14. e-Polska. Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006, plan rozwojowy Ministerstwa Gospodarki dostępny w  Internecie pod adresem: http:// www.outsourcing.edu.pl/artykuly/pl/57.pdf (18.06.2008)
 15. Raport Ministerstwa Transportu, Warszawa, luty 2007 r., raport dostępny w Internecie pod adresem: http://www.piit.org.pl/_gAllery/16/82/1682/6505.pdf (18.06.2008).
 16. C. Hales, Rola ITC w rozwoju społeczno-gospodarczym, SCENO Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, "Zeszyty Naukowe" 2/2006, s. 1, opracowanie dostępne w Internecie pod adresem: http://www.sceno.edu.pl/konferencja/1_2.pdf (18.06.2008).
 17. P. Waszczuk, USA: szerokopasmowy Internet zwiększa PKB, artykuł opublikowany w Internecie pod adresem: http://www.idg.pl/news/141389/USA..szerokopasmowy.Internet.zwi eksza. PKB.html (18.06.2008).
 18. P. Gutowski, Współzależność PKB i liczby użytkowników Internetu w Polsce z wykorzystaniem analizy kowariancji i korelacji statystycznej, [w:] Gospodarka w dobie globalizacji - usługi, decyzje, innowacje, red. B. Filipiak i A. Panasiuk, Wydaw. Naukowe US, Szczecin 2008, s. 93- 100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu