BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Troszyński Michał
Tytuł
Biologiczne czynniki zdolności rozrodczej, ochrony macierzyństwa i rozwodu rodziny
Biological factors of reproductive capability, materinity protection and development protection
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 660-674, biblior. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Macierzyństwo, Rozwój społeczno-gospodarczy, Płodność, Badania społeczno-ekonomiczne, Planowanie rodziny
Motherhood, Social economic development, Fertility, Socio-economic research, Family planning
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Zgodnie z koncepcję badań wysiłek zespołu badawczego skierowany był na oszacowanie hipotetycznego, biologicznego potencjału rozrodczego rodzin /przy założeniu płodności naturalnej/ oraz zbilansowanie wszystkich jego elementów składowych wraz z określeniem ilościowych i jakościowych zmian w tym potencjale. Realizacja tych ambitnych zamierzeń wymagała, ze względu na brak tego rodzaju opracowań w polskiej demografii i medycynie, rozłożenia wysiłków badawczych w czasie. W okresie sprawozdawczym zostały zapoczątkowane i rozwinięte badania, których wyniki winny umożliwić rozpoznanie ważniejszych elementów składowych hipotetycznego potencjału rozrodczego rodziny polskiej i czynników je deformujących. W pierwszej fazie dociekań podjęte zostały prace studyjne nad koncepcję oszacowania hipotetycznego potencjału rozrodczego rodziny. Znalazły one wyraz w pracach nad określeniem płodności naturalnej i w opracowaniu metod jej identyfikacji. Jako punkt wyjścia, przyjęto tezę radzieckiego demografa W. Borisowa, iż rozrodczość naturalna jest zjawiskiem realnym, występująca w postaci pewnego potencjału społeczno-biologicznego, który realizuje się tylko częściowo, zależnie od społeczno-ekonomicznych i kulturowych czynników wpływających na kształtowanie się liczby dzieci w rodzinie. Przy estymacji potencjału rozrodczego rodziny istotne znaczenie aa charakterystyka płodności o reżimie naturalnym. Stąd też uznano za celowe zbadanie Jej teoretycznych i metodologicznych aspektów w świetle dotychczasowych poszukiwań podejmowanych w tym kierunku w demografii i naukach biologiczno-medycznych. Z uwagi na to, że problematyka ta nie była przedmiotem szerszych zainteresowań badawczych w Polsce, zaistniała konieczność oparcia rozważań wyłącznie o literaturę obcojęzyczne. Jednak trudność w dostępie do tej literatury, nie pozwoliła na należyte rozwinięcie i wyczerpujące naświetlenie zagadnienia. Kolejnym utrudnieniem okazała się rozbieżność terminologiczna występująca w piśmiennictwie, związana z odmiennym rozumieniem niektórych pojęć w demografii i medycynie. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Mazur A., Płodność naturalna we współczesnych badaniach demograficznych, raport merytoryczny nr 168, archiwum badań PW. 11.5, "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań s, 3-4,
  2. Krzemiński A., Milart P., Stroczyńska-Sikorska M., Bondarenko K., pod kier. Sikorski R., "Studia nad niepłodnością małżeńską, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynnika męskiego na straty i rozwój ciąży", raport merytoryczny nr 169, archiwum badań PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań,1984, s. 3-10.
  3. Krzemiński A., Milart P., Stroczyńska-Sikorska M., Bondarenko K. pod kier. Sikorski R. Niepłodność małżeńska ze szczególnym uwzględnieniem wpływu czynnika męskiego na straty 1 rozwój ciąży", raport merytoryczny nr 170, archiwum badań PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań 1985
  4. Radomański T., Paszkowski T., Juszkiewicz T., Szprengier T., Niewiadomska A., Szkoda J., pod kler. Radzisława Sikorskiego, "Studia nad wpływem warunków ekologicznych środowiska na wewnatrzłonowy rozwój płodu raport merytoryczny nr.172, archiwum badan PW 11.5"Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań s. 3-42,
  5. Radomański T., Paszkowski T., Duszkiewicz T., Milart P., Szprengier T., Niewiadomska A., Szkoda J., pod kier. Radzisława Sikorskiego, "Wpływ warunków ekologicznych środowiska na rozwój płodu", raport merytoryczny nr 173, archiwum badań PW H.5.11., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań, 1985.
  6. Troszyński M., "Rozkład urodzeń u kobiet z poprzednimi stratami cięż,raport merytoryczny nr 167, archiwum badań PW 11.5., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań, 1985
  7. Troszyński M., Poprzednie straty cięż a przebieg cięży następnej". Sprawozdanie z badań. Archiwum Badań Grupy Tematycznej 11.5.4.PW 11.5."Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań,1985, s. 2-23,
  8. Roszkowski I., Opinia raportu merytorycznego "Rozkład urodzeń u kobiet z uprzednimi stratami cięż", archiwum badań PW 11.5., "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań , 1985, S.1.
  9. Fijałkowski W., Sobala-Bednarczyk J., Sprawozdanie z badania pilotażowego dot. możliwości korzystania z próby kobiet wylosowanych w poradniach "K przy ocenie regulacji poczęć w planowaniu rodziny, archiwum Grupy Tematycznej 11.5.4. PW 11.5. "Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Instytut Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa-Poznań , 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu