BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Strycharczyk Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wiarygodność ekonomiczna - newralgiczny element budowy relacji biznesowych w czasie kryzysu
Economic Credibility - Neuralgic Element of the Structure of Business Relations During the Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 311-320
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Wiarygodność, Relacje z klientami, Kryzys gospodarczy
Credibility, Relationships with customers, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono wpływ wiarygodności ekonomicznej przedsiębiorstw na pozytywne kształtowanie relacji biznesowych, które odgrywają istotną rolę w długofalowym trwaniu na rynku. W czasie kryzysu przedsiębiorstwa powinny zwracać szczególną uwagę na wiarygodność podmiotów, z którymi zamierzają współpracować. Z drugiej strony firmy powinny dbać o odpowiedni poziom swojej wiarygodności, aby być dobrze odbieranym przez otoczenie. W artykule przedstawiono elementy składające się na poziom wiarygodności przedsiębiorstw oraz rekomendacje dotyczące ich kształtowania. Wskazano również źródła, które w czasie kryzysu powinny się stać podstawową bazą informacji o partnerach biznesowych. (abstrakt autora)

This article presents the impact of the credibility of economic enterprises in shaping a positive business relationships, which play an important role in the long-term duration in the market. In times of crisis, companies should pay particular attention to the credibility of the enterprises intend to cooperate. On the other hand, companies should ensure their adequate level of reliability to be well taken en the environment. This article presents the elements of the enterprise level reliability and recommendations for their making. Also points to the source, which in times of crisis should be a fundamental base of information on business partners. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wiarygodność ekonomiczna przedsiębiorstwa - ocena i kształtowanie, red. A. Kopczuk, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2004, s. 7.
  2. T. Mendel, J. Przeniczka, Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2000, s. 27.
  3. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, zwana dalej ustawą o KRS).
  4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielenie informacji oraz wydawanie odpisów, wyciągów, zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego (Dz. U. Nr 117, poz. 1240).
  5. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694).
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1569).
  7. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361).
  8. Ustawa z dnia 19 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. Nr 149, poz. 703).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu