BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sikacz Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Raportowanie o ryzyku płynności w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w wybranych grupach kapitałowych
Reporting of Liquidity Risk in the Context of Corporate Social Responsibility in Selected Capital Groups
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 719-729, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Raporty społeczne, Indeks RESPECT, Grupa kapitałowa, Płynność finansowa, Raportowanie, Ryzyko, Społeczna odpowiedzialność
Social reports, RESPECT Index, Capital group, Financial liquidity, Reporting, Risk, Social Responsibility
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Ocena jakości raportowania o ryzyku płynności przez grupy kapitałowe, które są określane mianem społecznie odpowiedzialnych w związku z ich powiązaniem z RESPECT Index. Metodologia badania - Osiągnięcie wyznaczonego celu badawczego związane było z przeglądem literatury przedmiotu, analizą skonsolidowanych raportów okresowych (rocznych) w części dotyczącej zarządzania ryzykiem finansowym i raportów społecznej odpowiedzialności grup kapitałowych, których jednostki dominujące obecne są na RESPECT Index. Wynik - Odczuwa się potrzebę znacznego wzbogacania raportowania o ryzyku płynności jako elementu rocznego sprawozdania finansowego. Informacje zawarte w tych raportach (w części dotyczącej zarządzania ryzykiem finansowym, ryzykiem płynności) ograniczają się do podania podstawowych, liczbowych danych sprawozdawczych (głównie danych dotyczących zobowiązań krótkoterminowych). Można wskazać na brak wyczerpującej informacji o tym, w jak sposób ryzyko jest zarządzane, a także informacji o szacowanym przez jednostkę ryzyku płynności, sposobie jego powstawania, sposobach i metodach, jakie jednostka wykorzystuje w celu zarządzania nim oraz w celu oceny skuteczności strategii płynności finansowej. Oryginalność/wartość - Dostrzeżenie powiązania pomiędzy CSR a raportowaniem o ryzyku związanym z płynnością. Zwrócenie uwagi na lukę występującą w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Evaluation of the quality of reporting of liquidity risk by capital groups, which are referred to as socially responsible in relation to their association with the RESPECT Index. Design/methodology/approach - Achieving the objective of the research was related to the review of the literature, analysis of periodic reports (annual) in the section on financial risk management and social reports of capital groups, which parent companies are present on the RESPECT Index. Findings - There is a need to significantly enrich the reporting of liquidity risk as part of the annual financial statements. The information contained in these reports (in the section on financial risk management, liquidity risk) is limited to provide basic, quantitative reporting data (mainly data on short-term liabilities). There is the lack of comprehensive information how the risk is managed, as well as information about the entity's estimated liquidity risk, the method of its creation, the means and methods that an entity uses to manage it and to assess the effectiveness of the strategy of liquidity. Originality/value - The perception of the relationship between CSR and reporting of liquidity risk. The attention was paying to the gap occurring in this area. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski T. (2011), Raportowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw - współczesne tendencje i problemy badawcze, w: Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?, red. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 220, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 2. Iwasieczko B. (2009), Ład korporacyjny a społeczna odpowiedzialność a rachunkowość, w: Nadzór korporacyjny a przedsiębiorstwo, red. W. Golnau i in., Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 1, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 3. Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 4. Kasiewicz S., Rogowski W. (2010), Model pomiaru wyników w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Kierunki zmian w finansach przedsiębiorstwa, red. J. Sobiech, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 142, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 5. Narkiewicz J. (2011), Syntetyczna ocena ryzyka działalności przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych, w: Nauki o Finansach 3 (8), red. M. Łyszczak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 210, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław.
 6. Paliwoda-Matiolańska A. (2009), Odpowiedzialność społeczna w procesie zarzadzania przedsiębiorstwem, Wyd. BECK, Warszawa.
 7. Paszkiewicz A. (2011), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw i jej raportowanie w instytucjach finansowych, w: Zarządzanie wartością instytucji finansowych, red. R. Płoska, M. Chmielewski, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/5, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 8. Rudnicka A. (2012), CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer, Warszawa.
 9. Rybak M. (2004), Etyka menadżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Sikacz H. (2010), Rzeczywista i wirtualna konsolidacja środków pieniężnych z rachunków bankowych spółek grupy kapitałowej, w: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha, Seria PWSPiZ w Łodzi: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XI, z. 10. Wydawnictwo INDYGO, Wrocław-Łódź.
 11. Stępień M., Wydymus Z. (2007), Rola rachunkowości w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności jednostki gospodarczej, w: Prace z zakresu rachunkowości finansowej, red. S. Owsiak, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 750, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
 12. Szawczak K. (2012), Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Przestrzeń Ekonomia Społeczeństwo", Czasopismo Naukowe Sopockiej Szkoły Wyższej, nr 2.
 13. Towards Integrated Reporting , Communicating Value in the 21st Century (2011), International Integrated Reporting Committee (IIRC).
 14. Wędzki D. (2002), Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu