BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawiła-Niedźwiecki Janusz (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Wieloznaczność czy jednoznaczność publicznego zarządzania kryzysowego w ujęciu dyscyplin nauk
Ambiguity or Explicitness of Public Crisis Management in Terms of Science Disciplines
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 70-86, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Infrastruktura krytyczna, Bezpieczeństwo publiczne, Ryzyko operacyjne, Terminologia specjalistyczna, Zarządzanie kryzysowe
Risk management, Critical infrastructure, Public security, Operational risk, Terminology, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zakłócenia działalności ludzkiej (incydenty, kryzysy, katastrofy, kataklizmy) analizowane są na gruncie różnych dyscyplin naukowych stosownie do rodzajów tej działalności i charakteru jej opisu. Terminologia w tym zakresie wciąż nie jest uporządkowana i przez to ma miejsce wymienne stosowanie tych samych pojęć do określania różnych zjawisk. Oczywista jest więc potrzeba interdyscyplinarnego porozumienia i uzgodnień. W odniesieniu do naruszeń funkcjonowania społeczności lokalnych i krajowych, kwestia ta dotyczy zwłaszcza infrastruktury krytycznej państwa służącej funkcjonowaniu tych społeczności. Przyjęta w UE oraz w Polsce systematyka systemów infrastruktury krytycznej dość jednoznacznie sugeruje dyscypliny naukowe, które stanowią wsparcie teoretyczne dla tych wyzwań. Równocześnie ich liczność oraz różnorodność wskazują na potrzebę uporządkowania terminologii oraz podejścia metodycznego na gruncie jednej z nich, tak aby uzyskać efekt triangulacji metodologicznej. Jedna z koncepcji wskazuje dyscyplinę nauk o zarządzaniu jako taką platformę normalizacji teoretycznej, a w konsekwencji i praktycznej. (abstrakt oryginalny)

Disturbance of human activities (incidents, crises, catastrophes, natural disasters) are analyzed on the basis of various scientific disciplines according to the type of activity and the nature of its description. The terminology in this field is still not ordered and therefore has interchangeability of these same concepts to determine the different phenomena. So obvious is the need for an interdisciplinary understanding and agreement. With regard to violations of the functioning of local and national communities, this question relates in particular to the state of critical infrastructure serving the functioning of these communities. Adopted in the EU and Poland systematics of critical infrastructure systems quite clearly indicates disciplines that constitute the theoretical support for these challenges. At the same time their multiplicity and diversity indicate the need to organize terminology and methodological approach on the basis of one of them, so as to achieve the effect of methodological triangulation. One of the concept indicates the discipline of management science as such platform standardization theoretical and practical consequently. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Cyfert, S., Dyduch, W., Latusek-Jurczak, D., Niemczyk, J., Sopińska, A. (2014). Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (161), 37-49.
 2. Czakon, W. (2014). Kryteria oceny rygoru metodologicznego badań w naukach o zarządzaniu. Organizacja i Kierowanie, Nr 1 (161), 51-62.
 3. Decyzja Rady UE z dnia 23 października 2001 r. ustanawiającą mechanizm wspólnotowy ułatwiający wzmocnioną współpracę w interwencjach wspierających ochronę ludności.
 4. Jajuga, K. (red.) (2007). Zarządzanie ryzykiem. Warszawa: PWN.
 5. Kisilowski, M. (2014). Paradygmaty logistyki w zarządzaniu kryzysowym z perspektywy nauki o zarządzaniu. Logistyka, Nr 6.
 6. Kosieradzka, A. (red.) (2013). Metody i techniki pobudzania kreatywności w organizacji i zarządzaniu. Kraków-Warszawa: edu-Libri.
 7. Krupski, R. (2014). Metody badań orientacji zasobowej przedsiębiorstw, Organizacja i Kierowanie. Nr 2 (162), 11-25.
 8. Sudoł, S. (2014). Podstawowe problemy metodologiczne w nauk o zarządzaniu, Organizacja i Kierowanie. Nr 1 (161), 11-36.
 9. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym z późn. zm. (tekst ujednolicony z dnia 02.10.2013).
 10. Wymagania z konkursu NCBiR nr 3/2012 ID 77 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i projektów rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/obronnosc/3_2012/polaczony.pd (1.02.2014).
 11. Zawiła-Niedźwiecki, J. (w druku) (2015). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym instytucji finansowej. W: K. Jajuga, T. Czerwińska (red.), Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania. Warszawa: C.H. Beck.
 12. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2014). Dualne naukowo postrzeganie zarządzania kryzysowego. Logistyka, Nr 6.
 13. Zawiła-Niedźwiecki, J. (2013). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji. Kraków: edu-Libri.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu