BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tymiński Michał (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie)
Tytuł
Nowe ujęcie ryzyka na rynku kapitałowym
A New Approach to Risk in the Capital Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 65, s. 745-753, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego
Słowa kluczowe
Ryzyko, Rynek kapitałowy, Portfel inwestycyjny, Entropia, Niezawodność
Risk, Capital market, Investment portfolio, Entropy, Reliability
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia nowe ujęcie pomiaru ryzyka na rynku kapitałowym. W pierwszej części przybliżono możliwość opisania ryzyka przy pomocy miary nieokreśloności. Można zastosować miarę entropii, czyli miarę z zakresu teorii ilości informacji. W teorii portfelowej przyjmuje się, że decyzje inwestorskie na rynku kapitałowym mogą być podejmowane poprzez minimalizację entropii. Nowe podejście do oceny ryzyka na rynku kapitałowym dotyczy miary z zakresu teorii niezawodności. Miara ta ocenia również trwałość portfela w dłuższym okresie prognozy. Ujmuje zmiany stóp zwrotu, które będą miały charakter trendu, a nie rozkładu normalnego. Zastosowanie miary niezawodności pozwala zbudować optymalny portfel na podstawie minimalnej wartości λ (tj. wskaźnika intensywności występowania niekorzystnych stóp zwrotu z instrumentów finansowych w okresie badawczym). (abstrakt oryginalny)

The article presents a new approach to measuring risk in the capital market. The first section shows how risk can be described by means of a measure of uncertainty. An entropy measure may be applied, i.e. a measure offered by information theory. The portfolio theory assumes that in the capital market investors may make their decisions by minimizing entropy. The new approach to the assessment of capital market risk utilizes a measure borrowed from reliability theory. The measure can also be used to asses s portfoliosustainability in a longer forecast period. It takes account of changes in rates of return forming a trend and not a normal distribution. With a measure of reliability an optimal portfolio can be assembled based on the minimal value of λ (an indicator of the frequency of occurrence of unfavourable rates of return from financial instruments in the period of research). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Tarczyński W., Mojsiewicz M. (2001), Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa.
  2. Tymiński J., Zawiślak R. (2008), Dwukryterialna koncepcja wyboru instrumentów finansowych dla efektywnej konstrukcji portfela i jego optymalizacja na rynku kapitałowym, w: Zarządzanie finansami, red. D. Zarzecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Tymińska M. (2009), Logistyczne projekty inwestycji i zarządzanie nimi w warunkach ryzyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  4. Tymiński J. (2013), Ekonomiczne aspekty optymalizacji inwestycji długookresowych, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa.
  5. Wybrane problemy ilościowej analizy portfeli akcji (2004), red. D. Kopańska-Bródka, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  6. Zarządzanie ryzykiem (2009), red. K. Jajuga, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu