BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolny Łukasz (Uniwersytet Łódzki, doktorant)
Tytuł
Metody i efekty ograniczania emisji CO2 - porównanie rozwiązań stosowanych w Unii Europejskiej i wybranych państwach
Methods and Effects of CO2 Emission Reduction - Comparison of Solutions Used in European Union and Selected Countries
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2013, nr 1(32), s. 48-60, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Efekt cieplarniany, Zmiany klimatyczne, Globalne ocieplenie
Gas emissions, Greenhouse effect, Climate change, Global warming
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie metod ograniczania ilości wytwarzanego dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych stosowanych w grupie pięciu gospodarek odpowiadających za największe emisje tych substancji na świecie. Jakie i na ile skuteczne są rozwiązania przyjęte w każdym z tych państw? Czy podpisanie umowy międzynarodowej rzeczywiście skłoniło ich władze do podjęcia aktywnej walki z problemem globalnego ocieplenia? A może niektóre Strony Konwencji mimo przyjęcia na siebie zobowiązań w zakresie redukcji emisji głównie korzystają z uczestnictwa w tym porozumieniu nie podejmując żadnych działań? (fragment tekstu)

The main goal of this article is to show methods of greenhouse gases reduction introduced in European Union and four other countries: China, USA, Russia and India. All together they are the top five economies responsible for over a 65% of carbon dioxide global emission. Each country or union has developed its own way of coping with a problem of global warming. Does their governments really try to stop polluting the atmosphere, or maybe they just want to achieve different goals? How efficient are their methods? The last part of the article consist of data analysis showing how high the levels of CO2 emissions have been since 1980 till 2011. It gives a reader a picture of each country's impact on global warming and theirs results in reducing it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Janik A., Ryszko A., Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu, Warszawa 2011.
 2. Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. UE L 275 z 25.10.2003.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009.
 4. Działania UE przeciw zmianom klimatu, Europejski System Handlu Emisjami (ETS), Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/ets_pl.pdf, dostęp 30.05.2013.
 5. GDP growth (annual %), The World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG, dostęp 29.05.2013.
 6. International energy statistics, U.S. Energy Information Administration, http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8, dostęp 29.05.2013.
 7. Konkluzje prezydencji, Rada Unii Europejskiej, Bruksela 2007, s. 10-14, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/PL/ec/93142.pdf, dostęp 30.05.2013.
 8. Low Carbon Strategies for Inclusive Growth, Planning Commission Government of India, New Delhi 2011, s. 10-11, http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/Inter_Exp.pdf, dostęp 21.02.2013.
 9. Mid-term Evaluation of China's 11th Five Year Plan, World Bank, Poverty Reduction and Economic Management Unit East Asia and Pacific Region, 2008, s. 36, http://siteresources.worldbank.org/CHINAEXTN/Resources/318949-1121421890573/China_11th_Five_Year_Plan_main_report_en.pdf, dostęp 27.05.2013.
 10. Multi-State Climate Initiatives, Center for Climate and Energy Solutions, 2012, http://www.c2es.org/us-statesregions/regional-climate-initiatives, dostęp 29.05.2013.
 11. Notatka o stosunkach gospodarczych Polski z Indiami, Ministerstwo Gospodarki, 2012, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Indie. htm, dostęp 22.05.2013.
 12. Protokół z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzony w Kioto dnia 11 grudnia 1997 r., Dz. U. 2005 Nr 203, poz. 1684.
 13. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu sporządzona w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., Dz. U. 1996 Nr 53, poz. 238.
 14. Report of the individual review of the annual submission of the Russian Federation submitted in 2011, United Nations, http://unfccc.int/resource/docs/2012/arr/rus.pdf, dostęp 30.05.2013.
 15. Roosevelt M., 2012, California delays its carbon-trading program until 2013, Los Angeles Times, http://articles.latimes.com/2011/jun/30/local/la-me-cap-trade-20110630, dostęp 16.11.2012.
 16. Sengupta A., Kumar S., Roadmap for India in energy efficiency, 2011, http://transatlanticenergyefficiency.eu/sites/default/files/India_Sengupta.pdf, dostęp 21.02.2013.
 17. State and trends of the carbon market 2012, World Bank, Washington 2012.
 18. Status of Ratification of the Kioto Protocol, United Nations Framework Convention on Climate Change, http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php, dostęp 29.05.2013.
 19. Trusewicz I., 2008, Rosja sprzedaje swoje gazy cieplarniane, http://www.ekonomia24.pl/artykul/106040.html, dostęp: 02.11.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/9316
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu