BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Halicki Marcin (University of Rzeszów, Poland), Uphaus Andreas (Bielefeld University of Applied Sciences)
Tytuł
The Efficient Frontier and International Portfolio Diversification
Granica efektywności a międzynarodowa dywersyfikacja portfela akcji
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 101-110, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie portfolio, Portfel akcji, Stopa zwrotu akcji, Ryzyko, Dywersyfikacja
Portfolio management, Equity portfolios, Stock rate of returns, Risk, Diversification
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszej publikacji zaprezentowano najważniejsze cechy granicy efektywności. Ponadto, przedstawiono też istotę międzynarodowej dywersyfikacji portfela. Wykazano, iż ta może być narzędziem pozwalającym na uzyskiwanie wysokich stóp zwrotu z inwestycji w akcje. Najistotniejsze jest jednak to, iż w publikacji zaprezentowano możliwość budowy takich portfeli składających się z międzynarodowych akcji, których granica efektywności może zostać wyrażona za pomocą funkcji matematycznej. Aby spełniała ona swoją funkcję w praktyce, niezbędne jest założenie braku krótkiej sprzedaży. Dlatego też wszystkie kombinacje portfeli zostały sporządzone przy takim założeniu. To wszystko nadaje prowadzonym rozważaniom użyteczny charakter. Warto przy tym zaznaczyć, iż do wykorzystywanych metod badawczych zaliczają się: badania literaturowe oraz badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the main characteristics of the efficient frontier. In addition, it presents the essence of international portfolio diversification. It has been shown that this can be a tool for getting high returns on investments in stocks. Most important, however, is that the paper presents the possibility of building such portfolios consisting of international shares, which the efficiency frontier can be expressed by a mathematical function. To meet its function in practice, it is necessary to assume no short sales. Therefore, all combinations of portfolios have been prepared in such a case. This gives the reflection of a useful character. It should be noted that the used research methods include: research literature and empirical studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adler M., Dumas B. (1983), International Portfolio Choice and Corporation Finance: A Synthesis, "The Journal of Finance" (38) 3, June 1983, pp. 925-984 (p. 925 f.).
 2. Albrecht P., Maurer R. (2008), Investment- und Risikomanagement, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart, p. 276.
 3. Biger H. (1979), Exchange Risk Implications of International Portfolio Diversifi cation, "Journal of International Business Studies" (10) 2, pp. 65, 71.
 4. Cosset, J.C. Suret J.M. (1995), Political Risk and the Benefi t of International Portfolio Diversification, "Journal of International Business Studies" (26) 2, pp. 301,303, 305, 315.
 5. Cooper I., Kaplanis, E. (1994), Home Bias in Equity Portfolios, Infaltion Hedging, and International Capital Market Equilibrium, "The Review of Financial Studies", (7) 1, pp. 45, 57.
 6. Elton E.J., Gruber M.J. (1998), Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press, Warszawa, p. 252.
 7. Eun, C.S. Resnick B.C. (1994), International Diversification of Investment Portfolios: U.S. and Japanese Perspective, "Management Science" (4)1, pp. 140, 160.
 8. Eun, C.S. Resnick B.G. (1988), Exchange Rate Uncertainty, Forward Contracts, and International Portfolio Selection, "The Journal of Finance" (43)1, pp. 197, 214.
 9. Eurostat. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 (9.01.2014).
 10. Finanzen.net, http://www.finanzen.net (9.01.2014).
 11. French K.R., Poterba J.M. (1991), Investor Diversification and International Equity Markets, "American Economic Review", (81) 2, pp. 222-226.
 12. Fundi.pl; www.fundi.pl/fundusze_inwestycyjne (9.01.2014).
 13. Gordon R.H., Bovenberg A.L. (1996), Why Is Capital Immobile Internationally?, "American Economic Review" 86 (5), p. 1057, 1073.
 14. Kowgier H. (2006), Znajdowanie punktów optymalnych na krzywej portfeli efektywnych z wykorzystaniem znanej funkcji użyteczności, "Przegląd statystyczny" R. LIII , Zeszyt 4, pp. 122-142.
 15. Levy H., Lerman, Z. (1988), The Benefits of International Diversification in Bonds, "Financial Analyst Journal" 44 (5), p. 63.
 16. Levy H. Sarnat M. (1970), International Diversification of Investment Portfolios, "The American Economic Review" (60) 4, p. 668.
 17. Markowitz H. (1952), Portfolio Selection, "The Journal of Finance" vol. 7, no. 1. pp. 77-91.
 18. Michaud R.O., Michaud R.O. (2008), Efficient asset management. A practical guide to stock portfolio optimization and asset allocation, Second edition, Oxford University Press, New York, p. 11.
 19. Political Instability Index, Economist Intelligence Unit; http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=social_ unrest_table&page=noads&rf=0 (9.01.2014).
 20. Reilly F.K., Brown K.C. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, t. I, PWE, Warszawa, p. 375.
 21. Rugman A.M. (1976), Risk reduction by International Diversification, "Journal of International Business Studies" (7) 2, p. 75, 79.
 22. Solnik, B.H. (1974), Why Not Diversify Internationally Rather Than Domestically, "Financial Analyst Journal" (30) 4, pp. 48-54.
 23. Stooq; http://stooq.pl/ (9.01.2014).
 24. Tobin J. (1958), Liquidity, "The Review of Economic Studies" vol. 25, no. 2, pp. 65-86.
 25. World Bank, GDP - 2012; http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf (9.01.2014)
 26. Yao H., Lai Y., Maa Q., Zheng H. (2013), Characterization of efficient frontier for mean-variance model with a drawdown constraint, "Applied Mathematics and Computation", no. 220, pp. 781-782.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu