BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczmarek Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Tytuł
Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji
The Role of Time Factor in Modification of Dynamic Measures of Investment Efficiency Assessment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 111-121, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Inwestycje, Efektywność inwestycji, Wartość zaktualizowana netto
Investment, Efficiency of investment, Net present value (NPV)
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Metoda zaktualizowanej wartości netto jest podstawą obiektywnego kryterium decyzyjnego w rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Jej zastosowanie wymaga spełnienia szeregu założeń, co nie często jednak znajduje odzwierciedlenie w praktyce. Ponadto, aby wykorzystać zalety metody NPV, niezbędne jest wyeliminowanie istniejących ograniczeń konstrukcyjnych. Celem opracowania jest wskazanie postulowanej modyfikacji miary NPV w kierunku jej relatywizacji, uwzględnienia zmian struktury czasowej i braku równości stopy procentowej oraz stopy reinwestycji. Kwestie te odnoszą się do problematyki budowania izolowanych modeli wielookresowych oceny efektywności inwestycji. (abstrakt oryginalny)

Net present value formula is a base for making impartial decisions in the area of investment efficiency calculations. Its use is determined by fulfilling a number of assumptions, which in practical application are often omitted. Besides, to take advantage of all values of NPV it is necessary to eliminate existing construction constrains of that approach. The main aim of this study is to point the postulated modification of NPV measure in order to relativize it, by taking into consideration changes of time structure and lack of equality between the interest rate and reinvestment rate. That range of problems relates to the issues of building isolated multi-period models assessing the efficiency of investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brigham E. (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. II, PWE, Warszawa.
 2. Czekaj J., Dresler Z. (2013), Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dziworska K. (2000), Decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 5. Efektywność przedsięwzięć rozwojowych (1996), red. R. Borowiecki, AE-TNOiK, Warszawa-Kraków.
 6. Kaczmarek J. (2001), Zagadnienie komprymacji w rachunku efektywności inwestycji, w: Zarządzanie finansami - cele, organizacja, narzędzia, tom II, red. D. Zarzecki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce - Uniwersytet Szczeciński, Warszawa.
 7. Kaczmarek J. (2006), Modyfikacja metod oceny efektywności w izolowanych modelach wielookresowych, w: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw - Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, tom I, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 8. Kaczmarek J. (2012), Optymalizacja w zintegrowanych modelach wielookresowych oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, "Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 9. Kurek W. (1997), Efektywność inwestycji rzeczowych w gospodarce rynkowej, UMCS, Lublin, Rzeszów.
 10. Mackie D. (1984), Engineering Management of Capital Projects. A Practical Guide, McGraw-Hill Ryerson Ltd., Toronto.
 11. Manikowski A., Tarapata Z. (2001), Ocena projektów gospodarczych, cz. 1, Modele i metody, Difin, Warszawa.
 12. Modigliani F., Miller M.H. (1963), Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, "American Economic Review", nr 53.
 13. Nogalski B., Piwecki M. (1999), Projektowanie przedsięwzięć kapitałowych. Inwestycje rzeczowe, OPO TNOiK, Bydgoszcz.
 14. Ocena efektywności przedsięwzięć gospodarczych (1998), red. E. Nowak, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Różański J. (1998), Inwestycje rzeczowe w procesach rozwojowych przedsiębiorstw, Wyd. Uniw. Łódzkiego, Łódź.
 16. Różański J., Czerwiński M. (1999), Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, Absolwent SWSPiZ, Łódź.
 17. Samuelson W.F., Marks S.G. (1997), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa.
 18. Zarzecki D. (1997), Metody oceny efektywności inwestycji. Wybrane zagadnienia, Interbook, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu