BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mościbrodzka Monika (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Stabilność czynników ryzyka w modelu Famy-Frencha wyceny kapitału na GPW w Warszawie
Stability of Risk Factors in Fama-French Pricing of Capital Model on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 145-159, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Model wyceny aktywów kapitałowych, Ryzyko, Modele ekonometryczne, Rynek kapitałowy
Capital Asset Pricing Model (CAPM), Risk, Econometric models, Capital market
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Cel - W trójczynnikowym modelu Famy i Frencha, oprócz klasycznego czynnika ryzyka systematycznego, jakim jest parametr beta, pojawiają się dodatkowe czynniki, których zadaniem jest wyjaśnienie nieprawidłowych wskazań modelu CAMP, wynikających z własności fundamentalnych spółek. Zastosowanie tego modelu do portfela daje inwestorowi zestaw czynników ryzyka, na podstawie którego inwestor może dokonać wyboru portfela instrumentów i oszacować ewentualny spodziewany zysk z inwestycji. Ważne jest więc, aby zestaw ten był stabilny, Celem pracy jest ocena stabilności czynników Famy-Frencha na GPW w Warszawie. Metodologia badania - Badania stabilności dokonano wykorzystując testy statystyczne oceniające zmiany strukturalne portfeli i stabilność ich parametrów. W tym celu zbadano 12 portfeli testowych, charakteryzujących się różną wartością kapitalizacji spółek (od spółek dużych do małych) i różnymi wartościami czynnika bilansowego BV/BM (od wysokich wartości do wartości niskich). Wynik - W pracy pokazano, że zwrot z inwestowania w portfele o wysokim lub średnim wskaźniku BV/BM można oprzeć na czynnikach ryzyka związanych ze zmiennymi w modelu Famy i Frencha. Testy stabilności dla grupy spółek o potencjale wzrostu wykazały ich niestabilność. Oryginalność/wartość - praca oparta jest na aktualnych danych giełdowych. W literaturze przedmiotu nie ma wielu prac poświęconych czynnikom Famy i Frencha na rynku polskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - In a three-factor Farma and French model, in addition to the classical factor of systematic risk, represented by the instrument beta parameter or portfolio, there are additional factors, whose task is, among others, the explanation of abnormal indications of CAMP model, resulting from the fundamental properties of the companies. The application of this model to the portfolio gives the investor a set of risk factors, on the basis of which the investor can choose the portfolio of instruments and estimate the possible expected return on investment. Therefore, it is important that this set remained stable. The aim of the study is to assess the Fama-French stability factor on the Warsaw Stock Exchange in the period from February 2009 to December 2013 Design/methodology/approach - This evaluation was conducted using the tests assessing structural changes in portfolios and stability of their parameters, examining 12 test portfolios, characterised by a different company value capitalization (from large to small companies) and different values of the BV/BM balance factor (from high to low values) Findings - The study shows that the return on investment in portfolios of high or medium rate of BV/BM can be based on risk factors associated with the variables in Fama and French models. The stability tests for a group of companies with potential growth showed their instability in spite of the fact that the parameters associated with the SMB and HML factors were important to them. Originality/value - Work is based on current stock data. Does not have many work in polish market in literature devoted of object Fama-French factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baesel J.B. (1974), On the Assessment of Risk: Some Further Considerations, "Journal of Finance", no. 5.
 2. Bhandari L.Ch. (1988), Dept/Equity Ratio and Expected Common Stock Returns: Empirical Evidence, "Journal of Finance", no. 2.
 3. Brown R.L., Durbin J., Evans M. (1975), Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time, "Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological)", vol. 37, no. 2, s. 149-192.
 4. Czapkiewicz A., Skalna I. (2010), The CAMP and Fama-French Models in Warsaw Stock Exchange, "Przegląd Statystyczny" 57 (4), 128-141.
 5. Czapkiewicz A., Skalna I. (2011), Użyteczność stosowania modelu Famy i Frencha w okresach hossy i bessy na rynku akcji GPW w Warszawie, "Bank i Kredyt" 42 (3), s. 61-80.
 6. Fama E.F., French K.R. (1992), The Cross Section of Expected Stock Returns, "Journal of Finance", no. 2.
 7. Fama E.F., French K.R. (1996), Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, "Journal of Finance", 51 (1), s. 55-84.
 8. Fielitz B. (1974), Indirect versus Direct Diversification, "Financial Management", no. 4.
 9. Gajda J.B. (2004), Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 10. Green W.H. (2003), Econometric analysis , wyd. 5, Prentice Hall, New Jersey.
 11. Harvey A.C., Collier P. (1977), Testing for functional misspecification in regression analysis, "Journal of Econometrics".
 12. Jajuga K., Jajuga T. (2006), Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 13. Kowerski M. (2008), Trójczynnikowy model Famy i Frencha dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, "Przegląd Statystyczny", nr 55 (4).
 14. Kufel T. (2007), Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu Gretl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Levy R.A. (1979), On the Short-Term Stationary of Beta Coefficients, "Financial Analysts Journal", no. 3.
 16. Maddala G. (2006), Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 17. Porter R.B., Ezzel J.R. (1975), A Note on the Predictive Ability of Beta Coefficients, "Journal of Business Research" no. 4.
 18. Quandt R.E. (1992), The collected essays of Richard E. Quandt, Vol. I, Edward Elgar Publishing Limited, Dunfermline.
 19. Reilly F.K., Brown K.C. (2001a), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem tom I , PWE, Warszawa.
 20. Reilly F.K., Brown K.C. (2001b), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem tom II , PWE, Warszawa.
 21. Stock J.H., Watson, M.W. (2003), Has the Business Cycle Changed and Why?, NBER Chapters, in: NBER "Macroeconomics Annual" 2002, vol. 17, National Bureau of Economic Research, Inc., s. 159-230.
 22. Welfe A. (1995), Ekonometria. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu