BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janasz Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Ewolucja podejścia do zarządzania organizacjami
Evolution Approach to Managing Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 13-41, rys., tab., bibliogr.45 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja, Otoczenie organizacji
Management, Organisation, Organisation environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie współczesnymi organizacjami staje się coraz bardziej złożone wobec określonych wyzwań, jakie niesie za sobą przyszłość. Oznacza to konieczność pozyskiwania nowych wzorców instytucjonalnych i zachowań kierowniczych w praktyce, tj. identyfikacji potencjalnych zmian, myślenia strategicznego, odnowienia organizacji, nowych koncepcji zarządzania i przyjęcia określonego paradygmatu. (abstrakt autora)

Managing modern organizations is becoming more complex with certain challenges that lie ahead. This means we need to look for new patterns of the institutional and managerial behaviour in practice. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J.D., Metody skutecznego zarządzania, Wyd. Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Warszawa 1996.
 2. Bettis R.A., Hitt M.A., The new competitive landscape, "Strategic Management Journal" 1995, vol. 16, nr. 1.
 3. Bratnicki M., Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie, wyd. 2, Wyd. Uczelniane Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego, Katowice 1998.
 4. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 5. Crozier M., Przedsiębiorstwo na podsłuchu. Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego, PWE, Warszawa 1993.
 6. de Wit B., Meyer R., Synteza strategii. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przez analizowanie paradoksów, PWE, Warszawa 2007.
 7. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 8. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.
 9. Gierszewska G., Strategie przedsiębiorstw w dobie globalizacji, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego, Warszawa 2003.
 10. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
 11. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa 2001.
 12. Gorynia M., Kowalski T., Nauki ekonomiczne a kryzys gospodarczy, "Studia ekonomiczne" 2009, nr 3-4.
 13. Grudzewski W.M., Hejduk J.K., Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, Difin, Warszawa 2008.
 14. Hamel G., Breen B., Zarządzanie jutra, jakie jest twoje miejsce w przyszłości, Wyd. Red Horse, Warszawa 2008.
 15. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the future, Harvard Business Press, Boston 1994.
 16. Hoskinson R.H., Hitt M.A., Wan W.P., Yiu D., Theory and research in strategic management: Swings a pendulum, "Journal of Management" 1999, vol. 25, nr. 3.
 17. Janasz W., Podstawowe koncepcje formułowania strategii przedsiębiorstwa, w: Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, strategie, Difin, wyd. 2, Warszawa 2010.
 18. Karlöf B., Strategia biznesu. Koncepcje i modele - Przewodnik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
 19. Koch R., Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą strategię. Przewodnik, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
 20. Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, red. A. Potocki, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2001.
 21. Marschesnay M., Zarządzanie strategiczne. Geneza i rozwój, Poltext, Warszawa 1994.
 22. Mintzberg H., Ahlstrand B., Lampel J., Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management, Free Press, New York 1998.
 23. Nizard G., Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 24. Obłój K., Strategia sukcesu firmy, RWE, Warszawa 1998.
 25. Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 26. Polowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012.
 27. Powell T.C., Neurostrategy, "Strategic Management Journal" 2011, vol. 32, nr. 13.
 28. Powell T.C., Lovallo D., Fox C.R., Behavioural strategy, "Strategic Management Journal" 2011, vol. 32, nr. 13.
 29. Quinn J.B., Strategies for change: Logical incrementalism, Homewood-Georgetown 1980.
 30. Riviere C., L'analyse dynamique en sociologue, PUF Collogue de Sociologie, Paris 1978.
 31. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 32. Rue L., Holland P., Strategic management, McGraw - HiU Pub., New York 1989.
 33. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 2005.
 34. Sudoł S., Nauki o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2012.
 35. Suszyński C., Ewolucja kategorii przedsiębiorstwa w procesie rozwoju nauk o zarządzaniu, [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
 36. Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania strategicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 37. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2012.
 38. Szymański W., Globalizacja, wyzwania, zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 39. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.
 40. van der Heijden K., Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu strategicznym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 41. von Ghyczy T., von Oetinger B., Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 2002.
 42. von Ghyczy T., von Oetinger B., Bassford Ch., Clausewitz o strategii, PWE, Warszawa 2002.
 43. Wawrzyniak B., Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999.
 44. Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, red. W. Kowalczewski, Difin, Warszawa 2008.
 45. Zelek A., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Diagnozy, decyzje, strategie, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu