BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antonowicz Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
The Asset Self-Financing Level and Debt Service Coverage Conducted by Bankrupting Companies within 1-3 Years Before Their Bankruptcy
Poziom samofinansowania majątku i zdolność obsługi zadłużenia przez bankrutujące przedsiębiorstwa w okresie 1-3 lat przed ogłoszeniem ich upadłości
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 245-253, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Bankructwo, Analiza finansowa, Analiza wskaźnikowa, Niewypłacalność
Bankruptcy, Financial analysis, Ratio analysis, Insolvency
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W artykule poddane zostały badaniom dwa wybrane wskaźniki analizy finansowej w dwóch skrajnych grupach przedsiębiorstw. Celem badań była ocena zróżnicowania kształtowania się przedziałów zmienności wskaźnika samofinansowania działalności gospodarczej oraz wskaźnika zdolności obsługi zadłużenia w przedsiębiorstwach bankrutujących (w okresie 3 lat poprzedzających sądową upadłość) oraz jednostkach zdrowych. Próba badawcza objęła 190 upadłych w latach 2007-2011 przedsiębiorstw oraz 190 dobranych im jednostek wypłacalnych. Wyniki przeprowadzonych badań potwierdzają postawioną hipotezę badawczą, iż istnieją takie wskaźniki analizy finansowej, które pozwalają już na rok, dwa lata a nawet na trzy lata skutecznie zaklasyfikować analizowane przedsiębiorstwo do jednej z dwóch grup: jednostek zagrożonych upadłością, lub alternatywnie - jednostek wypłacalnych (zdrowych). Przedstawione w artykule wyniki badań stanowią fragment szerszych prac autora w zakresie poszukiwania jednowymiarowych predyktorów upadłości przedsiębiorstw, które zostaną wykorzystane do budowy wielowymiarowych systemów wczesnego ostrzegania.(abstrakt oryginalny)

This article analysed two selected ratios of the financial analysis in two extremely different groups of companies. The aim of the research is to evaluate the diversification of the development of variability ranges of the business self-financing ratio and the debt service coverage ratio in bankrupting companies (3 years prior to the bankruptcy declared by the court) and in sound companies. The research sample was comprised of 190 companies which declared bankruptcy in the years 2007-2011 and 190 solvent companies. The results of the conducted research prove the research hypothesis that there are such financial analysis ratios that effectively classify the analysed company one or two years or even three years in advance to one of two groups: companies that face bankruptcy threats or alternatively - solvent companies (sound). The research results demonstrated in the article are part of the author's broader studies on seeking one-dimensional predictors of the companies' bankruptcy to be used to develop multi-dimensional early warning systems. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Altman E.I. (1968), Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance".
  2. Altman E.I., Haldeman R., Narayanan P. (1977), Zeta Analysis: A New Model to Identify Bankruptcy Risk of Corporations, "Journal of Banking & Finance", vol. 1, p. 13.
  3. Altman E.I. (2000), Predicting financial distress of companies: revisiting the Z-score and Zeta® models, July.
  4. Antonowicz P. (2006), Weryfikacja zdolności prognostycznych wybranych modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw, "Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE - wybrane aspekty", Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 2, pp. 93-100.
  5. Gurgul S. (2006), Kryzys, droga do upadłości, ed. W. Pluta, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu", nr 1109, pp. 268.
  6. Hamrol M., Chodakowski J. (2008), Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 3, pp. 24-30.
  7. Nogalski B., Macinkiewicz H. (2004), Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Wyd. Difin, Warszawa, p. 12.
  8. Ooghe H., Claus H., Sierens N., Camerlynck J., International Comparison of Failure Prediction Models From Different Countries: An Empirical Analysis, pp. 13-15.
  9. Rutkowska J. (2006), Ocena przydatności metod prognozowania bankructwa w warunkach polskich, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 683, pp. 47-62.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu