BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolek Monika (Uniwersytet Łódzki), Pastusiak Radosław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na GPW w Warszawie
Impact of Working Capital Management on the Liquidity of the Company as an Example of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 271-283, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie kapitałem obrotowym, Strategia zarządzania, Płynność finansowa, Spółki giełdowe
Management of working capital, Management strategy, Financial liquidity, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza problemu wpływu strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność mierzoną przez trzy różne wskaźniki. Autorzy stawiają tezę, że strategia zarządzania kapitałem pracującym wpływa na płynność przedsiębiorstwa. Badania przeprowadzono na niefinansowych spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w latach 1997-2012. Weryfikacja tezy została przeprowadzona w oparciu o dziewięć modeli regresji, w których zmienną objaśnianą jest jeden ze wskaźników płynności, a zmienną objaśniającą wskaźnik CR, badania przeprowadzono w podgrupach determinowanych przez realizowaną strategię zarządzania kapitałem obrotowym, określoną przez wysokość wskaźnika CR. Niniejsze badanie potwierdziło wpływ strategii zarządzania kapitałem pracującym na płynność w przedsiębiorstwach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Można przypuszczać, że przedsiębiorstwa realizujące agresywną politykę zarządzania kapitałem pracującym są firmami o silnej pozycji na rynku, które mogą negocjować z klientami krótsze terminy płatności, niż z podwykonawcami. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to analyze the problem of the impact of working capital management strategy for liquidity as measured by three different indicators. The authors pose the thesis that working capital management strategy affects the liquidity of the company. Tests were carried out on non-financial companies listed on the Stock Exchange in the period 1997-2012. Verification of the thesis has been carried out on the basis of nine regression models in which the dependent variable is one of the indicators of liquidity, and the explanatory variable rate of CR, studies conducted in subgroups of the implemented strategy for managing working capital, as determined by the height ratio CR. This study confirmed the impact of working capital management strategy, the liquidity of the companies listed on the Stock Exchange in Warsaw. It can be assumed that companies pursuing aggressive working capital management are companies with a strong position on the market that can negotiate with customers shorter payment terms, than with subcontractors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernstein L.A. (1985), Again now: How do we measure cash flow from operations?, "Financial Analysts Journal", July-August, s. 74-77.
 2. Bolek M., (2013) Dynamic and static liquidity measures in working capital strategies, "European Scientific Journal", vol 9, no. 4.
 3. Cicirko T. red. nauk. (2010), Podstawy zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 4. Deloof M., (2001), Belgian Intragroup Relations and the Determinants of Corporate Liquid Reserves, "European Financial Management", 7 (3), s. 375-392.
 5. Lyroudi K., Bolek M., (2012), An investigation of the companies' liquidity and the factors affecting it: The case of Poland, Multinational Finance Society Annual Conference.
 6. Lyroudi K., Lazaridis Y. (2000) The cash conversion cycle and liquidity analysis of the food industry in Greece, papers.ssrn.com.
 7. Michalski G., (2010) Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa.
 8. Moss J.D., Stine B. (1993), Cash Conversion Cycle and firm size: a study of retail firms, "Managerial Finance", 19 (8), DOI: 10.1108/eb013739.
 9. Myers, S.C., Majluf, N. (1984), Corporate Financing and investment decisions when firms have information investors do not have, "Journal of Financial Economics" 13, s. 187-221.
 10. Oppler, T., Pinkowitz L., Stulz R., Williamson R. (1999), The determinants and implications of corporate cash holdings, "Journal of Financial Economics" 52, s. 3-46.
 11. Pazio W. (1994), Jak gospodarować finansami. Ekonomiczne podstawy biznesu, PWN, Warszawa.
 12. Sierpińska M., Wędzki D. (1997), Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Śliwa, J., Hajduk-Popławska K. (2006), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu