BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Comporek Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Całkowita wartość dla akcjonariuszy a poziom innowacyjności technologicznej na przykładzie przemysłowych spółek giełdowych
The Total Value for the Shareholders and the Level of the Technique Used for Industrial Listed Companies
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 285-296, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wartość dla akcjonariuszy, Wartość przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Spółki giełdowe
Shareholder Value (SHV), Enterprise value, Enterprise innovation, Industrial enterprises, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, czy stopień innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych wiąże się z kreowaniem większej wartości dla jego właścicieli. Postawiona hipoteza badawcza zakłada, że przedsiębiorstwa przemysłowe zaszeregowane do grona branż wysokiej technologii są w stanie wypracować wyższą korzyść ekonomiczną dla swoich akcjonariuszy. Metodologia badania - Badaniom empirycznym poddano spółki kapitałowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 2008-2013, które zostały zakwalifikowane do grupy przedsiębiorstw przemysłu: farmaceutycznego, chemicznego, paliwowego oraz drzewnego. Do weryfikacji empirycznej hipotezy wykorzystany został wskaźnik TSR, określający całkowitą wartość płynącą dla akcjonariuszy z tytułu posiadanych udziałów w danym podmiocie gospodarczym. Wynik - Uzyskane wyniki badań empirycznych pokazują, że wpływ poziomu stosowanej techniki w poszczególnych branżach przemysłu nie był powiązany z kształtowaniem się stopy zwrotu dla akcjonariuszy z tytułu posiadanych akcji, wzrostów ich wartości oraz wypłacanych dywidend, mierzonej przy użyciu wskaźnika TSR. Oryginalność/wartość - W opracowaniu odniesiono się do aktualnej i coraz bardziej złożonej problematyki dotyczącej wdrażania innowacyjności w biznesie. Podjęto próbę odpowiedzi na nurtujące pytanie, czy ekonomicznym rezultatem wdrażania innowacyjności jest poprawa ekonomicznej efektywności działania podmiotu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The main objective of this paper is to attempt to answer the question whether the degree of innovation of industrial enterprises is connected with creating more value for its owners ? The main hypothesis assumes that industrial companies classified in the group of high-tech industries are able to generate higher economic benefit for its shareholders. Design/Methodology/approach - The study was subjected to empirical companies quoted on the Stock Exchange in Warsaw in 2008-2013, which were classified into a group of companies industries, namely: pharmaceutical, chemical, fuel and light industries. To verify the empirical hypothesis was used TSR index. Findings - The results of empirical studies show that the impact of the level of the technique used in various industries was not related to the evolution of the rate of return to shareholders in respect of held shares, increases value of shares and dividend payments. Originality/value - This paper refers to the current and increasingly complex issues concerning the implementation of innovation in business. Attempt was made to answer to the question whether the economic result of the implementation of the innovation is to improve the economic efficiency of the enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Buczkowska A. (2012), Cele przedsiębiorstwa a pomiar jego dokonań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 684, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 45, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 7.
 2. Drucker P. (1962), The New society. The Anatomy of Industrial Order, New York, s. 36.
 3. Duliniec A. (2001), Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 145.
 4. Duraj J. (2000), Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, s. 54-57.
 5. Duraj J., Sajnóg A. (2011), Rentowność kapitału własnego giełdowych spółek przemysłowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 15.
 6. Faberger J., Verspagen B. (2002), Technology-gap, innovation -diffusion and transformation: an evolutionary interpretation, "Research Policy", vol. 31, s. 1291-1304.
 7. Gaps in Technology: Comparison between Member Countries in Education, R&D, Technological Innovation, International Economic Exchanges, OECD (1970) Paris, s. 135.
 8. Gołębiowski G. (2007), Twórcza destrukcja jako koncepcja wpływająca na możliwości rozwoju przedsiębiorstw, w: Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 1152, red. W. Pluta, Wrocław, s. 197.
 9. Juchniewicz M., Grzybowska B. (2010), Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa, s. 31.
 10. Motylska-Kuźma A. (2012), Rynkowe mierniki tworzenia wartości wybranych spółek notowanych na GPW - analiza krytyczna, w: T.Dudycz, G.Osbert-Pociecha, B.Brycz (red.), Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 261, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 253-255.
 11. Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa, s. 114.
 12. Woźniak-Sobczak B. (red.) (1996), Gospodarowanie kapitałem w przedsiębiorstwie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, s. 9.
 13. Wziątek-Kubiak A. (2010), Zróżnicowanie wzorców działalności innowacyjnej przedsiębiorstw przemysłów o niskiej i wysokiej technologii. Analiza porównawcza, w: Studia Ekonomiczne nr 2 (LXV) Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa, s. 141-144.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu