BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jędrzejka Dariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ujawnienia ESG spółek notowanych na GPW w Warszawie a ich wyniki giełdowe
EGS Disclosure by Companies Listed on Warsaw Stock Exchange and their Stock Market Results
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 331-343, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Statystyka opisowa, Rozwój zrównoważony, Spółki giełdowe
Corporate Social Responsibility (CSR), Descriptive statistics, Sustainable development, Stock market companies
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem pracy jest prezentacja obrazu polskich spółek giełdowych w kontekście ujawnień w obszarze ESG, a także zbadanie występowania wybranych pozytywnych efektów uwzględniania przez nie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Metodologia badania - Statystyka opisowa miar ujawnień ESG spółek notowanych na GPW (rynek główny i NewConnect). Analiza korelacji pomiędzy oceną ujawnień a wybranymi parametrami giełdowymi. Wynik - Nie odnotowano istotnych zmian miary ESG spółek rynku głównego w 2013 roku w porównaniu do roku 2012. Odnotowano niewielki wzrost przeciętnego poziomu oceny ESG dla spółek NewConnect. Wyniki analizy korelacji sugerują istnienie pozytywnej zależności pomiędzy oceną ESG spółek rynku głównego a stopą zwrotu oraz negatywnej zależności pomiędzy oceną ESG a zmiennością kursu akcji. Oryginalność/wartość - Wyniki dostarczają argumentów za postępowaniem społecznie odpowiedzialnym przez spółki giełdowe. Ukazują obszary do poprawy w kwestii ujawnień ESG polskich emitentów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the paper is to present polish listed companies ESG disclosures and examine the occurrence of selected positive effects of socially responsible behaviour. Design/Methodology/approach - Descriptive statistics of ESG measure of polish listed companies (main market and NewConnect). Correlation analysis of ESG notes versus selected stock parameters. Findings - No relevant changes in ESG measure for main market companies in 2013 vs. 2012 were observed. Minor increase in ESG measure for NewConnect companies was found . Correlation analysis results suggest the existence of positive relationship between main market companies' ESG measure and stock returns and negative relationship between ESG measure and stock price volatility. Originality/value - Research results provide reasons for socially responsible behaviour of listed companies. Some areas of possible improvements in ESG disclosures are pointed out. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bassen A., Meyer K., Schlange J. (2006), The Influence of Corporate Responsibility on the Cost of Capital, November 2006, http://ssrn.com/abstract=984406 (9.02.2014).
 2. Burke L., Logsdon J. M. (1996), How Corporate Social Responsibility Pays Off, "Long Range Planning", vol. 29.9, August.
 3. Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 4. GES (2010), ESG reporting in New and Old Europe, www.reportingcsr.org/force_document.php?fichier=document_ 460.pdf&fi chier_old=GES_-_ESG_reporting_in_New_and_Old_Europe[1][1].pdf (09.02.2014).
 5. Knox S., Maklan S. (2004), Corporate Social Responsibility: Moving Beyond Investment Towards Measuring Outcomes, "European Management Journal", vol. 22, no. 5.
 6. KPMG (2013), The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting 2013, www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/corporate-responsibility-reporting-survey- 2013.pdf (9.02.2014).
 7. Maignan I., Ferrell O.C. (2001), Antecedents and benefits of corporate citizenship: an investigation of French businesses, "Journal of Business Research", vol. 51.
 8. Marcinkowska M. (2009), Inwestycje społecznie odpowiedzialne, w: Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, red. B. Filipiak, B. Mikołajczyk, Difin, Warszawa.
 9. Marcinkowska M. (2010), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne - przegląd badań, "Przegląd Organizacji" nr 12, s. 3-6.
 10. Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P. (2009), Does it Pay to Be Good...And Does it Matter? A Meta-Analysis of the Relationship between Corporate Social and Financial Performance, http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1866371 (149.092.20134).
 11. Mercer M., Carpenter G., Wyman O. (2009), Shedding light on responsible investment: Approaches, returns and impacts, www.sirp.se/getfile.ashx?cid=46181&cc=4&refi d=1 (9.02.2014).
 12. Miller P.W.B., Bahnson P.R. (2002), Quality Financial Reporting, McGraw-Hill.
 13. ONZ (2007), UN Global Compact, Rainforest Alliance: Measuring Business Success from Sustainability Certification, www.unglobalcompact.org (14.09.2013).
 14. Pearce B. (2003), Sustainability and business competitiveness, www.sproutdesign.co.uk/documents/Sustainability_ and_Business_Competitiveness.pdf (9.02.2014).
 15. Porter M.E., Kramer M.R. (2006), Strategy and Society: The Link Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility, "Harvard Business Review", nr 12/2006.
 16. Tapscott D., Ticoll D. (2003), The Naked Corporation: How the Age of Transparency Will Revolutionize Business, Free Press, New York.
 17. Trudel R., Cotte J. (2008), Does being ethical pay?, "The Wall Street Journal", May, http://online.wsj.com/article/ SB121018735490274425.html (7.02.2014-14.09.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu