BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kitowski Jerzy (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Kryterium oceny czynników subiektywnych w bankowych metodach weryfikacji zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
The Criterion for Assessment of Subjective Factors in Banking Methods to Verify Creditworthiness of an Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 345-360, tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kondycja finansowa, Zdolność kredytowa, Banki, Kredytowanie działalności przedsiębiorstwa, Bankowość, Modele dyskryminacyjne
Financial condition, Credit capacity, Banks, Business activity lending, Banking, Discriminatory models
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - próba krytycznej oceny, w aspekcie metodycznym, sposobów ujmowania subiektywnych kryteriów oceny uwarunkowań kondycji finansowej przedsiębiorstwa (zwanych oceną jakościową) w metodach wybranych pięciu banków. Metodologia badania - przeprowadzone dotychczas badania empiryczne nie dają jednoznacznego rozstrzygnięcia w sporze metodycznym, dotyczącym słuszności postulatu głoszącego konieczność uwzględniania w modelach prognozowania bankructwa przedsiębiorstw (szczególnie w modelach dyskryminacyjnych) czynników zewnętrznych o charakterze koniunkturalnym. Analizie poddano liczbę kryteriów subiektywnej oceny kondycji finansowej, procedurę przeliczania ich na punkty oraz wpływ udziału oceny czynników subiektywnych na ostateczną diagnozę kondycji finansowej. Wynik - w objętych badaniem metodach udział oceny czynników subiektywnych w łącznej liczbie możliwych do uzyskania punktów (suma oceny ilościowej i jakościowej) waha się od 16,7% do blisko 44%, co oznacza ponad 2,6-krotną dysproporcję. Oryginalność/wartość - prezentowane rozważania, nad niedocenianym w krajowej literaturze przedmiotu wątkiem badawczym, wpisują się w nurt dyskusji nad rolą uwarunkowań makroekonomicznych, traktowanych jako istotne kryterium wiarygodnej oceny ryzyka utraty kondycji finansowej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - an attempt to assess critically, in terms of the methods, the ways of approaching subjective criteria for assessing determinants of the financial standing of a company (called qualitative assessment) in methods used by the selected five banks. Design/Methodology/approach - the empirical studies, carried out so far, do not provide a clear solution of the methodological dispute concerning validity of the postulate for the need to consider external factors of cyclical nature in the models forecasting bankruptcy of an enterprise (particularly in the discriminatory models). Analizie poddano liczbę kryteriów subiektywnej oceny kondycji finansowej, procedurę przeliczania ich na punkty oraz wpływ udziału oceny czynników subiektywnych na ostateczną diagnozę kondycji finansowej. The analysis dealt with the number of criteria for the subjective assessment of the financial standing, the procedure of converting them into points, and the effect of the subjective factors assessment share on the final diagnosis of the financial standing. Findings - in the methods covered by the analysis the share of the subjective factors assessment in the total number of possible points (the sum of the quantitative and qualitative evaluations) ranges from 16.7% to nearly 44%, which means an over 2.6-fold disparity. Originality/value - the presented discussion, on the research theme that is underrated in the national reference literature, fits into the current debate on the role of the macroeconomic conditions, which are considered as an important criterion for a reliable assessment of the risk of losing the financial health by an enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Capiga M. (2006), Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych, Difin, Warszawa.
 2. Gołębiowski G. (2004), Skuteczność bankowego systemu punktowej oceny przedsiębiorstw oraz stosowanych norm. "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1042, Wrocław, s. 241-247.
 3. Gołębiowski G., Żywno K. (2008), Weryfikacja skuteczności modeli dyskryminacyjnych na przykładzie wybranych spółek giełdowych, "Współczesna Ekonomia", nr 7, s. 31-45.
 4. Janas A. (2005), Bankowe metody analizy zdolności kredytowej jako czynnik wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Aspekt międzynarodowy, sektorowy, regionalny i lokalny, nr 6/18, red. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 213-222.
 5. Juszczyk S. (2008), Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 66, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 17-36.
 6. Kaczmarek W. (2003), Próba krytyki syntetycznej metody oceny sytuacji finansowej firmy na przykładzie modelu stosowanego przez jeden z polskich banków, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 618, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków, s. 73-83.
 7. Kasjaniuk M. (2006), Zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do modelowania i prognozowania kondycji przedsiębiorstw, "Barometr Regionalny", nr 6, s. 95-100.
 8. Kitowski J. (2011), Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś i A. Kopiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 205-220.
 9. Kitowski J. (2011), Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw, red. S. Wrzosek, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 172, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 351-364.
 10. Kitowski J. (2011), Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu), w: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś i A. Kopiński, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 158, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 192-204.
 11. Kitowski J. (2012), Sposoby ujmowania kryterium specyfiki branżowej w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. "Zarządzanie i Finanse", nr 4, s. 263-286.
 12. Kitowski J. (2013), Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 59, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 155-166.
 13. Kurowska M. (2005), Ocena metod badania zdolności kredytowej MSP, "Acta Universitatis Lodzensis. Folia Oeconomica", nr 188, s. 123-132.
 14. Lichota W. (2013), Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Mielec, "Wiadomości Statystyczne", nr 7, s. 54-62.
 15. Mendel T., Przeniczka J. (2002), Badanie i ocena wiarygodności partnera gospodarczego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Nowak M. (2002), Ocena zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego - poradnik bankowca, Wydawnictwo BODiE. Poznań.
 17. Pociecha J. (2011), Modele prognozowania bankructwa w systemie wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, w: Społeczna rola statystyki, red. W. Ostasiewicz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 165, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 124-134.
 18. Pociecha J., Pawełek B. (2011), Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 873, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, s. 5-27.
 19. Rogowski W. (2008), Dylematy wykorzystania w warunkach polskich modeli oceny zagrożenia upadłością, w: Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne, red. E. Mączyńska, Wydawnictwo SGH, Warszawa, s. 243-250.
 20. Różański J. (2001), Ewolucja metod bankowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w nowoczesnej gospodarce rynkowej, "Przegląd Organizacji", nr 10, s. 31-34.
 21. Ryżewska S. (2002), Bankowa analiza przedsiębiorstwa na potrzeby oceny ryzyka kredytowego, Twigger, Warszawa.
 22. Urbańczyk E. (2000), Metody analizy zdolności płatniczej i kredytowej przedsiębiorstwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 73-88.
 23. Urbańczyk E., Klemke M. (2004), Ocena wskaźników finansowych w analizie zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych w wybranym banku komercyjnym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw", nr 43, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 883-895.
 24. Wiatr M. (1994), Systemowe aspekty badania zdolności kredytowej (na przykładzie Powszechnego Banku Kredytowego SA w Warszawie), "Bank i Kredyt", nr 3, s. 6-15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu