BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matuszewska-Pierzynka Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncentracja własności a zadłużenie w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych
The Concentration of the Property and the Debt at Companies Using State-Owned Enterprises Against Payment
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 375-393, tab., bibliogr. 22 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Zadłużenie, Kapitał własny, Spółki pracownicze, Metody prywatyzacji
Spearman's rank correlation coefficient, Indebtedness, Ownership capital, Employee company, Methods of privatization
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie zależności między koncentracją własności a zadłużeniem w spółkach odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych. Metodologia badania - Badania empiryczne zostały przeprowadzone wśród spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych z województwa mazowieckiego, które zawarły umowy ze Skarbem Państwa w latach 2000-2001. Analiza odsetka kapitału zakładowego przypadającego na jednego wspólnika oraz poziomu zadłużenia została dokonana w okresie 10 lat następujących po momencie prywatyzacji. W badaniu zależności między odsetkiem kapitału zakładowego przypadającym na jednego wspólnika a wskaźnikami zadłużenia kapitału własnego i zadłużenia długoterminowego zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana. Wynik - Przeprowadzone badania empiryczne nie pozwalają pozytywnie zweryfikować hipotezy badawczej stwierdzającej, iż w większości spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych między odsetkiem kapitału zakładowego przypadającym na jednego wspólnika a poziomem zadłużenia istnieje silna zależność ujemna. Oryginalność/wartość - Oryginalność przeprowadzonych badań empirycznych wynika z przyjętego rozwiązania metodologicznego, polegającego na potraktowaniu roku podpisania umowy ze Skarbem Państwa jako moment prywatyzacji (t = 0), po którym w okresie kolejnych 10 lat dokonano analizy koncentracji własności i zadłużenia spółek odpłatnie korzystających z przedsiębiorstw państwowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The fundamental purpose of this article is to examine the relations between the concentration of the property and the debt in companies using state-owned enterprises against payment. Design/methodology/approach - Empirical examinations were conducted amongst companies using stateowned enterprises against payment from the Mazovian province which entered into an agreement with the State Treasury in years 2000-2001. The analysis of the percentage of the share capital per one partner and of the debt level was made in the period of 10 following years after the moment of the privatization. In examining the relation between the percentage of the share capital per one partner and with the debt to equity ratio and the long-term debt to equity ratio the coefficient of correlation of Spearman's ranks was applied. Findings - Conducted empirical examinations don't allow to positively validate the research hypothesis stating, that in the majority of companies using state-owned enterprises against payment between the percentage of the share capital per one partner and with debt level the strong negative relation exists. Originality/value - The originality of conducted empirical examinations results from the accepted methodological solution consisting in treating the year of the exchange of contracts with the State Treasury as the moment of privatization (t = 0), after which in the period of 10 consecutive years it was made the analysis of the concentration of the property and the debt of companies using state-owned enterprises against payment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błaszczyk B. (2002), Zjawisko wtórnej prywatyzacji - zmiany struktury własnościowej przedsiębiorstw państwowych, w: Przedsiębiorstwa sprywatyzowane w gospodarce polskiej, red. M. Bałtowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Bojar E., Sosińska-Wit M. (1999), Leasing pracowniczy jako czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, w: Wyzwania rozwojowe a restrukturyzacja przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Europejska Rada Zarządzania - CECIOS, Warszawa-Kraków.
 3. Bojar E., Sosińska-Wit M., Żminda Z. (2003), Leasing pracowniczy a restrukturyzacja przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin.
 4. http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf (2.01.2014).
 5. Jarosz M., Kozak M. (1995), Ekonomiczna i społeczna kondycja spółek pracowniczych w latach 1991-1994. Konkluzje, w: Blaski i cienie spółek pracowniczych 1991-1994, red. M. Jarosz, ISP PAN, Warszawa.
 6. Jóźwiak J., Podgórski J. (2009), Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 2009.
 7. Karpińska-Mizielińska W., Smuga T. (1997), Zamiany relacji własnościowych i ich wpływ na poprawę efektywności gospodarowania w długim okresie, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa.
 8. Kozarzewski P., Woodward R. (2001), Secondary privatization in Poland (Part I): Evolution of ownership structure and company performance in firms privatized by employee buyouts, Raporty Case no. 47, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 9. Krajewski S. (2001), Konflikty interesów po prywatyzacji, w: Manowce polskiej prywatyzacji, red. M. Jarosz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w 2011 r. (2012), GUS, Warszawa.
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie warunków spłaty należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, DzU 2004, nr 269, poz. 2667.
 12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności, DzU 1997, nr 130, poz. 855.
 13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej w procesach prywatyzacji, DzU 2006, nr 84, poz. 580.
 14. Sierpińska M. (2005), Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, w: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, red. M. Sierpińska, T. Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 15. Sobczyk M. (2010), Statystyka opisowa, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Szomburg J. (1996), Efekty prywatyzacji drogą leasingu, "Transformacja Gospodarki" nr 68, IBnGR, Gdańsk.
 17. Teluk Z., Wojnowicz J. (1999), Leasing w prywatyzacji, CIM, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, DzU 1996, nr 118, poz. 561.
 19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, DzU 2002, nr 171, poz. 1397, z późn. zm.
 20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2002, nr 240, poz. 2055, z późn. zm.
 21. Ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw, DzU 2006, nr 107, poz. 721.
 22. Wrońska E. (2004), Strategie finansowe spółek pracowniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu