BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boczkowska Katarzyna (Politechnika Łódzka), Znajmiecka-Sikora Marta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Behavior-Based Safety - skutecznym narzędziem antykryzysowym
Behavior-Based Safety - as the Effective Anti-crisis Tool
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 320-334, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wypadki przy pracy, Kultura, Bezpieczeństwo, Sytuacje kryzysowe, Badania ankietowe, Wyniki badań
Health and safety at work, Accidents at work, Culture, Security, Crisis situations, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Problematyka zarządzania sytuacjami kryzysowymi wpisuje się również w obszar bezpieczeństwa i higieny pracy. Działania prewencyjne podejmowane w polskich przedsiębiorstwach opierają się w głównej mierze na spełnieniu wymagań prawnych lub też budowaniu systemów zarządzania. Niska skuteczność takich inicjatyw wynika przede wszystkim z bagatelizowania, czy też niedostrzegania znaczenia kultury bezpieczeństwa, determinowanej przede wszystkim przez tzw. czynnik ludzki. Dlatego też poszukuje się skuteczniejszych metod, które w centrum uwagi stawiają człowieka - jego zachowanie, sposób reagowania w określonych sytuacjach. Bardzo pomocne w tym zakresie okazują się metody oparte na analizie zachowań pracowniczych oraz wzmocnieniu pozytywnym np. Behavior-Based Safety (B-BS). Celem artykułu jest diagnoza skuteczności wdrożenia systemu B-BS jako elementu profilaktyki antykryzysowej, w kontekście zmian kulturowych organizacji skoncentrowanej na kształtowaniu postaw pro-bezpiecznych. Przeprowadzone pomiary kultury bezpieczeństwa dowodzą słuszności podjętych działań prewencyjnych w organizacji. (abstrakt oryginalny)

The issues of the crisis situations management is also connected with the area of the occupational safety and health. The preventive actions taken in polish companies are generally based on following the legal regulations or building the management systems. The low effectiveness of those initiatives results from the underestimation of the safety culture which is determined by the human factor. Therefore we are looking for the more efficient methods focusing on human, with his behavior and a way of reaction. The methods based on the analyzing behavior and positive reinforcement, for instance Behavior-based safety (B-BS), turn out to be very helpful. The aim of the article is to diagnose the effectiveness of implementation the B-BS system as the part of the anti-crisis prevention in the context of cultural changes in the organization focused on the pro-safety attitudes. The undertaken measures of the safety culture prove the validity of preventive actions in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton, R. (1993), Crisis management, Oxford Press Publisher.
 2. Boczkowska, K., Niziołek, K. (2012), Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem pracy w aspekcie wymagań prawnych. W: F. Sitkiewicz (red.), Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego nr 7 Rozwój organizacji w teorii i w praktyce zarządzania, Łódź: Wydawnictwo Oddziału Łódzkiego PTE.
 3. Boczkowska, K., Znajmiecka-Sikora, M., (2014), Behavior-Based Safety - skuteczna metoda budowania kultury bezpieczeństwa organizacji, Marketing i rynek 5/2014, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 4. Grądzki, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009), Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot: Wyd. UG.
 5. Kozela, R., (2011). Bhp jako narzędzie antykryzysowe, Atest-ochrona pracy 8/2011, Kraków.
 6. Kopaliński, W. (2015). Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, www.slownikonline.pl
 7. Krause, T.R., (1997). The behavior - based safety proces. Van Nostrand Reinhold. New York.
 8. McSween, T. (2003). The values - based safety process. Improving your safety culture with a Behavioral-Based Safety, J Wiley & Sons, INC.
 9. Mitroff, I.I., (2001). Managing crisises before they happen, New York: American Management Association.
 10. Nowakowski, M. K., Rzemieniak M. L., (2003). Kryzys i przetrwanie w marketingu, Warszawa: Difin.
 11. Oldcorn, R., (1989). Management, London: Macmillan.
 12. Wawrzyniak, B. (2002), Pułapki w zarządzaniu jako przyczyny kryzysu. W: B. Kozyra, A. Zelek (red.), Praktyka zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie, Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
 13. Zakrzewska-Bielawska, A. (2015), Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Ryzyko operacyjne w naukach o zarządzaniu, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 14. Znajmiecka-Sikora, M. (2012), Behawioralne zarządzanie bezpieczeństwem (behavior-based safety B-BS) jako skuteczna metoda ograniczenia liczby wypadków w organizacji. W: J. Lewandowski, M. Znajmiecka-Sikora (red.), Współczesne standardy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Między teorią a praktyką. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 15. http://www.noel-arnold.com.au/content/uploads/pdfs/Articles/Safety/SIA%20Paper%202009.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu