BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych FORTSCHRITT; Politechnika Poznańska)
Tytuł
Czynniki kształtujące koszty w procesie implementacji wyrobu złożonego - rekomendacje dla elastycznego wytwórcy
Factors Shaping Costs in the Implementation Process of a Complex Product - Recommendations for a Flexible Manufacturer
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 419-433, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Planowanie finansowe, Strategia finansowa, Przedsiębiorstwo przemysłowe
Financial planning, Financial strategy, Industrial enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu za zasadne uznano wygenerowanie kluczowych czynników determinujących koszty w procesach implementacyjnych, realizowanych przez zakłady wytwórcze sektora mechanizacji rolnictwa. Autorzy za kluczowe uznali pokazanie ich roli, miejsca i znaczenia, rozpatrując owo zagadnienie z perspektywy możliwości ich ograniczania. Osiągnięcie celu głównego wymagało sformułowania i zrealizowania celów cząstkowych, do których autorzy zaliczają kwerendę literatury przedmiotu pozostającą w bezpośredniej relacji z tematem badań, co w zamierzeniu autorów znajdzie swój wyraz w - opracowanym w formie listy - zestawie czynników "kosztotwórczych". W ramach badań podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jakie czynniki - zdaniem wytwórców - determinują ponoszone koszty. Rozpatrując owo zagadnienie w relacji koszty a zysk, w dalszej części pracy autorzy zasugerują rekomendacje w zakresie obniżania kosztów, w miejscu gdzie bezprzedmiotowe i nieuzasadnione jest ich ponoszenie. Przyjętym celom opracowania odpowiadał - potwierdzony badaniami - koncepcyjny wzorzec tezy, o następującym brzmieniu: Minimalizacja odpadów realizowana w danym procesie produkcyjnym, uzyskiwana m. in. poprzez odpowiedni dobór i optymalny rozkrój surowca, w istotny sposób warunkuje obniżenie kosztów implementacji i tym samym wpływa na zwiększanie zysku ze sprzedaży danego wyrobu. Niniejsze opracowanie ma charakter twórczej syntezy opartej z jednej strony na szczegółowej analizie teorii problemu, a z drugiej - na dotychczasowych badaniach własnych autorów. (abstrakt oryginalny)

In this study, it has been considered appropriate to generate the key factors determining the costs in the implementation processes executed by the manufacturing plants of an agricultural mechanization sector. The authors recognized it crucial to show their role, position and importance, considering the issue from the perspective of the possibility of their limitation. Achieving the main aim required to formulate and implement sub-targets, to which the authors include the query of the subject literature remaining in a direct relation to the topic of the research, which, in the authors' intention, will find its expression - in developed as a list - a set of "cost-driving" factors. As part of the research, attempts have been made to answer the question of what factors - according to the manufacturers - determine the costs incurred. When examining the issue in a costs and profits relation, in the further part, the authors are going to suggest the recommendations in terms of reduction of cots, where it is pointless and unjustified to bear them. Adopted targets of the development have a reference - confirmed by research - in a conceptual pattern of the argument, which sounds as follows: The waste minimization carried out in a particular production process, which is achieved, among others, through an appropriate selection and optimal cutting of raw materials, in an important way conditions the implementation of cost reduction, and thus affects the increase of profit from the sale of a given product. This study is of a creative synthesis nature, based, on one hand, on a detailed analysis of the theory of the problem, and on the other - on the previous own research of the authors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak P., Niewiadomski P. (2012), Implementacja produktu niszowego jako kryterium wzrostu wartości przedsiębiorstwa, w: Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 55, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 2. Domagała-Korona B., Herman A. (2006), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa, s. 11.
 3. Dyduch A., Wilimowska Z., Sierpińska M. (2013), Finanse i rachunkowość, PWE, Warszawa.
 4. Grajewski P. (2012), Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (2008), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, SGH, Warszawa.
 6. Ittner C.D., Larcker D.F. (2010), Assessing Empirical research in managerial accounting. A value - based management perspective, "Journal of Accounting and Economics", nr 32.
 7. Knosala R. i zespół (2012), Istota inżynierii produkcji, Komitet Inżynierii Produkcji PAN, Warszawa.
 8. Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 9. Krzakiewicz K. (2012), Przesłanki i dylematy wykorzystania koncepcji zarządzania przez wartość, "Organizacja i Kierowanie" nr 1A (149), KNOIZ PAN, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 10. Matuszek J., Kołosowski M., Krokosz-Krynke Z. (2011), Rachunek kosztów dla inżynierów, PWE, Warszawa.
 11. Niewiadomski P., Nogalski B. (2012), Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego - strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy, w: Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Niewiadomski P., Nogalski B. (2013), The strategic dimension of product flexibility of a manufacturing plant - the concept and its application, "Organization and Management", nr 1/2013 (154), "The Committee on Organizational and Management Sciences", Warsaw.
 13. Niewiadomski P., Pawlak N. (2012), Lean product concept and its implications in terms of cost and quality, w: Production management. Contemporary approaches - selected aspects, red. Ł. Hadaś, Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań.
 14. Nogalski B., Niewiadomski P. (2013), Implementacja wybranych metod szczupłego zarządzania produktem w elastycznym zakładzie wytwórczym, w: Zmiana warunkiem sukcesu. Współczesne uwarunkowania i metody wspomagania procesu zarządzania zmianami, red. J. Skalik, J. Kacała, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" nr 277, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 15. Nowak E. (1994), Decyzyjne rachunki kosztów, PWN, Warszawa.
 16. Nowak E., Wierzbiński M. (2010), Rachunek kosztów. Modele i zastosowania, PWE, Warszawa.
 17. Nowe koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań otoczenia (2013), red. M. Boguszewicz-Kreft, M. Rozkwitalska, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 18. Osbert-Pociecha G. (2011), Zdolność do zmian jako siła sprawcza elastyczności organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 19. Pawlak N., Niewiadomski P. (2012), Koncepcja szczupłego produktu oraz jej implikacje kosztowe i jakościowe, "Gospodarka Materiałowa & Logistyka" 12/2012, PWE, Warszawa.
 20. Rappaport A. (1996), Creating shareholder value. A guide for managers and investors, Simon&Schuster, New York.
 21. Romanowska M. (2009), Planowanie w strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 22. Sawicki K. (2000), Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa.
 23. Skrzypek E. (2003), Miejsce zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, red. E. Skrzypek, UMCS, Lublin.
 24. Trzcieliński S. (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 25. Trzcieliński S., Pawłowski E. (2011), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Funkcje i struktury, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 26. Trzcieliński S., Pawłowski S., Trzcielińska J., Kałkowska J., Włodarkiewicz-Klimek H. (2010), Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 27. Zimniewicz K. (2003), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu