BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janociński Andrzej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wschodni sąsiedzi Polski a bezpieczeństwo Europy w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego
Eastern Neighbors of Poland and the Security of Europe in Political Thoughs of Julius Mieroszewski
Źródło
Humanities and Social Sciences, 2014, vol. 19 (XIX), nr 21 (2), s. 113-122, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo narodowe, Publicystyka ekonomiczna
National security, Economic journalism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja
Europe, Ukraine, Belarus, Lithuania, Russia
Mieroszewski Juliusz
Abstrakt
Artykuł ten jest próbą ujęcia poglądów Juliusza Mieroszewskiego, jednego z najbardziej wpływowych publicystów paryskiej "Kultury", na rolę Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji w kwestii bezpieczeństwa Polski i Europy. Publicysta ten wielokrotnie odnosił się do tego tematu na łamach paryskiej "Kultury" przedstawiając różne koncepcje działań, które jego zdaniem przyniosłyby najlepsze rezultaty. Mieroszewski uwzględniał rolę narodów ukraińskiego, litewskiego i białoruskiego w kształtowaniu przyszłości Polski, pomimo znajdowania się zamieszkiwanych przez nie terenów w granicach Związku Radzieckiego. Ważnym elementem publicystyki Mieroszewskiego było postulowanie konieczności współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą, Litwą i Białorusią w budowaniu partnerskich relacji z Rosją. Publicysta "Kultury" podkreślał konieczność wielostronnej współpracy, tak na niwie realnej polityki, jak i kultury. Godne podkreślenia są przemyślenia dotyczące działań umożliwiających pojednanie między narodem polskim, a litewskim, ukraińskim i białoruskim. Autor artykułu próbuje uwypuklić innowacyjność i pragmatyzm w publicystyce Juliusza Mieroszewskiego opartej na realistycznej wizji polityki i stosunków międzypaństwowych przy uwzględnieniu zmienności w realiach środowiska międzynarodowego. Innym celem autora było pokazanie ewolucji koncepcji, w szczególności tych, które dotyczyły Związku Radzieckiego, gdyż zmienność układu sił i wewnętrzne napięcia w bloku wschodnim wymuszało niejednokrotnie rewizję uprzednich stwierdzeń. Autor próbował ukazać kompleksowość myśli politycznej paryskiej "Kultury" w wyżej wymienionych kwestiach, oraz pokazać oparcie prognoz i twierdzeń na kompleksowej znajomości realiów i społeczeństw, których predykcje te dotyczyły. Autor chciał pokazać, że Mieroszewski potrafił także przyznać się do popełnionych błędów i przewartościować koncepcje zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem. Ponadto uwypuklona została ponadczasowość niektórych spostrzeżeń Juliusza Mieroszewskiego, znajdujących zastosowanie nawet dzisiaj, szczególnie w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie. (abstrakt oryginalny)

This article is an attempt to approach the views of Julius Mieroszewski, one of the most influential journalists in Paris "Culture", on the role of Ukraine, Lithuania, Belarus and Russia for Polish and European security. This columnist has repeatedly referred to this subject in the pages of Paris "Culture" by presenting various concepts of operations, which he believes would deliver the best results. Mieroszewski takes into account the role of the nations of the Ukrainian, Lithuanian and Belarusian in shaping the future of Poland, despite the fact that areas populated by those nations were inside the borders of the Soviet Union. An important element of Mieroszewski's journalism is a fact that he has been advocating the need for cooperation between Poland, Ukraine, Lithuania and Belarus in building partnership relations with Russia. Publicist of "Culture" emphasized the need for multilateral cooperation, so on floodplain of real politics, and culture. There are highlighted the thoughts on actions for reconciliation between the Polish and Lithuanian, Ukrainian, Belarusian. The article attempts to show innovation and pragmatism in journalism of Julius Mieroszewski based on a realistic vision of politics and international relations, taking into account the variability in the realities of the international environment. Another aim of the author was to show the evolution of the concept, in particular those related to the Soviet Union, since the variation of forces and tensions within the Eastern bloc often necessitated revision of the previous statements. The author tried to show the complexity of the political thought of the Paris "Culture" in the above-mentioned issues, and to show support forecasts and statements on a comprehensive knowledge of the realities and societies, these predictions are concerned. The author wanted to show that Mieroszewski also able to admit mistakes and re-evaluate concepts according to the current demand. In addition, author want to show and emphasizes the timelessness of some observations of Julius Mieroszewski applicable even today, especially in the context of recent events in Ukraine. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Korek J., Paradoksy paryskiej "Kultury", Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
  2. Mieroszewski J., Wstęp, [w:] idem, Dialog polsko-niemiecki w świetle dokumentów kościelnych, Paryż 1966.
  3. Paprocki S., Kwestia ukraińska, Londyn 1949.
  4. Pomian K., Aktualność Mieroszewskiego, [w:] J. Giedroyc, J. Mieroszewski, Listy 1949-1956, , oprac. K. Pomian, J. Krawczyk, Czytelnik, Warszawa 1999.
  5. "Kultura" 1951-1967.
  6. "Wiadomości" 1950-1952.
  7. "Wiadomości Polskie" 1942.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-9918
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2014.hss.21
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu