BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Uziębło Aldona (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Przydatność analizy finansowej w opiniach księgowych trójmiejskich przedsiębiorstw
Usefulness of the Financial Analysis in Opinions of Accounting Enterprises in Tricity
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 497-508, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Test Mann-Whitney, Sprawozdawczość finansowa, Analiza finansowa, Księgowy
Mann-Whitney test, Financial reporting, Financial analysis, Accountant
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Trójmiasto
TriCity
Abstrakt
Cel - główny: określenie przydatności analizy finansowej w pracy zawodowej osób z działów księgowości; szczegółowy: poznanie opinii dotyczącej przydatności analizy finansowej dla użytkowników sprawozdań. Metodologia badania - badanie ankietowe uczestników specjalistycznego kursu zawodowego, pracujących w działach księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw; w celu zbadania istotności powiązań pomiędzy wybranymi odpowiedziami zastosowano test niezależności chi-kwadrat, skorygowany współczynnik kontyngencji C-Pearsona, poprawkę Yatesa statystyki chi-kwadrat, test ANOVA rang Kruskala-Wallisa, porównań wielokrotnych oraz U Manna-Whitneya dla dwóch niezależnych prób. Wynik - występują istotne statystycznie zależności pomiędzy oceną przydatności analizy finansowej a wielkością przedsiębiorstwa, w którym pracuje ankietowany; nie ma natomiast takiej korelacji z zajmowanym stanowiskiem pracy. Oryginalność/wartość - badania na grupie osób na trzecim poziomie (z czterech) certyfikacji zawodu księgowego. (abstrakt oryginalny)

Purpose - main aim: determining the usefulness of financial analysis in pa job of people from account departments; specific aim: getting to know the opinion concerning the usefulness of the financial analysis to users of reports. Design/methodology/approach - questionnaire survey of participants of the specialist professional course, working in the accounts departments of Tricity enterprises; in order to examine the relevance of connections between chosen replies there were conducted: a test of the independence chi-square, corrected rate of the contingency of C-Pearson, Yates's statistics of chi-square, ANOVA test Kruskal's-Wallis's ranks of repeated comparisons and U Mann-Whitney's for two independent attempts. Findings - there are essential statistical relations between the evaluation of the usefulness of the financial analysis and the size of the company, which the respondent works in; however there is not such correlation with a taken workstation. Originality/value - researchers on the group of people on the third level (from four) of certification of the profession of the accountant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa (2009), red. W. Skoczylas, SKwP, Warszawa, s. 16-18, 67.
  2. Kardyś M., Najczęściej popełniane błędy w zakresie analizy finansowej, w: Prawo Przedsiębiorcy 47/2007 z 20.11.2007, s. 41.
  3. Micherda B., Górka Ł., Grabowska-Kaczmarczyk E., Jonas K., Szulc M. (2011), Sprawozdania finansowe i ich analiza, SKwP, Warszawa, s. 17.
  4. Rachunkowość Finansowa i Audyt 3/2004 z 01.03.2004, Wiarygodność obrazu jednostki gospodarczej prezentowanego w postaci sprawozdania finansowego, s. 6.
  5. Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny, tom 1, StatSoft Polska, Kraków s. 326.
  6. Uziębło A. (2002), Zmiany w sprawozdaniach finansowych w związku z nowelizacją ustawy o rachunkowości, w: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 1/2002, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań, s. 159-179.
  7. Zuchewicz J. (2011), Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji o wynikach przedsiębiorstwa w dobie globalizacji, w: Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, red. D. Zarzecki, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin, s. 183-193.
  8. http://www.instytut.skwp.pl, Instytut Certyfikacji Zawodowej Księgowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu