BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Niekonwencjonalne instrumenty kreatywnej rachunkowości w zakresie wartości niematerialnych
Unconventional Creative Accounting Instruments Regarding Intangible Assets
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 643-652, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rachunkowość kreatywna, Wartość przedsiębiorstwa, Polityka bilansowa, Fuzje i przejęcia, Wartości niematerialne
Creative accounting, Enterprise value, Balance sheets policy, Mergers and acquisitions, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Prezentacja instrumentów kreatywnej rachunkowości w obszarze wartości niematerialnych. Oprócz tradycyjnie rozumianej polityki bilansowej można wskazać na rozwiązania charakterystyczne dla dynamicznej gospodarki, w której mają miejsce liczne transakcje fuzji i przejęć. Transakcje te mogą być wykorzystane w celu budowy odpowiedniego obrazu jednostki w sprawozdaniu finansowym. Metodologia - Na przykładzie polskiej spółki giełdowej wskazano główne założenia polityki rachunkowości w odniesieniu do przejętych wartości niematerialnych, a także przeanalizowano potencjalne skutki zmiany tych założeń. Wartość - artykuł zawiera podstawy teoretyczne oraz empiryczną weryfikację wpływu polityki rachunkowości na obraz sytuacji finansowej jednostki. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Presentation of instruments of creative accounting referring to intangible assets. Next to the traditional accounting policy there are instruments typical of dynamic economy with numerous mergers and acquisitions. This transactions may be used to build a desirable image of entity in its financial statement. Methodology - The main rules of accounting policy regarding intangible assets purchased in M&A were analyzed. Furthermore, the article depict the infl uence of changing this rules on the financial statement. Value - The article contains theoretical basics and empirical verification of the infl uence of balance sheet policy on the image of financial situation of the entity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budzińska O. (2011), Wpływ szacowania stopy dyskontowej na wiarygodność wyceny wartości użytkowej środków trwałych, w: Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 2. eurocash.pl/pub/pl/uploaddocs/raporty-okresowe/jednostkowy.1365 517303.pdf (8.11.2013).
 3. Gos W., Hońko S. (2011), Know-how jako składnik aktywów, w: Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja, red. T. Cebrowska, W. Dotkuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Hołda A. (2006), Rodzaje i podstawowe techniki oszust księgowych, w: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa.
 5. http://www.vistulagroup.pl/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe (8.11.2013).
 6. Kamiński R. (2003), Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars boni et aequi, Poznań.
 7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 8. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 495/2009 z dnia 3 czerwca 2009 r. zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 3.
 9. Sawicki K. (2001), Polityka bilansowa jako narzędzie zarządzania firmą, w: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą (red. K. Sawicki), "EKSPERT", Wrocław.
 10. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r. poz. 1030.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 2013 r. poz. 330.
 12. Za i przeciw wartości godziwej w rachunkowości. Teoretyczne aspekty wartości godziwej (2012), red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne nr 125, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 13. Za i przeciw wartości godziwej. Problemy stosowania i wykorzystania wartości godziwej (2012), red. H. Buk, A. Kostur, Studia Ekonomiczne nr 126, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu