BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewandowski Remigiusz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Budowa potencjału gospodarczego w oparciu o strategię narodowych czempionów - studium przypadku PWPW SA
Building Economic Potential Based on National Champions Strategy - a Case Study of PWPW
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 767-783, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Potencjał przedsiębiorstwa, Spółki Skarbu Państwa, Klasyfikacja przedsiębiorstw
Potential of enterprise, State Treasury company, Classification of enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA
Abstrakt
Cel - Celem pracy jest analiza wybranych kryteriów klasyfikacji spółek z udziałem Skarbu Państwa, które pozwalają na wyodrębnienie z nich grupy tzw. narodowych czempionów. Ponadto, artykuł weryfikuje trafność wskazanych kryteriów poprzez ich egzemplifikację przy wykorzystaniu wybranej spółki (PWPW). Metodologia badania - Artykuł wykorzystuje metodologię studium przypadku (PWPW) oraz analizę literatury przedmiotu. Wynik - Właściwymi kryteriami pozwalającymi na wyodrębnienie ze zbioru spółek z udziałem Skarbu Państwa podmiotów o strategicznym charakterze dla gospodarki, tj. narodowych czempionów, są: istotne znaczenie spółki dla gospodarki oraz duży potencjał własny spółki. Kryteria te wypełnia PWPW. Skarb Państwa, decydując się na udział tego rodzaju podmiotów w swoim portfelu, powinien jednak wytworzyć odpowiednie środowisko i uwarunkowania formalno-prawne faktycznie dające impuls do dalszego wzrostu i optymalnego wykorzystania tego rodzaju podmiotów. Udział Skarbu Państwa w akcjonariacie strategicznych dla narodowego interesu firm nie eliminuje możliwości ich rozwoju, a kontrolowane przez państwo firmy mogą być ekonomicznie sprawnymi organizmami przynoszącymi oczekiwane stopy zwrotu i zapewniać realizację strategicznych interesów państwa. Oryginalność/wartość - Rozwinięty w artykule koncept narodowych czempionów może posłużyć za podstawę do wypracowania polityki państwa w odniesieniu do kluczowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Tego rodzaju polityka może przyczynić się do zdynamizowania rozwoju gospodarczego Polski i realizacji kluczowych interesów gospodarczych państwa. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the paper is to analyze classification criteria of state-owned enterprises which should allow to define a group of so-called national champions. Moreover, the paper verifies the accuracy of such criteria by their exemplification based on a given company (PWPW). Methodology - The article is based on both a case study of PWPW and an analysis of the literature. Findings - A company's significant importance for the economy as well as large own potential of a company are the right criteria which allow to single out of a group of state-owned companies firms that are strategic from the economy point of view, that is national champions. The criteria are fulfilled by PWPW. The Treasury, as deciding on controlling such companies should create an appropriate formal and legal environment which would generate an impulse for their further growth and optimal utilization. The Treasury control over companies that play a strategic role in the economy does not eliminate opportunities for their growth and companies controlled by the Treasury can be economically proficient entities which generate expected rates of return and ensures execution of strategic interests of the state. Added value/Contribution - The concept of national champions which is developed in this paper, can be used for defining a state policy oriented on strategic companies which are controlled by the Treasury. Such a policy may facilitate the economic growth of Poland and execution of strategic interests of the state. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G. (2008), Współczesna metodologia nauk ekonomicznych, TNOiK, Toruń.
 2. Domarecki K. (2012), Ekspansja zagraniczna polskich firm. Jaki kierunek?, "Thinktank", nr 3(14).
 3. Goc M. (2010), Skuteczność zabezpieczeń polskich dowodów rejestracyjnych, "Człowiek i Dokumenty", nr 17.
 4. Hollensen S. (2001), Global marketing: a market-responsive approach, Prentice Hall.
 5. Iwańczuk A. (2011), Systemy płatnicze i rynek płatności w Unii Europejskiej, CeDeWu, Warszawa.
 6. Johanson J., Vahlne J.E. (2009), The Uppsala internationalization process model revisited: From liability foreignness to liability of outsidership, "Journal of International Business Studies", nr 40.
 7. Kitler W. (2011), Bezpieczeństwo narodowe RP. Podstawowe kategorie, uwarunkowania, system, AON, Warszawa.
 8. Kukułka J. (2000), Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 9. Lewandowski R. (2004), Makroekonomiczne konsekwencje prania pieniędzy, w: Przestępczość gospodarcza z perspektywy Polski i Unii Europejskiej, red. A. Adamski, TNOiK, Toruń.
 10. Ludwicki T. i in. (2013), Zarys koncepcji strategii właścicielskiej państwa w odniesieniu do Narodowych Czempionów, materiał niepublikowany.
 11. Popiuk-Ryksińska I. (2000), Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe, geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo UW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu