BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Załoga Elżbieta (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Transport jako przedmiot działalności badawczo-rozwojowej w Unii Europejskiej
Transport as a Subject of Research and Development Activity in the European Union
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 289-297, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Prace naukowo-badawcze, Transport
Scientific-research work, Transport
Uwagi
summ.
Abstrakt
Badania naukowe i rozwój technologiczny są niezbędne dla rozwoju cywilizacji, a w skali mikro mogą stawać się skutecznym bodźcem traktowania innowacji jako procesu biznesowego. Europejski potencjał naukowo-badawczy liczy ponad 4000 instytucji, które coraz powszechniej zauważają potrzebę integracji i współpracy, podobnie jak problemy naukowe coraz częściej wymagają interdyscyplinarnego podejścia. Wypracować to można w ramach zintegrowanych programów naukowo-badawczych oraz sieci współpracujących ze sobą instytutów i uczelni. Unia Europejska stworzyła już podwaliny takiej współpracy, tworząc Europejską Przestrzeń Badawczą (ERA) czy powołując Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) wspierający partnerstwo zasadzające się na tzw. trójkącie wiedzy (edukacja, innowacje, badania naukowe). Badania nad transportem wpisały się wyraźnie w tę strukturę. Istnieje kilka wiodących platform naukowych i instytutów, które podejmują badania nad najistotniejszymi zagadnieniami współczesnego transportu, a następnie nieodpłatnie je upowszechniają. Wypełniają one przez to misję społeczną (propagowanie wyników badań) oraz aktywizują środowiska akademickie i badawcze Europy do poszukiwania doskonalszych rozwiązań z uwzględnieniem lokalnych i regionalnych uwarunkowań.(fragment tekstu)

Innovation is a challenge of modernity. Scientific researches and technological development are necessary for civilization progress, and in macro scale they can become very effective stimulus for treating innovation as a business process. Sustainable development of transport needs suited tools and system approach. This can be hammered out within integrated scientific - research programs and networks of cooperating altogether institutes and academies. European Union established the foundations of this type of cooperation appointing inter alia, The European Research Area, The European Technology and Innovation Institute and Transport Research Knowledge Centre. This paper describes structure of EU scientific - research activities, tools of research promotion and budget for research financing as well.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania i innowacje. Budując przyszłość Europy, http//europa.eu/pol/rd/index_pl.htm.
  2. Connecting Transport Research with EU Policy, www.transport-research.info.
  3. Highlights of the JRC. 50 years in science, European Communities, Brussels 2007.
  4. http://eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sience_technology-innovation/int.
  5. Science, technology and innovation. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal science_technology_innovation/int.
  6. Zielona Księga. Europejska Przestrzeń Badawcza: nowe perspektywy, COM (2007)161 wersja ostateczna, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu