BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rojek Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Koncepcja łańcucha wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem
The Value Chain Concept in Enterprise Management
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 813-822, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Łańcuch wartości, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Enterprise management, Value chain, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Łańcuch wartości, jako jedna z koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem, znalazł szerokie i powszechne zastosowanie w praktyce gospodarczej od momentu jego popularyzacji, czyli od lat 80. XX wieku. Koncepcja łańcucha wartości implikuje postrzeganie przedsiębiorstwa jako całości wszystkich zadań i działań, które jednostka gospodarcza realizuje w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Należy je traktować jako układ funkcji tworzących wartość dodaną, mający duży wpływ na przewagę strategiczną i konkurencyjność przedsiębiorstwa. W artykule zaprezentowano ideę koncepcji łańcucha wartości, obszary jej oddziaływania, działania podstawowe i pomocnicze w ramach koncepcji, jak również jej wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

A value chain as one of enterprise management concepts has found broad and common application in the economic practice since the moment of its popularization, namely since 1980s. The value chain concept implies perceiving an enterprise as the entirety of all tasks and actions an economic entity implements within the scope of the conducted business activity. They should be treated as a system of functions creating added value, having a great infl uence on the strategic advantage and competitiveness of an enterprise. The article presents the idea of the value chain concept, the areas of its infl uence, basic and auxiliary actions within the concept, as well as its impact on the effectiveness of the enterprise functioning. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Czakon W. (2004), Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, AE w Katowicach, Katowice.
 3. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 4. Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa (2007), red. B. Woźniak-Sobczak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 5. Matwiejczuk R. (2010), Przesłanki tworzenia wartości w łańcuchu wartości, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 6. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków.
 7. Obłój K. (2007), Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 8. Obłój K., Trybuchowski M. (2009), Zarządzanie strategiczne, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Penc-Pietrzak I. (2010), Planowanie strategiczne w nowoczesnej firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 11. Porter M.E. (2006), Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Helion, Gliwice.
 12. Rokita J. (2005), Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa.
 13. Stabryła A. (2000), Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H. (2007), Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 15. Wycena i zarządzanie wartością firmy (2008), red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu