BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowicki Michał (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Czy lokalizacja przedsiębiorstwa może sprzyjać przełamywaniu jego kryzysów rozwojowych?
Location as a Tool for Overcoming the Crisis in the Process of Enterprise Development
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 335-357, rys., tab., bibliogr. 59 poz.
Słowa kluczowe
Wirtualizacja, Kryzys przedsiębiorstwa, Rozwój przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Virtualization, Enterprises crisis, Enterprise development, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Printor
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji i oceny znaczenia lokalizacji dla procesów rozwoju przedsiębiorstwa, postrzeganych poprzez pryzmat różnego typu kryzysów rozwojowych. Przyjęto, że kryzys, czyli sytuacja stanowiąca punkt krytyczny / przełomowy w cyklu życia organizacji, może być motorem napędowym prowadzącym do zmian, zaś fakt umiejętnego pokonania kryzysu krokiem na ścieżce wzrostu i rozwoju. W pracy starano się dowieść, że lokalizację należy traktować jako zasób strategiczny organizacji, gdyż wywiera ona istotny wpływ na możliwości i warunki jej funkcjonowania. Wskazano ponadto, że lokalizacja może stanowić zarówno zagrożenie, jak i szansę dla rozwoju. Warstwę teoretyczną artykułu wsparto ilustracją praktycznego przykładu, jakim jest studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego będącego dostawcą kompleksowych usług w zakresie produkcji elektroniki, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji obwodów drukowanych (PCB), montażu elektronicznego powierzchniowego i przewlekanego (SMD/THT) oraz opracowywania prototypów i testowania. Analizując niemal 30-letni okres funkcjonowania firmy Printor starano się odtworzyć historię jej zmian lokalizacyjnych, oraz zidentyfikować przesłanki uzasadniające te zmiany, a także wskazać towarzyszące tym procesom uwarunkowania, korzyści, trudności i bariery. Podjęto również próbę wykazania, iż wynikłe zmiany lokalizacyjne pozytywnie wpłynęły na funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstwa, stanowiąc przykład kryzysów rozwiązanych właściwie i we właściwym czasie. (abstrakt oryginalny)

Article attempts to identify and assess the significance of the location for the business development process, seen through the prism of different types of development crises. It was assumed that the crisis, which is critical point / breakthrough situation in the life cycle of any organization, may be the driving force leading to change, while ability of skillful overcoming of the crisis may be the step on the path of growth and development. The study sought to prove that the location should be considered as a organization strategic resource, since it has a significant impact on the opportunities and conditions for its operation. Location can be both a threat and opportunity for development. Theoretical article layer were supported by illustration of a practical example, which is the case study of a production service company which offers services in the field of electronics manufacturing, with particular emphasis on the production of printed circuit boards (PCB's), surface mount and through-hole electronic (SMD's / THT's) and the development of prototypes and testing services. Analyzing the nearly 30-year period of the Printor company activity, attempted to reconstruct the history of its location changes and identify the reasons that justify these changes, and indicate factors associated with these processes, and their benefits, difficulties and barriers. Additionally, in the article an attempt was made to demonstrate that the change in company location had a positive impact on its functioning and development, moreover serving as example of crisis situation solution that has been made correctly and in right time. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamik, A. (2008), Innowacyjne sposoby przyspieszania budowy potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach rozwoju sektora IT. W: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie, S. Lachiewicz, A. Adamik, M. Matejun (red.), Łódź: Monografie Politechniki Łódzkiej.
 2. Bąkowski, A., Nowakowska, A., Klaster (2005), Cluster. W: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. B. Matusiak (red.), Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 3. Bell, D. (2014), Location Is (Still) Everything: The Surprising Influence of the Real World on How We Search, Shop, and Sell in the Virtual One, New Harvest.
 4. Białasiewicz, M., Buczkowski, T., Czerniachowicz, B., Marek, S., Beyer, K. (2011), Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji. W: Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, S. Marek , M. Białasiewicz (red.), Warszawa: PWE.
 5. Bielski, M. (2004), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Warszawa: C.H. Beck.
 6. Bieniasz, D. (2005), Wirtualizacja działalności przedsiębiorstw z wykorzystaniem technologii multimedialnych na przykładzie przemysłu meblarskiego. W: Zarządzanie Przedsiębiorstwem Nr 2/ 2005.
 7. Borowiecki, R. (2011), Przedsiębiorstwo w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, M. G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 20, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 8. Budner, W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 9. Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007), Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, Warszawa: CeDeWu. Za: Stawasz D. (2000), Współczesne uwarunkowania rozwoju polskich regionów, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Chudak, M. (2009), Czynniki lokalizacyjne stymulujące przedsiębiorczość a wielkość i ranga miasta. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, R. Broll (red.), Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 46, Wrocław.
 11. Czerwińska-Lubszczyk, A., Michna, A., Męczyńska, A. (2013), Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw sektora budowlanego. W: Zarządzanie i Finanse, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 12. De Meirleir, M. (2007), Location Location Location: A Plant Location and Site Selection Guide, Routledge.
 13. Filip, P. (2005), Rozwój przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu procesu doboru kadr. W: Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 14. Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Warszawa: Difin.
 15. Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2011), Atrakcyjność inwestycyjna a przedsiębiorczość regionalna w Polsce, Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH w Warszawie.
 16. Godlewska-Majkowska, H. (red.) (2009), Atrakcyjność inwestycyjna a kształtowanie lokalizacyjnych i regionalnych specjalizacji gospodarczych, Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH w Warszawie.
 17. Godlewska, H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 18. Greiner, L. E. (1972), Evolution and Revolution as Organizations Grow, Harvard Business Review, T 50/4, 11.
 19. Grzebyk, M. i Kryński, Z. (2011), Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, M. G. Woźniak (red.), Zeszyt nr 20, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 20. Hassett, K. A. (ed.) (2012), Rethinking Competitiveness, Washington: American Enterprise Institute / AEI Press.
 21. Hoffmann, M. (2003), Możliwości rozwoju przedsiębiorstw wirtualnych. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Systemy wspomagania organizacji SWO'2003, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 22. Jaruzelski, B. (2014), Why Silicon Valley's Success Is So Hard to Replicate. W: Scientific American - http://www.scientificamerican.com/article/why-silicon-valleys-success-is-so-hard-to-replicate (27.02.2015).
 23. Kamińska, A. (2011), Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 24. Kassay, S. (2010), Przedsiębiorstwo i przedsiębiorczość. Środowisko biznesowe. Zmiany struktur własnościowych w okresie transformacji ekonomicznej, Warszawa: Księgarnia Akademicka Wydawnictwo i Wydawnictwo VEDA.
 25. Kelly, K. (2001), Nowe reguły dla nowej gospodarki: dziesięć przełomowych strategii dla świata połączonego siecią, Warszawa: WIG-Press.
 26. Klamut, M. (red.) (2000), Polityka budowy regionu konkurencyjnego. Strategie - modele - postęp technologiczny, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 27. Koźmiński, A., Jemielniak, D. (red.) (2008), Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 28. Kroger, F., Vizjak, A., Kwiatkowski, A. (2006), Sukces w niszach rynkowych. Strategie uzyskiwania globalnej przewagi konkurencyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 29. Kuciński, K. (red.) (2014), Ryzyko lokalizacji przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu.
 30. Kuciński, K. (red.) (2011), Glokalizacja, Warszawa: Difin.
 31. Machaczka, J., Machaczka, K. (2011), Wykorzystanie modelu Greinera-Lepparda w diagnostyce rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 32. Machaczka, J. (1998), Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategie, diagnoza. Warszawa: PWN.
 33. Małachowski, A., Kański, R. (2002), Wskaźniki wirtualizacji przedsiębiorstwa. W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach - Systemy wspomagania organizacji SWO '2002, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Katowice: Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 34. Matejun, M., Nowicki, M. (2013), Organizacja w otoczeniu - od analizy otoczenia do dynamicznej lokalizacji. W: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.), Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 35. Matouk, K. (2008), Wirtualizacja przedsiębiorstw agrobiznesu. W: Systemy Wspomagania Organizacji, M. Pańkowska, T. Porębska-Miąc, H. Sroka (red.), Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 36. Mitek, A., Miciuła, I. (2012), Współczesne determinanty rozwoju przedsiębiorstw prywatnych. W: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 28/2012, B. Kryk (red.), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 37. Noga, A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Warszawa: PWE.
 38. Nowicki, M., Szymańska, K. (2013), Organizacja w ujęciu procesowym - od koordynacji funkcjonalnej do procesowej. W: Nauka o organizacji. Ujęcie dynamiczne, A. Adamik (red.), Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
 39. Plata-Alf, D. (2014), "Organizacje bez ścian" - proces wirtualizacji przedsiębiorstw branży turystycznej. W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego NR 806, Ekonomiczne problemy turystyki Nr 2 (26) Podmioty gospodarki turystycznej a rynek turystyczny, B. Meyer (red.) Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
 40. Porter, M. E. (2006), Przewaga konkurencyjna - osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
 41. Porter, M. E. (2001), Porter o konkurencji, Warszawa: PWE.
 42. Rączka, M. (2008), Systemy zarządzania jako element rozwoju przedsiębiorstwa. W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - Zarządzanie i Marketing nr 249, Z. 13, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.
 43. Stahl, D. (red.) (2006), Metody oceny rozwoju regionalnego, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 44. Stawasz, D. (2004), Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 45. Strout, A. (2011), Location Based Marketing For Dummies, For Dummies.
 46. Strzelecki, Z. (2011), Gospodarka regionalna i lokalna w Polsce. Czynniki i bariery, Warszawa: Oficyna wydawnicza SGH w Warszawie.
 47. Sudoł, S. (2006), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, Warszawa: PWE.
 48. Szpringer, W. (2008), Wpływ wirtualizacji przedsiębiorstw na modele e-biznesu. Ujęcie Instytucjonalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 49. Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009), Przywództwo w obliczu kryzysu przedsiębiorstwa. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, R. Bieliński, R. Płoska (red.), Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 50. Walecka, A. (2010), Rola restrukturyzacji w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie. W: Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 99, K. Kawerska (red.), Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 51. Walecka, A., Matejun, M. (2009), Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji. W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 52. Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2010), Determinanty zachowań menedżerów w sytuacji kryzysu. W: Stymulowanie wzrostu konkurencyjności gospodarki w okresie wychodzenia z kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 4/1 2010, Sopot.
 53. Walecka, A., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009), Strategie antykryzysowe i modele zarządzania przedsiębiorstwem w kryzysie. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009, Sopot.
 54. Wawrzyniak, B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 55. Wieloński, A. (2007), Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 56. Wrigley, N. (2014), Store Choice, Store Location and Market Analysis (Routledge Revivals), Routledge.
 57. Wyrwicka, M., Jaźwińska, D. (2014), Percepcja uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw. W: Ekonomia i Zarządzanie, nr 2.
 58. Zdrajkowska, H. (2003), Sytuacja gospodarczo-społeczna w regionie łódzkim. W: S. Lachiewicz (red.) Małe firmy w regionie łódzkim - znaczenie, struktura, wyniki działania, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 59. Żurek, J. (2007), Przedsiębiorstwo jako podmiot gospodarczy. W: Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.), Gdańsk: Wyd. Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu