BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Rola sektor ów kreatywnych w generowaniu nowych miejsc pracy
The Role of Creative Industries in the Generation of New Jobs
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2014, nr 110, s. 187-200, tab., bibliogr.18 poz.
Tytuł własny numeru
Przedsiębiorczość i innowacje - analiza systemowa.
Słowa kluczowe
Rynek pracy, Kreatywność w zarządzaniu
Labour market, Creativity in management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przemysły kreatywne są uważane za jeden z najbardziej obiecujących sektorów gospodarczych o wysokim potencjale, przyczyniający się do lokalnego i regionalnego dobrobytu oraz tworzenia miejsc pracy. Aby stworzyć warunki korzystne dla tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze kreatywnym, należy ułatwić rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży twórczej. Trzeba także stymulować rozwój nowych, szybko rozwijających się przedsiębiorstw z tzw. przemysłów kreatywnych, związanych głównie z architekturą, rynkami zabytków, sztuką, grami komputerowymi, rzemiosłem, wzornictwem przemysłowym, projektowaniem mody, filmem i wideo, muzyką, teatrem i działalnością wydawniczą. Celem artykułu jest przybliżenie informacji związanych z sektorami kreatywnymi oraz z ich rolą w generowaniu nowych miejsc pracy. (abstrakt autora)

Creative industries are regarded as one of the most promising economic sectors with high potential to contribute to the local and regional wealth and jobs creation. The creative sector is a sector that generates jobs. To make the conditions favorable for the creation of jobs in the creative sector the help is needed with establishing and running fast developing business within the creative industries. There is a need to stimulate the development of new, fast-growing companies in the so-called creative industries mainly related to architecture, antique markets, art, computer games, craft, industrial design, fashion design, film and video, music, art, theatre, publishing and publishing activities. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arak P., Kompetencje przyszłości, http://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/ biznes/kompetencje-przyszlosci/.
 2. Creative economy report 2008, UNCTAD, Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju, unctad.org/en/Docs/ditc20082cer_en.pdf.
 3. European Competitiveness Report 2010, Directorate-General for Enterprise and Industry, European Commission, Brussels 2010, aei.pitt.edu/45443/1/competitiveness_ 2010.pdf.
 4. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 5. http://biznes.pl/wiadomosci/kraj/eksperci-rola-sektorow-kreatywnych-polskiejgospod, 4208645,news-detal.html.
 6. http://bizrun.pl/zarzadzanie/coraz-wiecej-pracownikow-kreatywnych/.
 7. http://creativeindustries.co/post/25080013924/przemysly-kreatywne-w-niemczech.
 8. Investing in creative industries - a guide for local authorities, Department of Culture, Media and Sport (DCMS), UK Government, London 2009.
 9. Komisja Europejska, Promowanie sektora kultury i sektora kreatywnego na rzecz wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia w UE, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- -Społecznego i Komitetu Regionów, COM(2012) 537, Bruksela 2012, s. 2
 10. http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/ com_com(2012)0537_/com_com(2012)0537_pl.pdf
 11. Lewandowska K., Rozwiązania pobudzające współpracę kultury i biznesu w Europie, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011, http://kulturasieliczy.pl/rozwiazania- zagraniczne-pobudzajace-wspolprace-kultury-i-biznesu-w-europie-2/.
 12. Lewandowski P., Mućk J., Skrok Ł., Znaczenie gospodarcze sektora kultury, Wstęp do analizy problemu, Raport końcowy, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2010.
 13. Partnerstwa kreatywne w Polsce - raport końcowy z badania, Fundacja Pro Cultura, Warszawa 2011.
 14. Rynek pracy specjalistów w II kwartale 2008 r., opublikowany w serwisie Pracuj.pl, http://www.pracuj-dla-mediow.pl/pr/277294/zostan-handlowcem-nie-marketingowcem- wyniki-raportu-rynek-pracy-specjalistow-w-ii-kwartale-2008-roku.
 15. The economic contribution of copyright-based industries in Latvia, The 2000 Report, "Creative Industries Series" nr 1, Ministry of Culture of the Republic of Latvia, Riga 2000.
 16. Winiarczyk A., Sektor kreatywny motorem rozwoju, "Innowacyjny start" 2011, nr 4.
 17. www.obserwatoriumkultury.pl/artykuly/118338-nowy-komunikat-ke-na-temat-rolisektorow- kulturalnego-i-kreatywnego-w--rozwoju-spolecznogospodarczymue. html.
 18. www.purpose.com.pl, http://eweloga.blox.pl/2008/08/Rynek-pracy-w-polskimprzemysle- kreatywnym.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu