BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szostak Daniel (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Regionalne uwarunkowania polityki marketingowej przedsiębiorstw hotelarskich
Regional Conditionings of Hotel Enterprises Marketing Policy
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 89-97
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Marketing turystyczny
Hotel industry, Tourism marketing
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorstwa hotelarskie działając na określonych rynkach regionalnych, prowadzą różne działania marketingowe, których celem jest osiągnięcie określonych korzyści, takich jak maksymalizacja sprzedaży i przychodów. Polityka marketingowa tychże przedsiębiorstw powinna uwzględniać regionalne uwarunkowania gospodarki turystycznej (sezonowość sprzedaży, wielkość i specyfikę ruchu turystycznego, rodzaj i ranga walorów turystycznych, zróżnicowanie podmiotów turystycznych, specyfika regionalnego produktu turystycznego) w obszarze, w którym funkcjonują, gdyż ma to istotne znaczenie przy tworzeniu treści przekazów marketingowych kierowanych do określonych rynków docelowych. Zauważyć należy, e również władze regionalne powinny uwzględniać w swoich działaniach rozwojowych i marketingowych potrzeby marketingowe przedsiębiorców turystycznych.(abstrakt oryginalny)

The hotel enterprises operating on specific regional markets, carry out various marketing activities aimed at achieving certain benefits, such as maximizing sales and revenue. Marketing policy of these enterprises should take into account regional economic determinants of tourism (seasonality of sales, volume and specificity of tourism traffic, the type and range of tourism values, diversification of tourism operators, regional tourism product specificity) in the area in which they operate, since it plays an important role in content creation of marketing messages aimed at specific target markets. It should be noted that regional authorities should also take into account the marketing needs of tourism enterprises in their development and marketing activities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Przedsiębiorstwo usługowe. Studia przypadków, red. B. Filipiak, A. Panasiuk, C.H. Beck, Warszawa 2009, s. 71.
  2. J. Konewczyńska, Możliwości kształtowania przedsiębiorczości podmiotów gospodarki turystycznej przez samorząd lokalny, w: Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, red. G. Gołembski, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Poznań, 2004, s. 144-147.
  3. Strategie rozwoju turystyki, red. B. Meyer, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  4. Hotelarstwo. Usługi - eksploatacja - zarządzanie, red. A. Panasiuk, D. Szostak, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  5. D. Szostak, Usługi telekomunikacyjne w marketingowej koncepcji funkcjonowania przedsiębiorstwa hotelarskiego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  6. J.Ch. Holloway, Ch. Robinson, Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
  7. G. Rosa, Marketing jako sposób wzmacniania pozycji konkurencyjnej na rynku usług transportowych, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
  8. R. Niestrój, Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, PWN, Warszawa-Kraków 1998.
  9. D. Szostak, Podstawy hotelarstwa. Materiały do ćwiczeń i wykładów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
  10. M. Sławińska, E. Urbanowska-Sojkin, Marketing w zarządzaniu firmą handlową, PWE, Warszawa 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu