BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Barańska-Fischer Mirella (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rola administracji publicznej w zakresie wsparcia regionalnych procesów proinnowacyjnych
The Role of Public Administration in the Scope of Supporting Regional Innovative Processes
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 23-33, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Innowacyjność przedsiębiorstw, Innowacyjność regionu
Public administration, Enterprise innovation, Regional innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia działań administracji publicznej w obszarze wskazanym w jego tytule. Dyskusja na całokształtem działań administracji publicznej, zarówno w teorii, jak i w praktyce, posiada interdyscyplinarny charakter. Podejmowanie przez administrację publiczną, w każdej przestrzennie jednostce terytorialnej, permanentnych działań w zakresie wspierania aktywności innowacyjnej podmiotów gospodarczych powinno zmierzać do tworzenia wizji rozwoju całej społeczności. Budowa i wdrożenie systemu umożliwiającego zwiększanie aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw ma na celu stworzenie przedsiębiorcom coraz lepszych warunków wykorzystania posiadanego potencjału rozwojowego, odpowiedniego kształtowania rynkowego wizerunku reprezentowanych organizacji, dając im zarazem szansę ekspansji na nowe obszary rynkowe.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is presenting the importance of public administration actions in the scope of supporting regional innovative processes. The discussion on the operation of the administration, both in the theory and in the practice, has interdisciplinary character. The actions taken by public administration, in each spatial territorial unit, in the scope of supporting innovation activities of economic entities should aim at creating the vision of whole community development. The creation and implementation of a system allowing the increase of innovation activities by enterprises aims at creating better conditions for entrepreneurs to increasingly use their potential for development, appropriate development of the market image of the organizations represented, in the same time giving them a chance to expand into new market areas.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobre państwo, red. W. Kieżun, J. Kubin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 2. E. Zieliński, Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001.
 3. Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Program Rozwoju Instytucjonalnego, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, Wyd. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, AE w Krakowie, MSWiA, Kraków 2004.
 4. Nowe zarządzanie publiczne w samorządzie terytorialnym, red. A. Zalewski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
 5. P. Modzelewski, System zarządzania jakością a skuteczność i efektywność administracji samorządowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. Sprawność działania administracji samorządowej, red. E. Ura, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
 7. J. Górniak, Sprawne państwo, cykle tworzenia i oceniania polityk/programów publicznych, Wyd. Centrum na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 8. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Wyd. Difin, Warszawa 2004.
 9. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008.
 10. M. Barańska-Fischer, Determinants of innovative activity of Small and Medium-sized Enterprises in the Łódź region, w: Development of Enterprises in the European Union, red. R. Grądzki, J. Otto, R. Stanisławski, Monographs Technical University of Lodz, Wyd. Technical University of Lodz, Łódź 2009, s. 104-105.
 11. K.B. Matusiak, Instytucje wsparcia, w: Innowacje i transfer wzajemnej mobilizacji wysiłków na rzecz rozwoju lokalnego, czy regionalnego, i technologii - słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, Wyd. PARP, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu