BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Goral Anna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Zachowania podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych w funkcji regionów kraju
Entrepreneurial Behaviors in Business Entities in Local Groups Functioning as National Regions
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 56, s. 35-47, tab.
Tytuł własny numeru
Marketing przyszłości: Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie.
Słowa kluczowe
Region, Podmioty gospodarcze, Zachowania przedsiębiorstw
Region, Business entity, Enterprise behaviour
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wykazanie różnic w zachowaniach podmiotów gospodarczych funkcjonujących w układach lokalnych lub regionalnych i powiązanie ich z uwarunkowaniami regionalnymi, w których działają. Aby osiągnąć ten cel, autorka zidentyfikowała zachowania przedsiębiorcze podmiotów funkcjonujących w dwóch różnych regionach Polski, przyjmując jako grupę badawczą mikroprzedsiębiorstwa handlowe. Rezultatem badań jest syntetyczna charakterystyka zachowań badanych podmiotów gospodarczych. Wyniki badań dają podstawę do rozważenia zasadności analizy zachowań przedsiębiorczych podmiotów funkcjonujących w układach regionalnych w kontekście regionalnym, a nie krajowym. Wynika z nich bowiem, iż w regionie o wyższym rozwoju gospodarczym podmioty te wykazują wyższy potencjał przedsiębiorczy. Rezultaty badań mają także swój wymiar praktyczny. Mogą stanowić ważne źródło informacji dla samorządów na temat celów, jakie powinny przyjąć przy wspieraniu przedsiębiorczości na swoim terenie.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to point out differences in business entities acting in local or regional groups and to connect them with related regional conditions. To reach this objective the author identified entrepreneurial behaviors of business entities run in two various regions of Poland, adopting trade microenterprises as a test group. The research results constitute some synthetic behavioral characteristics in researched business entities. These results give a basis to consider validity of behavior analysis in business entities acting in regional groups in a local context instead of a national one. As the research indicates, in the region with a higher level of economic development these entities point out higher entrepreneurial potential. The research results provide some practical implications as well. They can deal for self-governments as an important source of information about all goals, that should be set to support entrepreneurship within their own region.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. R.J. Stimson., R.R. Stough., B.H. Roberts, Regional Economic Development. Analysis and Planning Strategy, Springer 2002.
 2. T.G. Grosse, Praktyka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Gracji, Włoch, Irlandii i Polski, Wyd. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004.
 3. M.E. Porter, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 4. B. Wawrzyniak, I. Koładkiewicz, Kreowanie lokalnej przedsiębiorczości, Polska Fundacja Promocji Kadr Ośrodek Łódzki, Łódź 1998.
 5. E. Nowińska-Łaźniewska, Regionalne strategie innowacyjne wyzwaniem i szansą dla polskich regionów w kontekście procesów integracyjnych, Studia Regionalne i Lokalne. Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego UW. Sekcja Polska Regional Studies Association, Nr 2-3, 2002, s. 92.
 6. Z. Barczyk, J. Biniecki., A. Ochojski, B. Szczupak, Przedsiębiorczość, Samorządność, Rozwój lokalny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 7. J.G. Covin, D.P. Slevin, Strategic Management of Small Firms in Hostil and Bening Environments, "Strategic Management Journal" 1989, Vol. 10, s. 75-87.
 8. P.N. Khandwalla, The Design of Organizations, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1977.
 9. D. Miller, P.H. Friesen, Strategy-making and environment: the third link, "Strategic Management Journal" 1983, No 4, s. 233.
 10. M. Kulikowska, Entrepreneurial behaviors and effectiveness In Polish enterprises, w: Organizational entrepreneurship. Conceptual Advances and some empirical tests, ed. M. Bratnicki, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice, 2003, s. 187.
 11. J.A. Montaye, Entrepreneurship, "The Independent Review" 2006, vol. 10. No 4.
 12. Przedsiębiorczość wobec wyzwań integracji europejskiej, red. J. Targalski, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2008.
 13. J. Targalski, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2003.
 14. H.H. Stevenson, J.C. Jarillo, A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial Management, "Strategic Management Journal" 1990, Vol. 11, s. 17-27.
 15. M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002.
 16. H.H. Stevenson, M.J. Roberts., H.I. Grousbeck, New Business Ventures and the Entrepreneur, IRWIN 1994.
 17. H.H. Stevenson, D. Gumpert, The Heart of Entrepreneurship, "Harvard Business Review" 1985, No 2.
 18. D.F. Kuratko, R.M. Hodgets, Entrepreneurship. A Contemporary Approach, The Dryden Press, 1998.
 19. W. Grudzewski, I. Hejduk, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej w Polsce, WSHiP, Warszawa 1998.
 20. J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 21. M. Bratnicki, T. Kraśnicka, Przedsiębiorczość jako siła motoryczna małej firmy, w: Zarządzanie małą firmą, red. H. Bieniok, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 1995, s. 60.
 22. A.D. Aczel, Statystyka w zarządzaniu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu